Tutkimusluvat ja tutkimusaiheita

Tällä sivulla voit tutustua tutkimusaiheisiin ja tutkimuslupakäytäntöihin. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tutkimuslupahakemukset lähetetään varhaiskasvatuksen suunnittelijalle. Tutkimusluvan käsittelyaika on 2-3 viikkoa ja loma-aikoina pidempi.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuksen tekijä lähettää avoimen hakemuksen ja tutkimussuunnitelman varhaiskasvatuksen suunnittelijalle. Hakemukseen kirjataan tutkimuksen tekijä ja taho/oppilaitos, jossa tutkimus tehdään sekä tutkimuksen ohjaajan nimi.

Tutkimussuunnitelmasta tulee selvitä tutkimuksen kohderyhmä ja toteutustapa – mitä tutkitaan, miten ja milloin aineisto kerätään.

Mikäli tutkimus kohdistuu tiettyyn yksikköön/päiväkotiin, tulee tutkimusluvan hakijan olla yhteydessä varhaiskasvatusyksikön johtajaan ennen tutkimusluvan anomista. Yhteydenotto tulee kirjata tutkimuslupahakemukseen.
Lapsen haastattelun tai havainnoinnin osalta tulee pyytää lupa vielä erikseen lapsen huoltajalta.

Tutkimuksen voi aloittaa, kun hakija on saanut myönteisen päätöksen tutkimusluvasta.

Tutkimusaiheita

Jos sinulla ei ole vielä tutkimusaihetta, niin tässä aiheita, joista olisi erityistä hyötyä meille.

Laadunarviointi

Nokian varhaiskasvatuksen laadunarviointivälineet (lasten laatupeli, varhaiskasvatuksen aloituksen kysely huoltajille, opiskelijapalaute) ja niiden yhteys Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset- julkaisun indikaattoreihin. Lasten laatupeli arvioinnin välineenä. Miten henkilöstö kokee lasten laatupelin, tukeeko työtä, miten hyödynnetään, mitä kehittämistarpeita? Miten lapset kokevat laatupelin pelaamisen vaikuttaneen arkeensa? Miten henkilöstö sanoittaa tai viestii lasten kehittämisehdotuksista ja toteutuneista toimenpiteistä?

Liikkuva varhaiskasvatus

Tukeeko liikuntapolku kokonaisvaltaisesti liikuntakasvatuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia? Henkilöstön käsityksiä Liikuntapolusta ja sen merkityksestä lapsen oppimiseen. Liikuntapolku työvälineenä.

Mentorointi

Miten ryhmiin osallistuvat aktorit tai ryhmiä ohjaavat mentorit kokevat mentoroinnin?  Miten mentorointi tukee työtä, ammatillista kasvua tai työhön kiinnittymistä lastenhoitajilla, opettajilla tai esimiehillä? Mentoroinnin tuki esimiestyölle. Mentorointikäytäntöjen arviointi ja kehittäminen.

Lapsiystävällisyys ja lapsen oikeudet

Henkilöstön näkemyksiä lapsen oikeuksia edistävistä käytännöistä varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Lapsi osallisena omassa varhaiskasvatuspäivässään. Lapsiryhmän yhteisöllisyyttä tukevat toimintatavat varhaiskasvatuksen käytännöissä. Lasten kokemuksia ryhmään kuulumisesta, mikä edistää, mitkä tilanteet estävät? Lasten yhdenvertaisuuteen liittyvät aiheet. Lasten käsityksiä siitä, milloin yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa ei toteudu.

Joustava esi- ja alkuopetus

Henkilöstön, lasten ja huoltajien kokemuksia ja käsityksiä joustavasta esi- ja alkuopetuksesta. Lapsen tuki joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Varhaiskasvatusyksikön johtajan ja rehtorin välinen yhteistyö joustavassa esi- ja alkuopetuksessa, mitä edellyttää, mitä hyviä käytäntöjä, mitä haasteita, kehittämistoimenpiteitä?

Digitaalisuus 

Digitaalisuus varhaiskasvatuksessa. Digitaaliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa. Lasten kehityksen ja oppimisen tuki digitaalisten välineiden avulla. Pedagogiikan rikastaminen digitaalisuudella. Digitaaliset työympäristöt. Digitaaliset välineet pedagogisessa dokumentoinnissa. Digitaalisuus huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Kumppanuustoiminta Tampereen yliopiston kanssa

Nokian kaupungin varhaiskasvatus kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön koordinoimaan varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkostoon. Kumppanuustoiminta sisältää tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi, opiskelijoiden työssäoppimisen kehittämisen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä päiväkodeissa opiskelijoita ohjaavien mentoreiden koulutuksen. Lisätietoja kumppanuustoiminnasta löydät Tampereen yliopiston sivuilta.