Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvontaviranomainen suorittaa myös rakennetun ympäristön valvontaa. Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

Myös piha-alueet on pidettävä kunnossa ja ulkovarastointi on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa tai häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ulkovarastointikielto on tiukempi. Jos asemakaavasta ei muuta johdu, on häiriötä aiheuttava ja ympäristöä rumentava ulkovarastointi kielletty. Kielto koskee myös pitkäaikaista tai laajaa tavaroiden ulkosäilytystä, vaikka siitä ei aiheutuisikaan häiriötä.

Jos rakennuksen tai sen ympäristön kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat ilmoitukset tulee osoittaa kirjallisina rakennusvalvontaviranomaiselle ja ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoittajan yhteystiedot. Nimettömiä ja puutteellisin tai väärin yhteystiedoin tehtyjä ilmoituksia ei käsitellä.

Ilmoituksen voi toimittaa kirjeitse tai sähköpostitse rakennusvalvonnan yleiseen sähköpostiin.