Tutkimusluvat ja tutkimusaiheita

Tällä sivulla voit tutustua tutkimusaiheisiin ja tutkimuslupakäytäntöihin. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tutkimuslupahakemukset lähetetään varhaiskasvatuksen suunnittelijalle. Tutkimusluvan käsittelyaika on noin 2-3 viikkoa ja loma-aikoina pidempi.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuksen tekijä lähettää avoimen hakemuksen ja tutkimussuunnitelman varhaiskasvatuksen suunnittelijalle. Hakemukseen kirjataan tutkimuksen tekijä ja taho/oppilaitos, jossa tutkimus tehdään sekä tutkimuksen ohjaajan nimi.

Tutkimussuunnitelmasta tulee selvitä tutkimuksen kohderyhmä ja toteutustapa – mitä tutkitaan, miten ja milloin aineisto kerätään.

Mikäli tutkimus kohdistuu tiettyyn yksikköön/päiväkotiin, tulee tutkimusluvan hakijan olla yhteydessä varhaiskasvatusyksikön johtajaan ennen tutkimusluvan anomista. Yhteydenotto tulee kirjata tutkimuslupahakemukseen.
Lapsen haastattelun tai havainnoinnin osalta tulee pyytää lupa vielä erikseen lapsen huoltajalta.

Tutkimuksen voi aloittaa, kun hakija on saanut myönteisen päätöksen tutkimusluvasta.

Tutkimusaiheita

Jos sinulla ei ole vielä tutkimusaihetta, niin tässä aiheita, joista olisi erityistä hyötyä meille.

Lasten osallisuuden toteutuminen

Lasten osallisuuden toteutumiseksi on erilaisia toimintatapoja ja välineitä. Miten henkilöstö varmistaa työssään lasten osallisuuden toteutumisen ja lasten näkemysten huomioimisen toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa? Miten lapset kokevat voivansa vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja omaan arkeensa?

Liikkuva varhaiskasvatus

Olemme kehittäneet Liikuntapolun, mikä on kokonaisvaltainen lasten liikkumisen havainnoinnin, suunnittelun ja arvioinnin työväline. Miten Liikuntapolku tukee liikuntakasvatuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia? Henkilöstön käsityksiä Liikuntapolusta ja sen merkityksestä lapsen oppimiseen. Liikuntapolku työvälineenä?

Lapset ja vertaisryhmä

Henkilöstöltä ja johtajilta voisi selvittää, minkälaisia lapsiryhmiä varhaiskasvatuksessa on muodostettu ja miksi? Mitkä tarpeet ja näkökulmat ohjaavat ryhmien muodostamista?  Entä, millaisena lapset näkevät hyvän ryhmän?

Lapsiystävällisyys ja lapsen oikeudet

Henkilöstön näkemyksiä lapsen oikeuksia edistävistä käytännöistä varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Miten eri tavoin lapsen osallisuus toteutuu lapsen varhaiskasvatuspäivässä? Minkälaisia lapsiryhmän yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja on varhaiskasvatuksen käytännöissä? Minkälaisia kokemuksia lapsilla on ryhmään kuulumisesta? Mikä edistää, mitkä tilanteet tai asiat estävät? Lasten yhdenvertaisuuteen liittyvät aiheet esimerkiksi minkälaisia tuen menetelmiä lapsen osallisuuden varmistamiseksi?  Lasten käsityksiä siitä, milloin yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa ei toteudu.

Digitaalisuus 

Minkälaisia digitaalisia työtapoja tai menetelmiä varhaiskasvatuksessa on? Digitaaliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa. Miten lasten kehityksen ja oppimisen tukea toteutetaan digitaalisten välineiden avulla? Miten digitaalisuutta hyödynnetään pedagogiikan suunnittelussa,  toteuttamisessa tai arvioinnissa yhdessä lasten kanssa? Digitaaliset työympäristöt. Digitaaliset välineet pedagogisessa dokumentoinnissa. Miten digitaalisuutta hyödynnetään huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä?

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Minkälaisia käsityksiä tai kokemuksia henkilöstöllä, lapsilla ja huoltajilla on esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä? Minkälaista on varhaiskasvatusyksikön johtajan ja rehtorin välinen yhteistyö? Mitä onnistunut yhteistyö edellyttää, mitä hyviä käytäntöjä on olemassa? Entä, mitä haasteita yhteistyölle on, kehittämistoimenpiteitä?

Kaksivuotinen esiopetus

Olemme mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu päättyy toukokuussa 2024. Kokeilu on valtakunnallisesti merkittävä ja itse kokeilusta on varmasti opittavaa eri tasoilla. Mitä henkilöstö on oppinut kokeilussa? Mitä lapset ajattelevat kaksivuotisesta esiopetuksesta?

Johtajuus

Olemme aloittaneet johtajuuden kehittämisen pilotoimalla hallinnollista apulaisjohtajaa. Hankkeessa kehitämme tehtävänkuvaa ja etsimme hyviä toimintatapoja johtajan ja apulaisjohtajan yhteiseen johtajuuteen. Olisimme erittäin kiinnostuneista, minkälaisia kokemuksia pilottiyksiköiden henkilöstöllä on kokeilusta? Miten se on vaikuttanut heidän työhönsä, entä työhyvinvointiin? Mitä hyvää entiseen malliin verrattuna, jolloin apulaisjohtaja oli myös lapsiryhmässä? Entä, mitä kehittämiskohteita pilotti on nostanut esiin?

Yhteistyö oppilaitosten kanssa

Nokian kaupungin varhaiskasvatus kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön koordinoimaan varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkostoon. Kumppanuustoiminta sisältää tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi, opiskelijoiden työssäoppimisen kehittämisen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä päiväkodeissa opiskelijoita ohjaavien mentoreiden koulutuksen. Lisätietoja kumppanuustoiminnasta löydät Tampereen yliopiston sivuilta.

Osallistumme vuosittain mahdollisuuksien mukaan Tampereen ammattikorkeakoulun Opparimarkkinoille, joissa esitellään opiskelijoille opinnäytetöiden aiheita.