Opiskeluhuolto

Oppiminen perustuu hyvinvoinnille. Siksi oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen on koulun tärkeimpiä tehtäviä.

Nokian kaupungin perusopetuksessa taataan turvallinen, oppimiseen kannustava ja hyvinvointia tukeva kasvu-, oppimis- ja työympäristö. Tämä toteutuu yhteistyössä kotien ja oppilaiden kanssa sekä eri hallinnonalojen kanssa tehtävänä moniammatillisena yhteistyönä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Lisäksi oppilaille ja heidän huoltajilleen tarjotaan joustavasti matalan kynnyksen opiskeluhuollon palveluita. Opiskeluhuollon toteuttaminen ja työnjako Nokialla kuvataan Opiskeluhuollon käsikirjassa.

Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, luokkien ja ryhmien hyvinvointia.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuollon sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän toiminta. Yksilökohtainen opiskeluhuolto vastaa yksittäisten oppilaiden hyvinvoinnista. Oppilaalla on oikeus käyttää opiskeluhuollon palveluita eikä huoltaja voi tätä kieltää. Opettajilla on velvollisuus ottaa yhteyttä opiskeluhuollon työntekijöihin, mikäli arvioivat oppilaan tarvitsevan koulukuraattorin tai -psykologin palveluita. Yhteydenotto tehdään yhdessä oppilaan ja/tai huoltajan kanssa tai mikäli yhteinen yhteydenotto ei ole mahdollinen, on yhteydenotosta tiedotettava oppilasta ja/tai huoltajia. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön aloittaminen perustuu kuitenkin huoltajan ja/tai oppilaan suostumukseen. Palvelu on maksutonta. Yksittäistä oppilasta koskeva opiskeluhuoltotyö kirjataan oppilashuoltolain mukaisesti ja nämä kirjaukset muodostavat oppilashuollon rekisterin.

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kun lapsi aloittaa peruskoulun Nokialla, hän kuuluu kouluterveydenhuollon palveluiden piiriin. Jokaisella koululla on nimettynä oma kouluterveydenhoitaja. Kouluterveydenhoitaja tekee vuosittaiset terveystarkastukset sekä toimii osana koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. Osa terveystarkastuksista on laaja-alaisia, jolloin myös vanhemmat kutsutaan mukaan vastaanotolle ja tapaatte myös koululääkärin. Kouluterveydenhoitaja tekee tarvittaessa yhteistyötä koulun oppilashuoltohenkilöstön ja muiden tahojen kanssa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu koululaisille.

Toimi näin

Kouluterveydenhoitajat työskentelevät kouluilla virka-aikana. Kaikilla kouluilla terveydenhoitaja ei ole joka päivä paikalla. Kouluterveydenhoitajat tavoitat helpoiten puhelimitse tai Wilma-viestin välityksellä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Opiskeluhuollon kuraattoritoiminta

Koulukuraattorit ja koulupsykologit tukevat oppilaita erilaisissa kasvun ja kehityksen vaiheissa edistäen kaikkien oppilaiden hyvinvointia. Voit olla yhteydessä koulukuraattoreihin ja koulupsykologeihin sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvointiin ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä asioissa.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit tekevät myös ennaltaehkäisevää työtä kouluyhteisössä kunkin oppilaitoksen erityispiirteet ja tarpeet huomioiden. Työhön kuuluu myös yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori- ja psykologipalveluita on saatavilla Nokialla kaikissa esiopetusryhmissä, ala- ja yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Työntekijät tarjoavat esimerkiksi ohjausta ja konsultaatiota, tukikeskusteluja ja ryhmämuotoista tukea kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi koulupsykologi tekee oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien asioiden kartoitusta. Asiakkuus perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Alaikäinen oppilas voi saada palveluja myös huoltajan tietämättä ja huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä palveluita.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jokaisella oppilaalla tai hänen huoltajallaan on oikeus käyttää koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi. Työntekijät arvioivat tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa.

Toimi näin

Jokaiselle esiopetusryhmälle tai koululle/oppilaitokselle on nimetty oma koulupsykologi/koulukuraattori, joiden yhteystiedot löydät yksiköiden kotisivuilta. Voit olla yhteydessä koulupsykologiin tai koulukuraattoriin psyykkisen hyvinvointiin ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä asioissa. Saat yhteyden työntekijöihin puhelimitse, sähköpostilla tai koulujen Wilma-ohjelman kautta. Ottaessasi yhteyttä työntekijä keskustelee tilanteesta ja sopii jatkosuunnitelmasta kanssasi. Mikäli yhteydenottajana toimii muu kuin opiskelija itse, esimerkiksi opettaja, tarvitaan asiakkuuden aloittamiseen opiskelijan ja/tai hänen huoltajansa suostumus. Erillistä lähetettä ei tarvita.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologian palvelut

Koulupsykologin tärkein tehtävä on kaikkien opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen yhteisöllisin ja ennaltaehkäisevin keinoin. Voit olla koulupsykologiin psyykkisen hyvinvointiin ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvisä asioissa. Koulupsykologi tarjoaa esimerkiksi ohjausta ja konsultaatiota, tukikeskusteluja ja ryhmämuoitoista tukea kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi koulupsykologi tekee oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien asioiden kartoitusta. Koulupsykologin asiakkuus perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Alaikäinen oppilas voi saada koulupsykologin palveluja myös huoltajan tietämättä ja huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä koulupsykologin palveluja.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jokaisella opiskelijalla ja hänen huoltajallaan on oikeus käyttää koulupsykologipalveluita opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi. Koulupsykologi arvioi tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa.

Toimi näin

Jokaiselle esiopetusryhmälle tai koululle/oppilaitokselle on nimetty oma koulupsykologi, jonka yhteystiedot löydät yksiköiden kotisivuilta. Koulupsykologipalveluita tarjotaan arkipäivisin virka-aikana. Koulupsykologiin saat yhteyden puhelimitse, sähköpostilla tai koulujen sisäisen viestijärjestelmän (esim. Wilma-ohjelman) kautta. Ottaessasi yhteyttä koulupsykologi keskustelee tilanteesta ja sopii jatkosuunnitelmasta kanssasi. Mikäli yhteydenottajana toimii muu kuin opiskelija itse, esimerkiksi opettaja, tarvitaan asiakkuuden aloittamiseen opiskelijan ja/tai hänen huoltajansa suostumus. Koulupsykologille ei tarvitse erillistä lähetettä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

 

lapsen jalat, joissa siniset Reino-tossut