Opiskeluhuolto

Oppiminen perustuu hyvinvoinnille. Siksi oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen on koulun tärkeimpiä tehtäviä.

Nokian kaupungin perusopetuksessa taataan turvallinen, oppimiseen kannustava ja hyvinvointia tukeva kasvu-, oppimis- ja työympäristö. Tämä toteutuu yhteistyössä kotien ja oppilaiden kanssa sekä eri hallinnonalojen kanssa tehtävänä moniammatillisena yhteistyönä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Lisäksi oppilaille ja heidän huoltajilleen tarjotaan joustavasti matalan kynnyksen opiskeluhuollon palveluita. Opiskeluhuollon toteuttaminen ja työnjako Nokialla kuvataan Opiskeluhuollon käsikirjassa.

Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, luokkien ja ryhmien hyvinvointia.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuollon sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän toiminta. Yksilökohtainen opiskeluhuolto vastaa yksittäisten oppilaiden hyvinvoinnista. Oppilaalla on oikeus käyttää opiskeluhuollon palveluita eikä huoltaja voi tätä kieltää. Opettajilla on velvollisuus ottaa yhteyttä opiskeluhuollon työntekijöihin, mikäli arvioivat oppilaan tarvitsevan koulukuraattorin, -psykologin tai terveydenhoitajan palveluita. Yhteydenotto tehdään yhdessä oppilaan ja/tai huoltajan kanssa tai mikäli yhteinen yhteydenotto ei ole mahdollinen, on yhteydenotosta tiedotettava oppilasta ja/tai huoltajia. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön aloittaminen perustuu kuitenkin huoltajan ja/tai oppilaan suostumukseen. Palvelu on maksutonta. Yksittäistä oppilasta koskeva opiskeluhuoltotyö kirjataan oppilashuoltolain mukaisesti ja nämä kirjaukset muodostavat oppilashuollon rekisterin.

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Perusopetuksen oppilashuoltoon on oikeus jokaisella sitä tarvitsevalla perusopetuksessa olevalla lapsella oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämissä määräajoissa.

Toimi näin

Yhteyttä otetaan oppilaan opettajaan, koulun terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai psykologiin. Aloitteen oppilashuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä lapsi itse, huoltaja, lapsen opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

OPISKELUHUOLTOHENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen sivustolta.

Koulukuraattorien ja koulupsykologien yhteystiedot löytyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen sivustolta

KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Kun lapsi aloittaa peruskoulun Nokialla, hän kuuluu kouluterveydenhuollon palveluiden piiriin. Jokaisella koululla on nimettynä oma kouluterveydenhoitaja. Kouluterveydenhoitaja tekee vuosittaiset terveystarkastukset sekä toimii osana koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. Osa terveystarkastuksista on laaja-alaisia, jolloin myös vanhemmat kutsutaan mukaan vastaanotolle ja tapaatte myös koululääkärin. Kouluterveydenhoitaja tekee tarvittaessa yhteistyötä koulun oppilashuoltohenkilöstön ja muiden tahojen kanssa.

 

KENELLE PALVELU ON TARKOITETTU JA MILLÄ EHDOIN

Kaikki perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kouluterveydenhuollon palveluihin.

 

TOIMI NÄIN

Kouluterveydenhoitajat työskentelevät kouluilla virka-aikana. Kaikilla kouluilla terveydenhoitaja ei ole joka päivä paikalla. Kouluterveydenhoitajat tavoitat helpoiten puhelimitse tai Wilma-viestin välityksellä.

 

PALVELUN MAKSULLISUUS

Palvelu on maksutonta.

 

PERUSOPETUKSEN KOULUKURAATTORI

Perusopetuksen kuraattorilta saat apua perhe- ja kaverisuhteiden, käyttäytymisen, tunne-elämän ja koulunkäynnin haasteisiin. Kuraattori tukee sinua myös elämän muutos- ja kriisitilanteissa sekä kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Tavallisia tukikäyntien aiheita ovat esimerkiksi tunteiden hallinnan haasteet, poissaolot, pelot, ahdistuneisuus ja mielialan lasku.

Kuraattorin palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Yhteistyötä tehdään sovitusti opetushenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

 

KENELLE PALVELU ON TARKOITETTU JA MILLÄ EHDOIN

Kaikki perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kuraattorin palveluihin.

 

TOIMI NÄIN

Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä mm. Wilman kautta, puhelimitse, tekstiviestillä tai varata ajan suoraan kuraattorilta. Kuraattorin vastaanotot toteutuvat pääasiassa kouluilla koulupäivän aikana. Kuraattorit ottavat vastaan pääsääntöisesti ajanvarauksella.

 

PALVELUN MAKSULLISUUS

 Palvelu on maksutonta.

PERUSOPETUKSEN KOULUPSYKOLOGI

Perusopetuksen koulupsykologilta saat apua tunne-elämän ja kehityksen haasteisiin. Tavallisia tukikäyntien aiheita ovat ahdistuneisuus, pelot, mielialan lasku ja elämäntilanteen kriisit. Koulupsykologin puoleen voit kääntyä oppimiseen liittyvissä ongelmissa silloin, kun koulun laajoista tukitoimista huolimatta herää kysymys siitä, mistä lapsen tai nuoren oppimisen vaikeuksissa on kyse. Yksilötyöskentelystä sovitaan tarvittaessa erikseen. Yhteistyötä tehdään sovitusti opetushenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Koulupsykologin palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

 

KENELLE JA MILLÄ EHDOIN

Kaikki perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja koulupsykologin palveluihin

 

TOIMI NÄIN

Koulupsykologiin voit ottaa yhteyttä Wilman kautta, puhelimitse tai tekstiviestillä. Koulupsykologien vastaanotot toteutuvat pääasiassa kouluilla koulupäivän aikana. Koulupsykologit ottavat vastaan pääsääntöisesti ajanvarauksella.

Koulupsykologin tutkimusten tarvetta arvioidaan yhdessä erityisopettajien ja kouluterveydenhuollon asiantuntijoiden sekä huoltajien kanssa. Koulupsykologin tutkimuksista ja niiden aikataulusta sovitaan yhdessä huoltajien kanssa.

 

PALVELUN MAKSULLISUUS

Palvelu on maksutonta.