Koulun toiminta

Sisäkenkäkoulu

Molempien yksiköiden sisätiloissa liikutaan ilman ulkokenkiä. Tarkoituksena on parantaa koulutilojen viihtyisyyttä ja siisteyttä. Teknisen työn luokassa käytetään ulkokenkiä turvallisuussyistä.

Oppilaiden tavarat ja omaisuusvahingot

Koululla ei ole vakuutusta, joka korvaisi vahingonteot tai omaisuuden häviämisen. Omat tavarat on hyvä merkitä nimellä, koska oppilailla on usein samanlaisia varusteita ja ne saattavat vahingossa vaihtua oppilaiden kesken.

Lukuvuoden aikana kertyneet löytötavarat kerätään kaksi kertaa vuodessa ”löytötavaratorille”, josta oppilaat ja huoltajat voivat käydä omia tavaroitaan ja vaatteitaan etsimässä. Lukuvuoden päättyessä jäljelle jääneet löytötavarat toimitetaan hyväntekeväisyyteen. Arvokkaampia löytötavaroita, kuten puhelimia, avaimia, merkkiaurinkolaseja ym. voi kysellä koulujen henkilökunnan huoneista. Niistä ko. tavarat toimitetaan Nokian Poliisilaitokselle 1-2 kertaa vuodessa.

Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteena on luoda edellytykset koulutyön onnistumiselle sekä turvata kouluyhteisön jäsenille turvallinen ja viihtyisä työympäristö.

1 Säännöstön perusta

Tottijärvi-Vahalahden koulun väki – henkilökunta ja lapset – toimivat koulutyössään seuraavan järjestyssäännön mukaisesti:

1.1 Työskentelyrauha

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn:

• oppilaalla oppimiseen

• opettajalla oppimisen ohjaamisen, kasvattamisen ja muihin töihinsä

• muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen.

Jokaisella on velvollisuus huomioida muiden työskentelymahdollisuudet ja edistää niitä.

1.2 Henkilökohtainen turvallisuus

• Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus kokea itsensä turvatuksi.

• Ketään ei saa ruumiillisesti tai henkisesti vahingoittaa.

• Kaikilla on velvollisuus edistää työyhteisön turvallisuutta.

1.3 Omaisuuden suoja

• Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus henkilökohtaisen omaisuuden koskemattomuuteen ja velvollisuus sekä yhteisen että eri yksilöiden henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen.

• Jokainen kouluyhteisömme jäsen on velvollinen omalta osaltaan edistämään edellä mainittua työrauhaa ja turvallisuutta.

• Suhtaudumme toisiimme suvaitsevaisesti, kannustavasti ja terveen itsetunnon kehittymistä ja yleistä viihtymistä edistäen.

2 Määräyksiä ja sopimuksia

2.1 Oppilaan velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35)

• Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta.

• Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

2.2. Kurinpito (PoL § 36)

• Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi, tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistään jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

• Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

• Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

2.3. Poissaolot

• Opettaja antaa luvan enintään viiden päivän poissaoloon ja rehtori myöntää sitä pidemmät. Loman vuoksi koulusta poissaolo ei ole tukiopetusperuste. Lomaa anotaan sähköisesti Wilmassa.

• Poissaolosta on huoltajan ilmoitettava kouluun Wilmassa poissaoloilmoituspainikkeella. Vain näin tieto välittyy kaikille lasta opettaville opettajille.

• Oppilas voi poistua koulun alueelta vain, mikäli hänellä on siihen opettajan lupa.

• Oppilas, joka myöhästyy oppitunnilta, on velvollinen kertomaan syyn myöhästymiseensä. Toistuva myöhästely ja luvattomat poissaolot ovat kurinpitoasioita.

2.4 Muita sopimuksia

• oppilaalla on vanhempien luvalla oikeus tulla kouluun polkupyörällä; kypärän käyttö on lakisääteistä. Koulu suosittelee, että 1.-2. -luokkalaiset eivät vielä kulkisi kouluun pyörällä kouluja ympäröivien teiden vaarallisuuden takia.

• Kännykän käyttö on oppitunneilla sallittua vain opettajan luvalla. Mikäli oppilaan kännykkä häiritsee opetusta, on opettajalla oikeus ottaa puhelin haltuunsa väliaikaisesti.

• Kiroilu on kiellettyä koulun alueella. Mikäli oppilas kiroilee, hänen kanssaan käydään kasvatuskeskustelu tai määrätään jälki-istuntoa.

• Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti: koneita, soittimia ja av-välineitä käytetään vain opettajan luvalla.

• Kaikki Tottijärvi-Vahalahden koulun toimintaan liittyvät tilaisuudet (juhlat, retket, kilpailut, näyttelyt yms.) ovat koulun järjestyssäännön alaisia.

• Niissä asioissa, joista järjestyssäännöistä ei erikseen mainita, noudatetaan peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

• Oppilas voi kääntyä opettajan, koulunjohtajan tai vanhempainyhdistyksen edustajan puoleen tuntiessaan oikeusturvansa loukatuksi.

3. Koulutyöhön liittyviä käytännön sääntöjä ja ohjeita

3.1 Käyttäytyminen sisällä ja oppitunneilla

• Tuo laukkusi sisälle vasta kellon soitua.

• Liiku koulun käytävillä rauhallisesti kävellen ja meteliä aiheuttamatta.

• Jätä päällysvaatteesi ja jalkineesi omaan lokeroosi.

• Mene välitunnin päätyttyä omaan luokkaan.

• Ota mukaasi tarvittavat kirjat ja tarvikkeet.

• Arvosta omaa työtäsi ja anna työrauha muille.

• Noudata siisteyttä ja pane aina ottamasi tavarat takaisin paikoilleen.

• Välitunnit vietetään koulun pihalla, mikäli ei ole toisin ilmoitettu. Muissa luokissa voit käydä vain annettua asiaa toimittamassa.

3.2. Käyttäytyminen pihalla

• Leiki turvallisesti ja muita kiusaamatta välituntialueella.

• Kivien, lumen, hiekan tai muiden vaarallisten esineiden heittely on kielletty.

• Suojele koulun alueella olevia kasveja; älä sotke seiniä tai ikkunoita.

• Älä häiritse muiden liikunta- tai muita tunteja.

• Älä pyöräile koulun piha-alueella kouluaikana.

• Piha-aluetta ei saa roskata.

• Pukeudu välitunneiksi asiallisesti ja säiden mukaan. Päähinettä käytetään aina oppilaskunnan hallituksen julistaman pipopakon aikana.

• Huonolla säällä oppilaat voivat oleskella sisällä luokissa ja käytävillä, mistä ilmoitetaan erikseen.

• Talvisin ei ole luvallista leikkiä lumikasoissa vuorenvalloitusleikkiä.

• Jäämäessä saa laskea vain opettajan tai ohjaajan valvoessa.

• Koulun kentällä luistellessa on käytettävä AINA kypärää.

• Lumipalloja saa heitellä vain metsään päin.

3.3. Käyttäytyminen ruokailussa

• Ota ruokaa se määrä, jonka aiot syödä; voit käydä hakemassa lisää, jos jaksat.

• Ruokaa ottaessasi noudata siisteyttä.

• Siivoa omat jälkesi.

• Kaikkia ruokia on pyrittävä maistamaan.

• Ruokaile rauhallisesti.

• Puhdista lautasesi jäteastiaan ja palauta astiat, aterimet ja tarjottimet oikeille paikoilleen.

3.4. Käyttäytyminen liikuntatunnilla

• Ota mukaan tarvittavat liikunta- ja peseytymisvälineet.

• Mene pukuhuoneeseen kellon soitua ja liikuntasaliin opettajan luvalla.

3.5. Käyttäytyminen koulumatkalla ja muissa tilanteissa

• Noudata vessassa siisteyttä.

• Makeisten, lelujen sekä muiden koulutyössä ja koulumatkalla tarpeettomien esineiden tuonti on sallittua vain opettajan luvalla.

• Kulje koulumatkasi turvallisesti liikennesääntöjä noudattaen.

• Pyöräillessä on käytettävä kypärää ja pimeällä kävellessä heijastinta.

• Kulkuneuvot pidetään niille varatulla alueella.

• Kulje koulumatkasi muita häiritsemättä tai kiusaamatta.

Muista, että olet korvausvelvollinen tahallaan tai tuottamuksellisesti (huolimattomuudellasi) aiheuttamistasi vahingoista. Mikäli kerrot heti tapahtuneesta henkilökunnalle, se otetaan huomioon korvausta määrättäessä lieventävänä seikkana.