Ilmastotyö ja energiatehokkuus

Nokian kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki on tehnyt ilmastotiekartan, johon kootuilla toimilla vähennetään kasvihuonekaasujen määrää. Toimien edistymistä voi seurata ilmastovahdista. Lisäksi kaupunki vähentää energiankulutusta esimerkiksi vanhoja rakennuksia kunnostamalla. Kaupunki kannustaa myös asukkaita ja yrityksiä huomioimaan ilmaston omissa valinnoissaan.

Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2030

Nokian kaupunki on liittynyt vuonna 2019 hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon. Tavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Loput 20 prosenttia päästöistä sidotaan hiilinieluihin tai kompensoidaan.

Päästövähennystavoite kattaa Nokian kaupungin alueella syntyvät päästöt riippumatta siitä, minkä tahon toiminnasta ne syntyvät. Kuntaorganisaation omien päästöjen osuus arvioidaan olevan 10 prosentin luokkaa. Kaupungilla on kuitenkin monia keinoja vaikuttaa myös asukkaiden ja yritysten toimintaan. Ilman kaikkien osallistumista 80 prosentin vähennystavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa.

 

Päästöjen vähennystahtia on kiristettävä

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Nokian kaupungin alueella ovat vähentyneet vuosina 2007-2022 noin kolmasosan eri laskentamallien mukaan. Mikäli päästöjen vähennyskehitys pysyy nykyisellä tasolla, arvioidaan vuonna 2030 Nokian kasvihuonekaasupäästöjen vähentyneen 58 prosenttia vuoden 2007 tasosta. 80 prosentin päästövähennystavoite tarkoittaakin sitä, että päästöjä tulee tulevina vuosina vähentää aiempaa aktiivisemmin.

 

Tiekartta ohjaa päästöjen vähentämistä

Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekarttaan on koottu konkreettisia toimia 80 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Jokainen kaupungin tulosalue on kartoittanut, millä toimilla se voi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä joko suoraan omassa toiminnassaan tai välillisesti tuottamiensa palveluiden kautta. Toimet ovat vaikutukseltaan eriasteisia, mutta kaikki silti tärkeitä ilmastotyön kannalta.

Tiekartan toimet on ryhmitelty viiden teeman alle:

  1. Kestävä maankäyttö ja liikenne
  2. Uudistuva energian tuotanto ja kulutus
  3. Resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto
  4. Ennakoiva Nokia
  5. Aktiivinen ja osallistava ilmastotyö

Tutustu ilmastotiekarttaan (pdf, 2022)

Tutustu ilmastotoimiin ilmastovahdissa

Yhteenvetokuva Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartan teemoista

 

Kaupunki tehostaa rakennusten energiankäyttöä

Nokian kaupunki kunnostaa määrätietoisesti kaupungin rakennuksia energiatehokkaammiksi. Lisäksi vanhoissa öljylämmitteisissä rakennuksissa on tehty lämmitystavan muutoksia kaukolämpöön ja kestäviin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Uudisrakennuksissa energiatehokkuus huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Nokian kaupunki on tehnyt valtion kanssa energiatehokkuussopimuksen (KETS). Tehdyt energiatehokkuustoimet raportoidaan vuosittain Motivan ylläpitämään seurantajärjestelmään. Nokian kaupunki on jo saavuttanut vuodelle 2025 asetetun 7,5 prosentin energiansäästötavoitteen. Energiatehokkuustoimet sisältyvät ilmastotiekarttaan.

Tutustu energiatehokkuustoimiin ilmastovahdissa

 

Tampereen seudun kunnat tekevät ilmastotyötä yhdessä

Suurin osa Pirkanmaan kunnista on mukana Hinku-kuntien verkostossa. Lisäksi koko Pirkanmaan maakunta on sitoutunut Hinku-tavoitteisiin.

Nokian kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Kaikki kaupunkiseudun kunnat kuuluvat Hinku-verkostoon ja ovat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennystavoitteeseen. Nokian osuus yhteisestä Hiilineutraali Tampereen seutu 2030 taakanjakosopimuksesta on 9 prosenttia.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat valmistelleet yhteisesti pohjan kuntien ilmastotiekartalle. Nokian ilmastotiekartan toimet on listattu seudullisia pääteemoja mukaillen ja seudullisia tavoitteita tukien.