Silta-opas

 

Huom: yllä oleva upotettu opas näkyy vain, jos evästeet on sallittu.

Avaa tästä Silta-opas uudelle välilehdelle.

 

 

 

Silta-oppaan sisältö on tulossa kesäkuun 2023 alussa tähän alle luettavaksi myös tekstimuodossa. (Päivitys KESKEN 30.5.2023)

Silta-oppaan sisältö tekstinä

 

Silta-kampus on Nokian lukion, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Nokianvirran koulun pienryhmän yhteinen kampus. Tälle sivulle on koottu Silta-opas, joka on valmisteltu osana Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Nokian kaupungin yhteistä Kampus 3 -hanketta. Kampus 3 -hanke toimi ajalla 1.2.2021–30.6.2023. Silta-opas antaa tietoa Sillan oppilaitosten toiminnasta yhteisellä kampuksella. Silta-oppaassa esitellään opinnot Sillassa, Sillan arvot ja pelisäännöt, Opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyyspolut, Opiskelijan ohjaus ja tuki, Opiskelijakunta- ja tutortoiminta sekä Sillan opiskeluhuolto.

Silta-kampuksella toimivat Nokian lukio, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Nokianvirran peruskoulun pienryhmä.

Nokian lukiossa voi opiskella yleislinjalla ja urheilulinjalla.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun koulutuksista voi opiskella Silta-kampuksella kahdeksaa eri alaa, jotka ovat kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatioala, rakennusala, logistiikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala ja ravintola- ja cateringala, sekä näiden lisäksi voi opiskella TUVA-koulutuksessa eli tutkintoon valmentavassa koulutuksessa.

Nokian lukiolla ja Tredulla on lisäksi yhteinen Koripalloakatemia, johon haetaan yhteishaussa.

Intensiivisen tuen ryhmä eli ITU-ryhmä on peruskoulun pienryhmä 7.–9.-luokkalaisille. Ryhmä toimii Silta-kampuksella, ja sinne ohjataan opiskelijoita kaikista Nokian peruskouluista. Hallinnoivana kouluna toimii Nokianvirran koulu.

Kampus 3 -hankkeen verkkosivuille ja Sillan käsikirjaan pääset tästä linkistä. (LINKKI TULOSSA MYÖHEMMIN.)

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

 

Yhdessä kampuksella

Silta-kampuksesta halutaan yhteisöllinen ja turvallinen kampus, jossa niin opiskelijat kuin henkilöstö voivat hyvin ja jokainen on tärkeä kampuksen jäsen. Silta-kampukselle on pohdittu arvoja yhdessä kampuksen henkilöstön kanssa. Sillan arvot ovat oppimisen, opiskelun ja työskentelyn perusta ja tukevat jokapäiväistä koulutyötä. Silta-kampuksen arvoja ovat

 • arvostus
 • auttaminen
 • avoimuus
 • kannustus
 • kunnioitus
 • osallisuus
 • yhteistyö
 • yhteisöllisyys

Kampuksen pelisäännöt on laadittu arvojen pohjalta. Pelisäännöt on muotoiltu yhdessä Silta-kampuksen opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Pelisääntöjen tarkoitus on täydentää Nokian lukion, Tredun ja Nokianvirran koulun järjestyssääntöjä yhteisellä kampuksella. Pelisäännöt noudattavat lainmukaista jaottelua neljään teemaan: Sisäinen järjestys, Opiskelun esteetön sujuminen, Kampuksen viihtyisyys ja Kampuksen turvallisuus.

Silta-kampuksen arvojen ja pelisääntöjen perusteella yhteisen kampuksen tunnuslause on ”Silta kantaa!”

Silta-kampuksen pelisäännöt

Silta-kampuksen pelisäännöt noudattavat lainmukaista jaottelua. Pelisäännöt on jaettu sisäiseen järjestykseen, opiskelun esteettömään sujumiseen, kampuksen viihtyisyyteen ja kampuksen turvallisuuteen.

Sisäinen järjestys

 • Pidämme kiinni yhteisesti sovituista toimintatavoista.
 • Kaikki välittää – voimamme on yhteistyö.
 • Huolehdimme ympäristöstä ja siisteydestä yhdessä.
 • Kaikki voivat vaikuttaa. Meillä on jatkuvat yhteiset viestintä- ja palautekanavat.
 • Toimintaa arvioidaan säännöllisesti yhdessä.

