Tutkimusluvat ja tutkimusaiheita

Tällä sivulla voit tutustua tutkimusaiheisiin ja tutkimuslupakäytäntöihin. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tutkimuslupahakemukset lähetetään varhaiskasvatuksen suunnittelijalle. Tutkimusluvan käsittelyaika on 2-3 viikkoa ja loma-aikoina pidempi.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuksen tekijä lähettää avoimen hakemuksen ja tutkimussuunnitelman varhaiskasvatuksen suunnittelijalle. Hakemukseen kirjataan tutkimuksen tekijä ja taho/oppilaitos, jossa tutkimus tehdään sekä tutkimuksen ohjaajan nimi.

Tutkimussuunnitelmasta tulee selvitä tutkimuksen kohderyhmä ja toteutustapa – mitä tutkitaan, miten ja milloin aineisto kerätään.

Mikäli tutkimus kohdistuu tiettyyn yksikköön/päiväkotiin, tulee tutkimusluvan hakijan olla yhteydessä varhaiskasvatusyksikön johtajaan ennen tutkimusluvan anomista. Yhteydenotto tulee kirjata tutkimuslupahakemukseen.
Lapsen haastattelun tai havainnoinnin osalta tulee pyytää lupa vielä erikseen lapsen huoltajalta.

Tutkimuksen voi aloittaa, kun hakija on saanut myönteisen päätöksen tutkimusluvasta.

Tutkimusaiheita

Jos sinulla ei ole vielä tutkimusaihetta, niin tässä aiheita, joista olisi erityistä hyötyä meille.

Laadunarviointi

Nokian varhaiskasvatuksen laadunarviointivälineet (lasten laatupeli, varhaiskasvatuksen aloituksen kysely huoltajille, opiskelijapalaute) ja niiden käyttö itsearviointia tukevana peiliaineistona. Miten lapset kokevat laatupelin pelaamisen? Onko se vaikuttanut lasten arkeen? Miten henkilöstö sanoittaa tai viestii lasten kehittämisehdotuksista ja toteutuneista toimenpiteistä?

Liikkuva varhaiskasvatus

Tukeeko liikuntapolku kokonaisvaltaisesti liikuntakasvatuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia? Henkilöstön käsityksiä Liikuntapolusta ja sen merkityksestä lapsen oppimiseen. Liikuntapolku työvälineenä.

Mentorointi

Miten ryhmiin osallistuvat aktorit tai ryhmiä ohjaavat mentorit kokevat mentoroinnin?  Miten mentorointi tukee työtä, ammatillista kasvua tai työhön kiinnittymistä lastenhoitajilla, opettajilla tai esimiehillä? Mentoroinnin tuki esimiestyölle. Mentorointikäytäntöjen arviointi ja kehittäminen.

Lapsiystävällisyys ja lapsen oikeudet

Henkilöstön näkemyksiä lapsen oikeuksia edistävistä käytännöistä varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Miten eri tavoin lapsen osallisuus toteutuu lapsen varhaiskasvatuspäivässä? Minkälaisia lapsiryhmän yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja on varhaiskasvatuksen käytännöissä? Minkälaisia kokemuksia lapsilla on ryhmään kuulumisesta? Mikä edistää, mitkä tilanteet tai asiat estävät? Lasten yhdenvertaisuuteen liittyvät aiheet esimerkiksi minkälaisia tuen menetelmiä lapsen osallisuuden varmistamiseksi?  Lasten käsityksiä siitä, milloin yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa ei toteudu.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Minkälaisia käsityksiä tai kokemuksia henkilöstöllä, lapsilla ja huoltajilla on esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä? Minkälaista on varhaiskasvatusyksikön johtajan ja rehtorin välinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä? Mitä onnistunut yhteistyö edellyttää, mitä hyviä käytäntöjä, mitä haasteita, kehittämistoimenpiteitä?

Digitaalisuus 

Minkälaisia digitaalisia työtapoja tai menetelmiä varhaiskasvatuksessa on? Digitaaliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa. Miten lasten kehityksen ja oppimisen tukea toteutetaan digitaalisten välineiden avulla? Miten digitaalisuutta hyödynnetään pedagogiikan suunnittelussa,  toteuttamisessa tai arvioinnissa yhdessä lasten kanssa? Digitaaliset työympäristöt. Digitaaliset välineet pedagogisessa dokumentoinnissa. Miten digitaalisuutta hyödynnetään huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä?

Kumppanuustoiminta Tampereen yliopiston kanssa

Nokian kaupungin varhaiskasvatus kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön koordinoimaan varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkostoon. Kumppanuustoiminta sisältää tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi, opiskelijoiden työssäoppimisen kehittämisen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä päiväkodeissa opiskelijoita ohjaavien mentoreiden koulutuksen. Lisätietoja kumppanuustoiminnasta löydät Tampereen yliopiston sivuilta.