Esiopetuksen opiskeluhuolto

Esiopetuksessa lapsella on oikeus opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä - ja yksilöllisenä opiskeluhuoltona. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijainen ja ehkäisevä opiskeluhuollon muoto.

Henkilökohtaisina palveluina lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja, jotka toteuttaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat hyvinvointialueen viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Esiopetuksen oppilashuoltoon on oikeus jokaisella sitä tarvitsevalla esiopetuksessa olevalla lapsella oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämissä määräajoissa.

Toimi näin

Mikäli sinulla nousee huoli esiopetuksessa olevan lapsesi hyvinvoinnista, ota asia puheeksi esiopetuksen henkilöstön kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös opiskeluhuoltohenkilöstöön, joita ovat kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Opiskeluhuoltohenkilöstön yhteystiedot

Koulukuraattorien ja psykologien yhteystiedot  sekä kouluterveydenhoitajien yhteystiedot  ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla. Oman lapsen asiassa voi kääntyä lapsen tulevan lähikoulun psykologin, kuraattorin tai terveydenhoitajan puoleen. Yhteystiedot saat myös päiväkodista.

Koulukuraattorin työ esiopetuksessa

Kuraattorin työn tavoitteena on lapsen sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä esiopetukseen osallistumisen tukeminen. Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja muiden lasta lähellä olevien aikuisten kanssa.

Koulukuraattori voi keskustella lapsen kanssa, tukea huoltajien kasvatustyötä ja ohjata tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Kuraattori osallistuu opiskeluhuoltotyöryhmien toimintaan ja konsultoi varhaiskasvatuksen opettajia. Tarvittaessa kuraattori toimii esiopetusryhmien kanssa esim. kiusaamiseen liittyvissä asioissa.

Jos lapsella on huolia esiopetukseen tai sen hetkiseen elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa, kannattaa huoltajien ottaa yhteyttä kuraattoriin asioiden selvittämiseksi. Huoltajat tai varhaiskasvatuksen opettajat voivat myös toivoa kuraattorin tapaavan lasta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus.

Koulupsykologin työ esiopetuksessa

Koulupsykologin tehtävänä on tuoda esiopetukseen psykologista asiantuntemusta, joka liittyy lapsen kehitykseen, oppimiseen ja ihmissuhteisiin.

Esiopetuksen lapset, heidän huoltajansa ja varhaiskasvatuksen opettajat saavat halutessaan koulupsykologeilta keskustelu- ja tutkimusapua lapsen esiopetuksen ja kehityksen pulmiin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologit tapaavat lapsia esiopetusryhmässä tai omassa työpisteessään. He toimivat myös esiopetuksen opiskeluhuoltoryhmien jäseninä käsiteltävän asian mukaisesti. Lisäksi he tekevät yhteistyötä esiopetuksen ja seuraavana lukuvuonna koulunkäynnin aloittavien lasten ja heidän perheidensä kanssa silloin, kun pohditaan mahdollisia tukitoimia koulun alkuun.