Oppilashuolto

Oppilashuolto Nokianvirran koulussa

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat kaikkien oppilaiden ja heidän huoltajiensa samoin kuin työntekijöiden käytettävissä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa.

Oppilashuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilölliseen oppilashuoltoon.

Yhteisöllisessä oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvointia.

Yksilöllinen oppilashuolto vastaa yksittäisten oppilaiden hyvinvoinnista. Yksilöllinen oppilashuolto on vapaaehtoista ja perustuu huoltajan ja oppilaan suostumukseen. Yksilölliseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuollon sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut.

Koulupsykologi voi auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä tunne-elämän ja kehityksen solmukohdissa, oppimiseen liittyvissä asioissa, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ylläpitämisessä koulussa sekä vuorovaikutussuhteissa kotona ja koulussa. Myös oppilaan huoltajat voivat saada ohjausta ja neuvontaa nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi- sekä tuki- ja keskustelukäynneillä. Koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia tarvittaessa. Koulupsykologi tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja tarvittaessa ohjaa muihin palveluihin. Koulupsykologi osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön sekä tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa ja tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota.

Koulukuraattori tukee oppilaita käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja tekee tarvittaessa sosiaalisia selvityksiä. Koulukuraattori tekee myös verkostotyötä ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Myös koulukuraattori osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön, monialaiseen yhteistyöhön pedagogisen tuen suunnittelussa ja ohjaa tarvittaessa koulun ulkopuolisiin palveluihin.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 8. luokan terveystarkastus on laaja. Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan  mukaan tarpeen mukaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. 8. luokan laajan terveystarkastuksen yhteydessä oppilaat saavat myös Nuorison terveystodistuksen. Terveydenhoitaja voi ohjata koululääkärille tai muihin palveluihin tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kesken.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

-oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

-vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen

-oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen

-kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta

-oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Terveydenhoitajalla on päivittäin vastaanottoaika klo 10.50-11.45, jolloin oppilaat voivat tulla oma-aloitteisesti vastaanotolle.

Koulutapaturmien ensiapu kuuluu kouluterveydenhuoltoon. Akuutit vaivat, kotona tapahtuneet tapaturmat sekä sairastumisiin liittyvät asiat hoidetaan sairaanhoitajan tai omalääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa.

Koululääkärin ajanvaraus menee terveydenhoitajan kautta. Koululääkäri ei hoida sairaanhoitoasioita vaan niissä pitää kääntyä omalääkärin puoleen.

Yksittäiselle oppilaalle voidaan koota koulussa huoltajien ja oppilaan luvalla yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä, joka vastaa oppilaan tarvitsemasta oppilashuollollisesta tuesta. Tarvittaessa myös koulun ulkopuoliset toimijat voivat toimia osana yksilökohtaista monialaista asiantuntijaryhmää. Osallistujista sovitaan yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa.

Yhteydenotto oppilashuoltoon

Huoltajat tai oppilas voivat itse ottaa yhteyttä oppilashuollon työntekijöihin tai oppilas voi ohjautua yksilölliseen oppilashuoltoon opettajien, oppilashuollon työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden aloitteesta. Ennen oppilaan ohjausta yksilöllisen oppilashuollon palveluihin tai ohjaamisen välittömässä yhteydessä otetaan yhteys oppilaan huoltajiin, ellei oppilas painaviin syihin vedoten tätä kiellä. Huoltajilla ei ole oikeutta kieltää oppilaalta oppilashuollon palvelujen käyttämistä. Oppilashuollollinen työskentely tapahtuu luottamuksellisesti ja pyrkimyksessä yhteistyöhön huoltajien kanssa.

Mikäli jokin seikka nuoren koulunkäyntiin tai kehitykseen liittyen askarruttaa mieltä tai nostaa huolta, toivotaan oppilaiden ja huoltajien ottavan yhteyttä oppilaan opettajaan tai oppilashuollon työntekijöihin. Lisätietoa koulun oppilashuollon toiminnasta saa omalta opettajalta tai oppilashuollon toimijoilta.

Oppilashuollon asiakasrekisterit

Yksittäistä oppilasta koskeva oppilashuoltotyö kirjataan oppilashuoltolain mukaisesti. Nämä kirjaamiset muodostavat oppilashuollon rekisterin. Kouluterveydenhuollon ja koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminnan kirjaukset tehdään lisäksi ko. työntekijöiden omiin tietojärjestelmiin. Nuorta koskevat kirjaukset ja rekisteritiedot voi tarvittaessa pyytää nähtäviksi. Lisätietoa kirjaamisista tai rekistereistä saa työntekijöiltä.