Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetusoppilas voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Toimi näin

Mikäli sinulla nousee huoli esiopetuksessa olevan lapsesi hyvinvoinnista, ota asia puheeksi esiopetuksen henkilöstön kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös oppilashuoltohenkilöstöön, joita ovat kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko yksikköä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko esiopetusyhteisössä edistetään lasten oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Jokaisessa yksikössä on oma oppilashuoltoryhmä, joka suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yksikön yhteisölliseen oppilashuoltoon liittyviä asioita.

Yksilöllinen oppilashuolto

Lapsella on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja oppilashuollon palveluihin. Palveluihin kuuluvat neuvola- ja kouluterveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalvelut. Kuraattorin ja psykologin palveluja on saatava määräajassa eli seitsemän työpäivän sisällä pyynnöstä, kiireellisissä tapauksissa samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä. Kiireellisyyden arvioi oppilashuollon työntekijä. Lapsella on oikeus saada virka-aikana välittömästi yhteys neuvolaan. Nokialla oppilashuollon mukaisten terveydenhuoltopalvelujen osalta lapsen hyvinvointiin liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä neuvolaan ja oppimiseen vaikuttavissa asioissa tulevan koulun kouluterveydenhoitajaan.

Monialainen yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistyy silloin, kun oppilaan tilanteesta herännyt huoli ei poistu ja tarvitaan useamman toimijan yhteistyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Aloitteen työn käynnistymiseksi voi tehdä huoltaja, varhaiskasvatuksen henkilöstö, kuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, lääkäri tai muu toimija. Asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja sen kokoamiseksi tarvitaan huoltajan suostumus.

Oppimisen tukeen, kurinpitotoimiin tai oppilasarviointiin liittyvät asiat eivät kuulu oppilashuoltotyöhön. Tätä varten oppilaitoksissa ja päiväkodeissa toimivat pedagogiset tiimit, joissa käsitellään oppimiseen liittyviä ratkaisuja yhteistyössä huoltajien kanssa. Pedagoginen tiimi tarvitsee opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot lapsen kokonaistilanteesta.

Esiopetuksessa kuraattori- ja koulupsykologi määräytyvät esioppilaan tulevan koulun mukaan.

Koulukuraattorin työ esiopetuksessa

Koulukuraattori on esiopetuksen ja koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin työn tavoitteena on lapsen sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä esiopetukseen osallistumisen tukeminen. Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja muiden lasta lähellä olevien aikuisten kanssa.

Koulukuraattorin työhön sisältyvät lapsen kanssa käytävät keskustelut, perheen tukeminen kasvatustyössä ja tarvittaessa ohjaus muiden palvelujen piiriin. Kuraattori osallistuu oppilashuoltotyöryhmien toimintaan ja konsultoi lastentarhanopettajia. Tarvittaessa kuraattori toimii esiopetusryhmien kanssa esim. kiusaamiseen liittyvissä asioissa.

Jos lapsella on huolia esiopetukseen tai senhetkiseen elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa, kannattaa huoltajien ottaa yhteyttä kuraattoriin asioiden selvittämiseksi. Huoltajat tai lastentarhanopettajat voivat myös toivoa kuraattorin tapaavan lasta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus.

Koulukuraattorien yhteystiedot:

Kuraattori Puhelinnumero Esioppilaan tuleva koulu
Arosarka Sari 0408443911 Koskenmäki-Tervasuo
Juuti Kaisa 0407799034 Kankaantaka
Kiuru Hanna 0401334113 Harjuniitty, Myllyhaka, Siuro-Linnavuori
Kunnas Maiju 0444860915  Alhoniitty, Nokia-Vihola, Taivalkunta, Tottijärvi-Vahalahti

Koulupsykologin työ esiopetuksessa

Koulupsykologin tehtävänä on tuoda esiopetukseen ja kouluille psykologista asiantuntemusta, joka liittyy lapsen kehitykseen, oppimiseen ja ihmissuhteisiin.

Esiopetuksen oppilaat, heidän huoltajansa ja lastentarhanopettajat saavat halutessaan koulupsykologeilta keskustelu- ja tutkimusapua lapsen esiopetukseen ja kehitykseen liittyviin pulmiin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologit tapaavat lapsia esiopetusryhmässä tai omassa työpisteessään. He toimivat myös esiopetuksen oppilashuoltoryhmien jäseninä käsiteltävän asian mukaisesti. Lisäksi he tekevät yhteistyötä esiopetuksen ja seuraavana lukuvuonna koulunkäynnin aloittavien lasten ja heidän perheidensä kanssa silloin, kun pohditaan mahdollisia tukitoimia koulun alkuun.

Huoltajat tavoittavat psykologit puhelimitse tai sähköpostilla. Päivittäinen soittoaika on klo 12.30-13.00. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Koulupsykologien yhteystiedot

Psykologi Puhelinnumero Esioppilaan tuleva koulu
Soini Katri 0401334734 Harjuniitty, Linnavuori-Siuro
Luohisuo Veera 044860914 Alhoniitty, Kankaantaka, Myllyhaka
Moilanen Sari 0503956433 Koskenmäki-Tervasuo, Nokia-Vihola, Taivalkunta, Tottijärvi-Vahalahti