Hiilineutraali Nokia 2030

Nokia kuuluu Tampereen kaupunkiseutuun, jossa tehdään yhteistyötä kahdeksan kunnan ja 400 000 asukkaan kanssa. Tampereen kaupunkiseutu on tehnyt pitkään ilmastotyötä alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhdessä muiden kaupunkiseudun kuntien kanssa Nokian kaupunki kuuluu Hinku-verkostoon ja on sitoutunut tavoitteeseen vähentää päästöjä vuoden 2007 tasosta 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Loput 20 prosenttia päästöistä kompensoidaan ja sidotaan hiilinieluihin.

Hiilineutraali Tampereen seutu 2030 on taakanjakosopimus, joissa jokainen kunta toteuttaa päästövähennystoimenpiteitä mahdollisuuksiensa mukaan, yhteisiä tavoitteita tukien. Tavoitteissaan Nokia tukee koko seudun tavoitteita, ja Nokialla on seudun tuki ilmastotyössä. Nokian osuus yhteisestä taakanjakosopimuksesta on 9 prosenttia.

Hiilineutraalisuus edellyttää yhteistyötä kaupunkien, asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden kesken.

Hiilineutraaliustavoitteet yhteydessä kaupunkistrategiaan

Nokian kaupunkistrategialla Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2027 ja seudun yhteisillä tavoitteilla on selkeitä yhtymäkohtia. Strategiassa hiilineutraaliustavoitteisiin kytkeytyviä tavoitteita ovat muun muassa

  • kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko,
  • Pirkanmaan paras yrityskunta sekä
  • kestävien ratkaisujen ja ekologisten teknologioiden teemat.

Nokian kaupunki on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen (KETS), joka on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Sopimuksessa kaupunki on asettanut ohjeellisen, vähintään 7,5 prosentin energiansäästötavoitteen kauden 2017–2025 aikana.  Tämä energiatehokkuussopimus tukee kaupungin ilmastotavoitteita merkittävästi.

Nokia oli vuonna 2020 mukana myös Kestävä kaupunki -ohjelman hankkeessa, jossa edistettiin kestävän kehityksen tavoitteiden ja seurannan viemistä kuntastrategioihin. Hankkeeseen kuului 36 kuntaa, jotka ovat erilaisia ja eri vaiheissa kestävän kehityksen tiellä. Yhdistävä tekijä hankkeen kunnille oli halu edistää kestävää kehitystä, jakaa tietoa ja oppia uutta muilta kunnilta.

Jotta Hinku-verkoston tavoitteeseen päästään, on kaupungin otettava kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan huomioon kasvihuonepäästönäkökulma kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ilmastotiekartta ohjaa työtä kohti hiilineutraaliutta

Nokian kaupungissa on parhaillaan työn alla ilmastotiekartta, jossa määritellään kaupungin hiilineutraaliustavoitteet ja toimenpiteet näiden saavuttamiseksi. Aikataululle on määritelty kaksi välitarkasteluvuotta, 2022 ja 2026, jolloin tavoitteiden toteutumista tarkastellaan syvemmin.

Vastuu toteutumisesta on koko kuntaorganisaation yhteinen jakaantuen toimenpiteiden osalta palvelualueille ja yksiköihin sekä ilmastotyön koordinoinnin ja kehittämisen ja ilmastotiekartan päivittämisen osalta Hinku-työryhmälle. Tiekartta päivitetään kerran vuodessa. Kaupungin ilmastotyö tullaan huomioimaan myös talousarviotyössä ja tilinpäätöksessä.

Ilmastotiekartasta ja Nokian kaupungin hiilineutraaliustavoitteista tiedotetaan tarkemmin loppuvuoden 2021 aikana, kun työ etenee.

Nokian CO2-raportti