Palveluverkkoselvitys

Nokian kaupunki on aloittanut varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan palveluverkkoselvityksen tämän vuoden aikana. Palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman luonnos on valmistunut ja kuntalaiset voivat kommentoida sitä verkkolomakkeella 6.-21.9. Lisäksi kaupunki järjestää suunnitelmaan liittyen kaksi asukastilaisuutta.

Nokian kaupunki on käynnistänyt palveluverkkoselvityksen, joka koskettaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluita. Selvityksen taustalla on Nokian kaupunginvaltuuston asettama talousarviotavoite vuodelle 2023, jossa sivistyspalveluiden palvelualueelle kuuluvalle opetuspalveluiden tulosalueelle on asetettu sitovaksi talousarviotavoitteeksi koulujen palveluverkkoselvityksen toteuttaminen ja sen mittariksi , että ”valtuusto päättänyt palveluverkosta 2023”.

Työtä varten nimettiin monialainen, eri hallintokuntien viranhaltijoista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä on ollut koota tausta-aineistoa ja tuottaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma.

Selvityksessä on kuvattu nykyinen palveluverkko sekä ennusteet lapsi- ja oppilasmäärien kehittymisestä. Palveluverkkoselvityksessä on myös informatiivisia osioita, kuten kustannus- ja kiinteistötietoja. Aineiston pohjalta on koottu palveluverkkosuunnitelmaluonnos, jossa on johtopäätöksiä ja ehdotuksia toimenpiteistä. Selvityksen on koonnut FCG Finnish Consulting Group Oy.

Tutustu palveluverkkoselvitykseen ja toimenpide-ehdotuksiin

Palveluverkkoselvitys (luonnos)

Ehdotetut toimenpiteet on esitetty luvussa 7.

Palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen vaihtoehdot

Palveluverkkoselvityksen luonnoksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoista kouluverkkoa koskevaa suunnitelmaa.

Vaihtoehto nolla

Vaihtoehdossa nolla palveluverkkoon ei tehdä muutoksia. Yksiköt jatkavat toimintaansa, kuten aiemmin, vaikka yksikköjen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lapsi- ja oppilasmäärissä tapahtuisi muutoksia. Tässä vaihtoehdossa palvelutarpeiden kasvuun vastataan ohjaamalla ja osoittamalla hoito- tai koulupaikka nyt vajaakäytössä olevista yksiköistä. Tilojen osalta vaihtoehdossa esitetään, että tarvittavien tilojen korjaustoimenpiteet suoritetaan, ja että tällä hetkellä investointiohjelmassa olevat hankkeet toteutetaan.

Vaihtoehto yksi

Suunnitelman vaihtoehto yksi pitää sisällään esityksiä palveluverkkoon tehtävistä muutoksista.

Vaihtoehdossa keskusta-alueelle toteutettaisiin kaksi, esimerkiksi 6-7-ryhmäistä, päiväkotia. Päiväkotien tarkempi koko, sijainti ja hankkeiden porrastaminen päätettäisiin erikseen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman yhteydessä erillispäätöksellä. Päiväkoti-hankkeiden valmistelu aloitettaisiin vuonna 2024. Päiväkotien valmistuttua luovuttaisiin osasta väliaikaisia, vanhoja ja/tai huonokuntoisia tiloja.

Perusopetuksen palveluverkkoon vaihtoehdossa yksi esitetään oppilasmäärää tasaavien toimenpiteiden lisäksi seuraavia muutoksia:

 1. Taivalkunnan koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Nokian koulun oppilaiksi.
 2. Nokian koulun lähikoulualue tarkistetaan ja siihen yhdistetään nykyinen Taivalkunnan koulun lähikoulualue lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien.
 3. Vahalahden koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Tottijärven kouluun.
 4. Tottijärven koulun lähikoulualue tarkistetaan ja siihen liitetään nykyinen Vahalahden koulu lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien.
 5. Kankaantaan ja Nokianvirran koulut toteutetaan kahtena erillisenä kouluna keskustan alueelle 2020-luvulla.

Ota kantaa palveluverkkossuunnitelman luonnokseen lomakkeella tai asukasillassa

Palveluverkkosuunnitelmaan pyydetään kommentteja eri osapuolilta. Kerättyä palautetta käytetään osana vaikutusten ennakkoarviointia ja päätöksenteon tukena.

Asukkaat voivat jättää palautetta palveluverkkosuunnitelman luonnokseen 6.-21.9.2023 verkkolomakkeella.

Palaute palveluverkkosuunnitelman luonnokseen (verkkolomake)

Lisäksi Nokian kaupunki järjestää kaksi kuulemistilaisuutta niillä kouluilla, joita toimenpide-ehdotukset koskevat. Tilaisuudet pidetään:

 • tiistaina 12.9. klo 18.00-19.30 Vahalahden koululla, Sarkolantie 476
 • torstaina 14.9. klo 18.00-19.30 Taivalkunnan koululla, Taivalkunnantie 575

Tilaisuuksiin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Palaute tullaan keräämään erikseen vielä niiltä vanhempainyhdistyksiltä/-toimikunnilta, joita toimenpiteet koskettavat.

Lasten osallisuus toteutetaan kyselylomakkeella, johon vastataan opettajan avustuksella. Oppilaiden kuuleminen toteutetaan niillä kouluilla, joita toimenpide-ehdotukset koskettavat. Kyselyt toteutetaan 6.-15.9.2023.

Prosessin ja päätöksenteon aikataulu

 • 12.12.2022 Nokian kaupungin valtuuston talousarviosta 2023 päättäminen (§ 89)
 • Kevät 2023 palveluverkkoselvityksen valmistelu
 • Kesäkuu 2023 sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen iltakoulu
 • 11.8.2023 käynnistetty henkilöstön kuuleminen
 • 30.8.2023 sivistyslautakuntaa päättää osallisuussuunnitelmasta ja palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamisesta
 • 6.-21.9.2023 toteutetaan eri tahojen kuuleminen
 • 27.9.2023 sivistyslautakunnan iltakoulu, jossa käsitellään palautteet/kommentit palveluverkkoesityksestä sekä ennakkovaikutusten arvioinnit
 • 11.10. sivistyslautakunta tekee esityksen palveluverkosta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle
 • 30.10. kaupunginhallitus tekee esityksen palveluverkosta valtuustolle
 • 13.11. kaupunginvaltuusto päättää palveluverkosta (11.12. varapäivä)

Tausta-aineistoja

Varhaiskasvatuksen esi- ja perusopetuksen palveluverkon osallisuussuunnitelma

Lisää aineistoja on toimielinten esityslistojen/pöytäkirjojen liitteinä (mm. kuntalaiskyselyn yhteenveto)

Esityslistoja ja pöytäkirjoja voi hakea täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat