Katselmukset ja tarkastukset

Lupapäätöksessä hankkeelle määrätään sen laatu, laajuus sekä vaativuus huomioiden lupaehdoiksi viranomaiskatselmuksia. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja kohteen työnjohtajat vastaavat siitä, että vaaditut katselmukset pyydetään viranomaiselta ajallaan työmaan edistymisen mukaan. Katselmuksessa on tarkoitus todeta, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty ja onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suoritettu.

Yleisimpiä katselmuksia tai tarkastuksia:

Rakennuksen merkintä

Rakennuksen merkintä on toimenpide, jossa kaupungin mittaustuotanto merkitsee rakennuksen nurkkapisteet rakennuspaikalle. Merkintä tehdään lupapiirustusten avulla laskettujen koordinaattien perusteella. Rakennuspaikalle tuodaan samassa yhteydessä myös merenpinnan tasoon sidottu korkeusasema. Rakennuksen merkintä tilataan suoraan kaupunkimittauksesta.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus toimitetaan, kun on peruskaivanto on kaivettu auki ja ennen alustäyttöä. Pohjakatselmuksessa todetaan, että kantava perusmaa vastaa lupa-asiakirjoihin liitettyä pohjatutkimusta tai lausunto rakennuspaikan pohja- ja perustamisolosuhteista. Pohjakatselmus tilataan tarkastusinsinööreiltä.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus toimitetaan, kun rakennuksen perustukset on rakennettu. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen perustuksen sijainti ja korkeusasema vastaavat myönnettyä lupaa. Rakennuksen rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin sijaintikatselmus on suoritettu. Rakennuksen sijainnin merkintä tilataan suoraan kaupunkimittauksesta. 

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus toimitetaan, kun rakennuksen kantavat ja jäykistävät runkorakenteet on rakennettu. Tarvittaessa rakennekatselmus voidaan toimittaa useammassa vaiheessa. Rakennekatselmuksessa todetaan, että rakenteet vastaavat hyväksytettyjä rakennesuunnitelmia. Rakennekatselmus tilataan tarkastusinsinööreiltä.

Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus

Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset toimitetaan, kun lämmityslaitteistot, vesi- ja viemärilaitteistot sekä ilmanvaihtolaitteistot on rakennettu, mitattu ja säädetty. Katselmus suoritetaan lähes valmiiseen rakennukseen ja se kohdentuu näkyviin asennuksiin, työnjohtajien tarkastusasiakirjoihin sekä laitteistojen säätö-, mittaus- sekä koepöytäkirjoihin. Edellä mainittu säätö-, mittaus- ja koetoimenpiteet tulee olla tehtyinä ennen katselmuksen tilaamista. Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus tilataan rakennusvalvonnan LVI-insinööriltä.

Käyttöönotto- ja loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Käytännössä loppukatselmus jakautuu usein kahteen vaiheeseen: osittaiseen loppukatselmukseen eli käyttöönottokatselmukseen ja loppukatselmukseen. Käyttöönottokatselmuksessa varmistetaan, että rakennus täyttää käyttöturvallisuudesta säädetyt määräykset ja on turvallinen ottaa käyttöön. Loppukatselmuksen edellytyksenä on, että rakennustyö on valmis, rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet on suoritettu.

Käyttöönotto- ja loppukatselmusta tilattaessa hankkeelle tulee olla lupapisteessä liitettynä pdf-muodossa seuraavat asiakirjat:

  • rakennustyön tarkastusasiakirja
  • kvv-työn tarkastusasiakirja
  • iv-työn tarkastusasiakirja
  • ilmanvaihtolaitteiston mittauspöytäkirja
  • sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus tilataan rakennustarkastusinsinööreiltä