Opiskelun esteetön sujuminen

 • Teemme yhteistyötä kampuksen kaikkien toimijoiden kesken.
 • Arvostamme kaikkien työtä ja annamme työrauhan.
 • Huomioimme jokaisen yksilönä.
 • Autamme muita – neuvotaan kuka voi auttaa, jos ei itse tiedä.
 • Jaamme osaamista muiden hyödyksi.

Kampuksen viihtyisyys

 • Tervehdimme ja huomioimme.
 • Kampus on tasa-arvoinen, kannustava ja innostava yhteisö.
 • Luomme yhdessä uutta ja uskallamme kokeilla – positiivinen uteliaisuus.
 • Edistämme osallisuutta ja siihen kannustavaa ympäristöä.
 • Kampuksen tapahtumat ovat kaikille yhteisiä.

Kampuksen turvallisuus

 • Turvallisuus on lähtökohtana kampuksen kaikelle toiminnalle.
 • Luomme yhteisöllistä ja turvallista ilmapiiriä – kukaan ei jää yksin.
 • Turvallisuutta edistävä ympäristö on erilaisuutta arvostava, hyväksyvä ja ennakkoluuloton.
 • Noudatamme turvallisuusmääräyksiä- ja ohjeita.
 • Kampuksen alue on päihteetön.

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

 

Opiskelijan työelämä- ja yrittäjyyspolku

Opiskelijoilla on koulutuksestaan riippuen erilaisia työelämä- ja yrittäjyyspolkuja Silta-kampuksella. Silta-kampuksella toteutuu myös kaikille yhteisiä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön muotoja, jotka ovat osa jokaisen opiskelijan yksilöllistä polkua.

 1. Syyslukukaudella ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat Business Race -innovaatioleirille, joka järjestetään yhteistyössä Nuori yrittäjyys ry:n kanssa. Innovaatioleirillä opiskelijat oppivat yrityksen perustamisesta ja kehittävät tiimeissä oman yritysidean.
 2. Työelämätaidot, kuten tiimityöskentelytaidot, ovat osa jokaisen opiskelijan opintoja. Kaikkien oppiaineiden ja alojen opinnoissa opiskelijat kehittävät myös työelämätaitojaan. Ammatillisella opiskelijalla työelämätaitoja opitaan niin YTO- eli yhteisten tutkinnon osien opinnoissa kuin ammatillisissa tutkinnon osissa. Lukio-opiskelijan työelämätaidot kehittyvät erityisesti tiimijaksolla, joka järjestetään ensimmäisen vuoden opiskelijoille 2. periodissa. Tiimijaksolla opiskellaan tiimeissä innovatiivisilla menetelmillä kieli- ja reaaliaineita.
 3. Kevätlukukaudella järjestetään Nokian Bisneskisa, joka on Nokian kaupungin sekä Nokian ja Pirkanmaan yrittäjien järjestämä yritysideakilpailu Nokian yläkouluille ja toiselle asteelle. Bisneskisa on järjestetty ensimmäisen kerran kevätlukukaudella vuonna 2023. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja opiskelija voi osallistua kilpailuun yksin tai tiimissä. Silta-kampuksen opiskelijat saavat kilpailun aikana tukea ja ohjausta Silta-kampuksen kilpailun vastuuopettajalta ja mentoriverkostolta.
 4. Kampuksella järjestetään työelämä- ja yrittäjyystapahtumia lukuvuoden aikana, joihin kaikki opiskelijat saavat osallistua. Yrittäjyysteemapäivä järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Työelämä- ja yrittäjyystapahtumia järjestetään myös kohdennetusti pienemmille ryhmille ja vuosiluokille.
 5. Kampuskursseina opiskelijoille on tarjolla erilaisia työelämään ja yrittäjyyteen liittyviä opintojaksoja. Kampuskurssit ovat valinnaisia opintojaksoja kaikille Silta-kampuksen opiskelijoille. Opiskelija voi suorittaa erilaisia työelämälupakortteja, mm. hygieniaosaaminen ja työturvallisuus. Valinnaisiin opintoihin opiskelija voi sisällyttää yrittäjyyteen liittyviä opintojaksoja, mm. Yritystoiminnan suunnittelu- ja Yrittäjänä toimiminen –opintojaksot. Tredun järjestämiä yrittäjyysopintoja voi opiskella myös kesäaikana.
 6. piskelijalla on opintojensa aikana mahdollisuus aloittaa NY- tai 4H-yritystoiminta. Yritystoiminnasta kiinnostunut opiskelija saa toiminnan aloittamiseen tukea ja ohjausta yrittäjyysvastuuopettajilta.

