Maastomittaukset

Mittaustyö tapahtuu 2-3 ryhmän voimin takymetrimittauksena ja GNSS-satelliittimittauksena, joilla ylläpidetään kaupungin kantakarttaa ja kaupunkimallia, merkitään tontit maastoon ja tehdään lakisääteiset rakennusvalvontamittaukset. Teemme myös kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä mittauksia.

Rajannäyttö ja rajankäynti

Asemakaava-alueella voidaan tehdä rajannäyttö, jossa epäselvät rajamerkit merkitään puupaaluilla. Palvelu on maksullista.

Rajankäynti on virallinen tontin rajan mittaustoimenpide, josta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Rajamerkki rakennetaan rajankäynnissä uudelleen.  Palvelu on maksullista.

Asemakaava-alueen rajannäytöt ja rajankäynnit tekee kaupunki. Muualla rajankäynneistä vastaa Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitos ei tee rajannäyttöjä.

Rajannäyttö tilataan Nokian kaupungin kaupunkimittauksesta sähköpostilla maastomittaus@nokiankaupunki.fi tai puhelimitse.

Rajankäyntiä haetaan kirjallisella hakemuksella kaupunkimittauksesta. Lisätietoja kiinteistönmuodostus sivulta.

Rakennuksen merkitseminen ja sijaintikatselmus

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakennukselle yleensä rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetystä rakennusluvasta. Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman merkintä tehdään ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Rakennuksen merkinnässä merkitään rakennuksen äärikulmat, 4 pistettä/rakennus. Lisäpisteiden merkinnästä on mahdollista sopia. Merkintätyö tilataan kaupunkimittauksesta. Tilaukset sähköpostilla maastomittaus@nokiankaupunki.fi tai puhelimitse.

Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuspaikan merkintää, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen pohjan kaivua ja sorastusta varten. Kaupunkimittaus tekee tarvittaessa myös likimain mittauksen, mutta perii tästä maksun.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä laskutetaan rakennuksen merkintä ja sijaintikatselmus. Uusintanäytöstä, lisäpisteistä ja erillisestä korkeuden merkinnästä laskutetaan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua, tilataan kaupunkimittauksesta rakennuksen sijaintikatselmus. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksytyn rakennusluvan mukaiset. Sijaintikatselmuksen yhteydessä rakennus kartoitetaan kaupungin kantakartalle ja asemakaava-alueella kuvataan kaupunkimalliin.