Lapsiystävällinen kunta

Nokian kaupunki valittiin elokuussa 2018 mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malliin. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Varsinainen työ Nokialla käynnistyi UNICEFin alkukoulutuksen jälkeen 10.4.2019. Tällä hetkellä Nokialla laaditaan alkukartoitusta, jonka perusteella valitaan kehittämiskohteet työlle. Työn tuloksia arvioidaan kahden vuoden kuluttua ja Nokian kaupungin on mahdollista saada UNICEFin myöntämä tunnustus työstään lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Tunnustuksen edellytyksenä on, että työ on edennyt suunnitelmallisesti lapsen oikeuksia edistäen, ja että työtä jatketaan tavoitteellisesti. Lapsiystävällinen kunta- toimintamalli koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja hallintoa.

Lapsiystävällisessä kunnassa

  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja kokevat olevansa tärkeitä omissa lähiyhteisöissään
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin ja jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • lasten mielipiteitä ja tietämystä omasta arjestaan kuullaan ja hyödynnetään päätöksenteossa
  • lapsen oikeudet tunnetaan ja niistä tiedotetaan lapsia ja aikuisia
  • päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan
  • lapsiin kohdistuvat toimenpiteet tehdään näkyväksi kaupungin talousarviossa

 

Nokialaisilta lapsilta kysyttiin mitä on lapsiystävällisyys tai minkälainen on lapsiystävällinen kunta. Tutustu lasten ja nuorten ajatuksiin alta.

Lapsiystävällinen kunta lasten näkökulmasta

Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleisperiaatetta

  • syrjimättömyys
  • lapsen edun huomioiminen
  • oikeus elämään ja kehittymiseen
  • lapsen näkemysten kunnioittaminen

Nokialaisten lasten ja nuorten ajatuksia

1.-9.-luokkalaisilta kysyttiin Nokialla hyvin olevia ja kehittämistä vaativia asioita. Tutustu tästä koosteeseen, joka kyselystä on laadittu.

Nokialla on tehty jo pitkään lasten osallisuus- ja vaikuttamistyötä. Tästä pääset tutustumaan Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston sivuille.