Hulevesiasiat

Hulevesien johtaminen rakennetulla alueella on tärkeässä osassa kaupunkirakennetta. Ilmaston lämpenemisestä johtuvan sateen lisääntyminen ei saa aiheuttaa haittoja ympäristölle. Aiemmin rakennettujen huleveden johtamiseen tarkoitettujen putkilinjojen mitoituksissa ei ole huomioitu kasvavaa sateen lisääntymistä. Jotta lisääntyvien hulevesien määrä pystytään ohjaamaan hallitusti ympäröivään vesistöön, tulee hulevesijärjestelmien kunnossapitoon tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota.

Hulevesi on maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun 103 a §:n mukaan rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä mukaan lukien perustusten kuivatusvedet. Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja imeyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla.

Nokian kaupunki vastaa hulevesijärjestelmästä, johon sisältyvät mm. erilaiset ojat, ojapainanteet, viivytysaltaat, putkilinjastot sekä rummut (pois lukien tonttiliittymien rummut). Kaupungin alueella huleveden järjestelmien ylläpidosta vastaa Infrapalvelut.

Nokian Vesi Oy vastaa hulevesien viemäröinnistä ja runkolinjoihin liittymisestä mahdollisuuksien mukaan. Nokialla voit liittyä huleveden runkolinjaan, jos kiinteistösi sijaitsee vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella. Liittymismahdollisuuksista saat lisätietoa Nokian Vedeltä.

Hulevesimaksu

Hulevesimaksun perusteena on kaupunginvaltuuston päätökset 27.3.2017 hulevesimaksun käyttöönotosta sekä hulevesijärjestelmän vaikutusalueesta keskusta-alueella, Siurossa, Linnavuoressa ja Kuljussa sekä Tottijärvellä ja Lamminperässä. Hulevesimaksun suuruus perustuu kiinteistön pinta-alaan.

Omakotikiinteistöillä maksu on kiinteä ja on tällä hetkellä 49 euroa vuodessa. Maksu perittiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 joulukuussa, mutta jatkossa se tullaan perimään vuosittain syyskuussa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Hulevesilasku tulee maksaa eräpäivään mennessä, sillä se on julkisoikeudellisena suoraan ulosottokelpoinen. Hulevesimaksusta on mahdollista anoa vapautusta tai huojennusta, mutta lopullisen päätöksen tekee kaupunkikehityslautakunta. Vapaamuotoinen anomus tulee tehdä kirjallisesti Nokian kaupungin kirjaamoon.

Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän käytöstä ja ylläpidosta sekä sen rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Myös ne kiinteistöt, jotka ovat liittyneet Nokian Vesi Oy:n huleveden viemäriverkostoon maksavat kunnan hulevesimaksun, sillä he hyötyvät myös yleisten alueiden huleveden hallinnasta.

Hulevesimaksun käyttöönotosta on päättänyt kaupunginvaltuusto 27.3.2017 § 33. Laskun saajalla on oikeus tehdä hulevesilaskusta muistutus Nokian kaupungin kaupunkikehityslautakunnalle. Muistutus on tehtävä Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluille, PL 2, 37101 Nokia tai kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi 14 päivän  kuluessa laskun vastaanottamisesta. Ohjeet muistutuksen tekemiseen löytyvät Nokian kaupungin internetsivuilta https://www.nokiankaupunki.fi/asuminen- ja ymparisto/vesi-ja jatehuolto/hulevesiasiat. Vaikka laskusta tehdään muistutus, hulevesimaksu pitää maksaa.