Maastomittaukset

Tuotamme mittauspalveluja omaa karttatuotantoa, suunnittelua sekä kaupunkilaisten tarpeita varten. Mittaustyö tapahtuu 2-3 ryhmän voimin takymetrimittauksena ja GNSS-satelliittimittauksena, joilla ajantasaistetaan ja ylläpidetään numeerisia karttoja, merkitään tontit maastoon ja suoritetaan lakisääteiset rakennusvalvontamittaukset. Teemme myös kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä mittauksia.

Rajan näyttö ja rajankäynti

Rajankäynti on virallinen tontin rajan mittaustoimenpide, josta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Rajankäynti on tarpeen, kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä. Asemakaava-alueella rajan näytöt ja rajankäynnit tekee kaupunki. Muualla rajankäynneistä vastaa Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitos ei tee rajan näyttöä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Rajan näytön tai rajankäynnin hakijan on omistettava kiinteistö, jonka rajaa tai rajoihin hakemus liittyy.

Toimi näin

Rajan näyttö tilataan Nokian kaupungin kaupunkimittauksesta.

Rajankäyntiä haetaan kirjallisella hakemuksella kaupunkimittauksesta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Kahden pisteen rajan näyttö maksaa 150 euroa ja sen jälkeen 40 euroa/piste. Rajankäynti 460 euroa.

Rakennuksen sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus sekä korkeuden näyttö tontille

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan sijainnin ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetystä rakennusluvasta. Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelun edellytyksenä on hyväksytty rakennuslupa.

Toimi näin

Tilaa merkintätyö kaupunkimittauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty. Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuspaikan merkintää, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen ja pohjan kaivuun sekä sorastuksen. Kaupunkimittaus tekee tarvittaessa myös alustavan likimain mittauksen, mutta perii tästä toimenpiteestä erillisen rakennusvalvontataksan mukaisen maksun.

Rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua, tilaa kaupunkimittauksesta rakennuksen sijaintikatselmus. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksytyn rakennusluvan mukaiset. Katselmus tallennetaan kaupungin järjestelmään kyseiselle luvalle.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä laskutetaan paikannäyttö ja sijaintikatselmus. Uusintanäytöstä, lisäpisteistä ja korkeudentuonnista laskutetaan erikseen rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Rakennuspaikan merkinnässä merkitään rakennuksen äärikulmat 4 pistettä. Lisäpisteiden merkintä on mahdollista sopia. Lisähinta määräytyy rakennusvalvonnan taksapäätöksen mukaan.