Yleisopetus

KOLMIPORTAINEN TUKI YLEISOPETUKSESSA

 

Perusopetuksessa on käytössä kolmiportaisen tuen järjestelmä: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotojen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet oppia yhdessä ikätovereidensa kanssa. Tuki rakennetaan pedagogisen tiimin eli opettajien ja rehtoreiden sekä huoltajan ja oppilaan yhteistyönä. Tarvittaessa tiimiin kutsutaan muita asiantuntijoita kuten koulupsykologi, kuraattori tai terveydenhoitaja.

Lievin tuen muoto on yleinen tuki. Opetuksen eriyttäminen, tukiopetus ja joustavat opetusjärjestelyt ovat esimerkkejä yleisen tuen muodoista. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on oikeus myös saada yleisenä tukena osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Alhoniityn koulussa tuki voidaan järjestää samanaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai yksilöopetuksena.

Tuen tarpeen ollessa suurempi, siirrytään tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään koulun pedagogisessa tiimissä opettajan tekemän pedagogisen arvion perusteella. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa, jollei siihen ole ilmeistä estettä. Tehostetussa tuessa oppilaan saama tuki on säännöllistä tai koostuu samanaikaisesti useasta eri tukimuodosta oppilaalle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea voidaan antaa oppilaalle sekä omassa yleisopetuksen luokassa, pienluokassa että osa-aikaisessa erityisopetuksessa.

Erityinen tuki on tehostettua tukea vahvempi tukimuoto. Sitä annetaan oppilaalle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu tehostetun tuen tukitoimilla. Opettaja tekee pedagogisen selvityksen, johon kootaan oppilaan aiemmin saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Pedagogisen selvityksen perusteeksi voidaan tarvittaessa hankkia myös muita asiantuntijalausuntoja esimerkiksi psykologilta. Opettajan tekemän pedagogisen selvityksen perusteella, oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa kuultuaan, koulun pedagogisessa tiimissä voidaan todeta, että oppilas tarvitsee kokonaisvaltaisempaa, suunnitelmallisempaa sekä vahvempaa tukea. Tällöin koulun rehtori tekee suosituksen erityisen tuen päätöstä varten. Erityisen tuen päätös on johtavan rehtorin tekemä hallinnollinen päätös. Erityisen tuen päätös tarkistetaan lapsen tuen tarpeen muuttuessa sekä ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Oppilaan saama erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta pienluokassa sekä aiemmissa vaiheissakin käytössä olleista tukimuodoista. Opetusta annetaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Tarvittaessa, jos annetusta tuesta huolimatta ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita ei saavuteta edes välttävästi, voidaan oppilaan oppimäärä myös yksilöllistää. Yksilöllistetyssä oppimäärässä oppilas etenee omaa oppimisvauhtiaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

Alhoniityn koulussa toimii kaksi yleisopetuksen pienryhmää ja lisäksi käytettävissä on laaja-alainen erityisopettaja. Laaja-alaisen erityisopettajan avulla pienluokat on mahdollista jakaa erillisiksi opetusryhmiksi vuosiluokittain tai joustavasti oppilaiden tarpeista riippuen. Tukimuotojen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet oppia yhdessä ikätovereidensa kanssa. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset tarpeensa.

Alhoniityn koulussa pyritään integroimaan pienluokkien oppilaat omiin kotiluokkiinsa oppilaan omien kykyjen ja vahvuuksien mukaisesti. Tarvittaessa integraatio tapahtuu erityisopettajan ja ohjaajan tuella. Erityisopetuksen järjestelyillä pyritään mahdollistamaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen saaminen optimaalisesti kaikille sitä tarvitseville oppilaille. Puheopetusta on saatavilla ensimmäisellä vuosiluokalla.