Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksessa lapsella on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista yksilönä ja osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Esiopetuksen oppilashuoltoon on oikeus jokaisella sitä tarvitsevalla esiopetuksessa olevalla lapsella oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämissä määräajoissa.

Toimi näin

Mikäli sinulla nousee huoli esiopetuksessa olevan lapsesi hyvinvoinnista, ota asia puheeksi esiopetuksen henkilöstön kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös oppilashuoltohenkilöstöön, joita ovat kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko yksikköä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää lasten oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Jokaisessa yksikössä on oma oppilashuoltoryhmä. Se suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yksikön yhteisölliseen oppilashuoltoon liittyviä asioita.

Yksilöllinen oppilashuolto

Lapsella on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja oppilashuollon palveluihin. Palveluihin kuuluvat neuvola- ja kouluterveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalvelut. Kuraattorin ja psykologin palveluja on saatava seitsemän työpäivän sisällä pyynnöstä ja kiireellisissä tapauksissa samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä. Kiireellisyyden arvioi oppilashuollon työntekijä. Lapsella on oikeus saada virka-aikana välittömästi yhteys neuvolaan. Nokialla oppilashuollon mukaisten terveydenhuoltopalvelujen osalta lapsen hyvinvointiin liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä neuvolaan ja oppimiseen vaikuttavissa asioissa lapsen tulevan koulun kouluterveydenhoitajaan.

Monialainen yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistyy silloin, kun oppilaan tilanteesta herännyt huoli ei poistu ja tarvitaan useamman toimijan yhteistyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Aloitteen työn käynnistymiseksi voi tehdä huoltaja, varhaiskasvatuksen henkilöstö, kuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, lääkäri tai muu toimija. Asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja sen kokoamiseksi tarvitaan huoltajan suostumus.

Kasvun ja oppimisen tukeen tai arviointiin liittyvät asiat eivät kuulu oppilashuoltotyöhön. Oppimiseen liittyviä ratkaisuja käsitellään yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa erilaisten asiantuntijoiden kanssa.

Esiopetuksessa kuraattori- ja koulupsykologi määräytyvät esioppilaan tulevan koulun mukaan.

Koulukuraattorin työ esiopetuksessa

Koulukuraattori on esiopetuksen ja koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin työn tavoitteena on lapsen sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä esiopetukseen osallistumisen tukeminen. Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja muiden lasta lähellä olevien aikuisten kanssa.

Koulukuraattori voi keskustella lapsen kanssa, tukea huoltajien kasvatustyötä ja ohjata tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Kuraattori osallistuu oppilashuoltotyöryhmien toimintaan ja konsultoi varhaiskasvatuksen opettajia. Tarvittaessa kuraattori toimii esiopetusryhmien kanssa esim. kiusaamiseen liittyvissä asioissa.

Jos lapsella on huolia esiopetukseen tai senhetkiseen elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa, kannattaa huoltajien ottaa yhteyttä kuraattoriin asioiden selvittämiseksi. Huoltajat tai varhaiskasvatuksen opettajat voivat myös toivoa kuraattorin tapaavan lasta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus.

Koulukuraattorien yhteystiedot:

Kuraattori Puhelinnumero Esioppilaan tuleva koulu
Arosarka Sari 040 8443911 Taivalkunta
Kiuru Hanna 040 1334113 Harjuniitty, Siuro-Linnavuori
Kunnas Maiju 044 4860915 Koskenmäki-Tervasuo, Nokia-Vihola, Tottijärvi-Vahalahti
Jutila Sanna 050 3956287 Alhoniitty, Kankaantaka, Myllyhaka, Rajasalmi

Koulupsykologin työ esiopetuksessa

Koulupsykologin tehtävänä on tuoda esiopetukseen psykologista asiantuntemusta, joka liittyy lapsen kehitykseen, oppimiseen ja ihmissuhteisiin.

Esiopetuksen oppilaat, heidän huoltajansa ja varhaiskasvatuksen opettajat saavat halutessaan koulupsykologeilta keskustelu- ja tutkimusapua lapsen esiopetuksen ja kehityksen pulmiin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologit tapaavat lapsia esiopetusryhmässä tai omassa työpisteessään. He toimivat myös esiopetuksen oppilashuoltoryhmien jäseninä käsiteltävän asian mukaisesti. Lisäksi he tekevät yhteistyötä esiopetuksen ja seuraavana lukuvuonna koulunkäynnin aloittavien lasten ja heidän perheidensä kanssa silloin, kun pohditaan mahdollisia tukitoimia koulun alkuun.

Huoltajat tavoittavat psykologit puhelimitse tai sähköpostilla. Päivittäinen soittoaika on klo 12.30-13.00. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Koulupsykologien yhteystiedot

Psykologi Puhelinnumero Esioppilaan tuleva koulu
Kettunen Eeva 040 1334734 Koskenmäki-Tervasuo, Nokia-Vihola, Tottijärvi-Vahalahti, Taivalkunta
Ikola Elli 050 3956433 Harjuniitty, Siuro- LInnavuori
Saranpää Jenni 040 7799038 Kankaantaka
Värri Meri 044 4860914 Alhoniitty-Rajasalmi, Myllyhaka