Ammatillisen opiskelijan polku

Työelämä on osa Tredun opiskelijan omaa opintopolkua. Työelämälähtöisyys on sisäänrakennettu ammatilliseen koulutukseen, ja Tredussa voi opiskella työelämälähtöisesti, sekä koulutus- ja oppisopimuksella.

Osa opiskelusta tapahtuu työpaikoilla eli aidoissa työelämän ympäristöissä. Työelämässä oppiminen järjestetään jokaisen opiskelijan kohdalla yksilöllisesti.

Opiskelijoille on tarjolla valinnaisia yrittäjyysteemaisia opintoja, mm. Yritystoiminnan suunnittelu -opintojakso.

Lukio-opiskelijan polku

1. vuoden opiskelijoille järjestetään tiimijakso, jolloin opiskellaan tiimeissä kieli- ja reaaliaineita. Tiimijaksolla vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia, kuten vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja esiintymistaitoja.

2. vuoden opiskelijoille järjestetään Job shadow -työelämäpäiviä, jolloin opiskelija voi tutustua haluamaansa yritykseen tai organisaatioon seuraamalla työpäivää.

Opiskelijoille on tarjolla taloustiedon kursseja ja Sillan valinnaisia yrittäjyysteemaisia opintoja, muun muassa Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja Yritystoiminnan suunnittelu -opintojaksot.

Kaksoistutkinto-opiskelijan polku

Työelämä on osa kaksoistutkinto-opiskelijan omaa opintopolkua. Kaksoistutkinto-opiskelu on työelämälähtöistä opiskelua.

Osa opiskelusta tapahtuu työpaikoilla eli aidoissa työelämän ympäristöissä. Työelämässä oppiminen järjestetään jokaisen opiskelijan kohdalla yksilöllisesti.

Opiskelijoille on tarjolla Silta-kampuksen valinnaisia yrittäjyysopintoja, muun muassa Yritystoiminnan suunnittelu -opintojakso.

TUVA-opiskelijan polku

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen -koulutuksen osassa opiskelija hakee ja vahvistaa ideoita omaan uravalintaan, harjoittelee työelämässä tärkeitä taitoja ja tutustuu työelämän pelisääntöihin. Opintojen aikana opiskelija tutustuu yrittäjämäiseen työskentelyyn. Opiskelijaryhmät vierailevat yrityksissä ja harjoittelevat työnhakua.

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen -koulutuksen osassa opiskelija opiskelee työpaikoilla. Opiskelija voi suorittaa TUVA-opintojen aikana työelämälupakortteja, mm. hygieniaosaaminen, työturvallisuus. Työssäoppimisjakso järjestetään yksilöllisen suunnitelman mukaan.

ITU-opiskelijan polku

Työelämätaitoja opiskellaan kerran viikossa yhteiskuntaopin oppitunneilla. Aiheina muun muassa itsetuntemus, oma osaaminen, CV:n ja työhakemuksen teko, sopimukset.

Opiskelijan opintoihin kuuluu 8.luokalla yhden viikon TET ja 9.luokalla kahden viikon TET. TET:ssä voi olla tämän jälkeen niin kauan kuin haluaa, kun tästä sovitaan työnantajan kanssa.

Opiskelija osallistuu ammattipäiviin. Silta-kampuksella toiselle asteelle tutustuminen on sujuvaa yhteisellä kampuksella. Tutustumista voidaan järjestää enemmän ja yksilöllisesti.

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

 

 

 

Opiskelijan ohjaus ja tuki

 

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

Opiskelijakunta- ja tutortoiminta

 

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

Sillan opiskeluhuolto

 

Sivun alkuun sisällysluetteloon