Hulevesiasiat

Hulevesi on maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun 103 a §:n mukaan rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä mukaan lukien perustusten kuivatusvedet. Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja imeyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla.

Nokian kaupungissa on otettu käyttöön hulevesimaksu joka perustuu kiinteistön pinta-alaan. Omakotikiinteistöillä maksu on kuitenkin kiinteä joka on tällä hetkellä 49 €/vuosi. Infrapalvelut vastaa hulevesijärjestelmästä ja sen toimivuudesta. Näitä järjestelmiä ovat erilaiset ojat, ojapainanteet, viivytysaltaat, rummut sekä putkilinjastot. Huleveden runkolinjojen osalta ylläpidon vastuu on Nokian Vesi Oy:llä ja muilta osin kaupungilla.

Kaupungin alueella huleveden järjestelmien ylläpidosta vastaa Infrapalvelut johon voita olla yhteydessä huleveteen liittyvissä kysymyksissä. Huleveden runkolinjaan liittymisistä tulee olla yhteydessä Nokian Vesi Oy:n.

Hulevesien johtaminen rakennetulla alueella on tärkeässä osassa kaupunki rakennetta. Ilmaston lämpenemisestä johtuvan sadannan lisääntyminen ei saa aiheuttaa haittoja ympäristölle. Aiemmin rakennettujen huleveden johtamiseen tarkoitettujen putkilinjojen mitoituksissa ei ole huomioitu kasvavaa sadannan lisääntymistä. Jotta lisääntyvien hulevesien määrä pystytään ohjaamaan hallitusti ympäröivään vesistöön, tulee hulevesijärjestelmien kunnossa- ja ylläpitoon tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota.