Hulevesiasiat

Hulevesien johtaminen rakennetulla alueella on tärkeässä osassa kaupunkirakennetta. Ilmaston lämpenemisestä johtuvan sateen lisääntyminen ei saa aiheuttaa haittoja ympäristölle. Aiemmin rakennettujen huleveden johtamiseen tarkoitettujen putkilinjojen mitoituksissa ei ole huomioitu kasvavaa sateen lisääntymistä. Jotta lisääntyvien hulevesien määrä pystytään ohjaamaan hallitusti ympäröivään vesistöön, tulee hulevesijärjestelmien kunnossapitoon tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota.

Hulevesi on maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun 103 a §:n mukaan rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä mukaan lukien perustusten kuivatusvedet. Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja imeyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla.

Jokainen kiinteistön omistaja tai haltija vastaa oman kiinteistönsä hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistosta ja rakenteista.

Nokian kaupunki vastaa hulevesijärjestelmästä, johon sisältyvät mm. erilaiset ojat, ojapainanteet, viivytysaltaat, putkilinjastot sekä rummut (pois lukien tonttiliittymien rummut). Kaupungin alueella huleveden järjestelmien ylläpidosta vastaa Infrapalvelut.

Nokian Vesi Oy vastaa hulevesien viemäröinnistä ja runkolinjoihin liittymisestä mahdollisuuksien mukaan. Nokialla voit liittyä huleveden runkolinjaan, jos kiinteistösi sijaitsee vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella. Liittymismahdollisuuksista lisätietoja antaa Nokian Vesi Oy

Hulevesimaksu

Nokian kaupunki perii yleisten alueiden hulevesijärjestelmästä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Hulevesimaksun perusteena on kaupunginvaltuuston päätökset 27.3.2017 hulevesimaksun käyttöönotosta sekä hulevesijärjestelmän vaikutusalueesta keskusta-alueella, Siurossa, Linnavuoressa ja Kuljussa sekä Tottijärvellä ja Lamminperässä.

Maksun suuruus määräytyy kaupunkikehityslautakunnan hyväksymän taksan perusteella, jota on täydennetty viimeksi 20.6.2023. Hulevesimaksun suuruus perustuu ensisijaisesti kiinteistön pinta-alaan. Tämän lisäksi taksassa on omakotitaloja, paritaloja ja yksityisessä käytössä olevia vapaa-ajan kiinteistöä koskevia poikkeuksia, joiden tarkoituksena on pitää hulevesimaksun määrä kotitalouksille kohtuullisena.

Hulevesimaksun määrään voi vaikuttaa kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten käyttötarkoitus. Mahdolliset rakennusten käyttötarkoitusmuutokset tehdään Nokian kaupungin rakennusvalvonnassa.

Hulevesimaksut laskutetaan syksyisin ja laskutuksesta vastaa Nokian kaupungin Infrapalvelut. Lasku osoitetaan sille henkilölle, joka on omistanut tai hallinnut kiinteistöä laskutusvuoden alussa.

Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän käytöstä ja ylläpidosta sekä sen rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kaikki hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt kuuluvat maksuvelvollisuuden piiriin. Myös ne kiinteistöt, jotka ovat liittyneet Nokian Vesi Oy:n huleveden viemäriverkostoon maksavat kunnan hulevesimaksun, sillä myös ne hyötyvät yleisten alueiden huleveden hallinnasta.

Muistutus hulevesilaskusta

Hulevesilaskun saajalla on oikeus tehdä laskusta muistutus Nokian kaupungin kaupunkikehityslautakunnalle. Muistutus laskusta tulee tehdä 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.  Muistutuksessa tulee ilmoittaa, miltä osin lasku on virheellinen ja mitä muutosta siihen vaaditaan. Muistutus tulee toimittaa osoitteeseen: Nokian kaupunki/kaupunkikehityslautakunta PL 2, 37101 Nokia tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi. Vaikka laskusta tehdään muistutus, hulevesilasku tulee maksaa eräpäivään mennessä, sillä se on julkisoikeudellisena maksuna suoraan ulosottokelpoinen.

Laskua koskevat nimen- ja osoitteenmuutokset voit tehdä suoraan puhelimitse Tarja Henriksson p. 050 395 8973 arkisin kello 9 – 15.