Oppilashuolto

Oppilashuoltotyö muodostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko kouluyhteisössä edistetään lasten oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Koulussa tehdään säännöllistä työtä em. asioiden toteutumiseksi.

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistyy silloin, kun oppilaan tilanteesta herännyt huoli ei poistu ja tarvitaan useamman toimijan yhteistyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Aloitteen työn käynnistymiseksi voi tehdä oppilas itse, huoltaja, opettaja, erityisopettaja, kuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, lääkäri tai muu toimija. Asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti. Lapsen/nuoren omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.

Oppimisen tukeen, kurinpitotoimiin tai oppilasarviointiin liittyvät asiat eivät enää kuulu oppilashuoltotyöhön. Tätä varten koulussa toimii pedagoginen tiimi, jossa käsitellään oppimiseen liittyviä ratkaisuja yhteistyössä huoltajien kanssa. Pedagoginen tiimi tarvitsee opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot lapsen kokonaistilanteesta.

Perhekeskuksen puoleen vanhemmat voivat kääntyä kaikissa lasten ja nuorten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Oppilashuoltoryhmä

Kankaantaan koulun oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmä ideoi lukuvuosittain esimerkiksi koulun hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvän teeman ja antaa kehittämistehtäviä luokkien valmisteltavaksi ja toteutettavaksi. Oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten oppilashuoltoryhmä laatii koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Linkki oppilashuoltosuunnitelmaan:

Kankaantaan koulun oppilashuoltosuunnitelma 17-18

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja: Kaarina Jokivuo puh. 050 395 8702.
Vastaanotto: arkipäivisin klo 8.30-14.30.
Terveydenhoitaja tekee ennaltaehkäisevää työtä ja tarkoituksena on tavata kouluvuoden aikana jokainen oppilas. Laaja terveystarkastus tehdään 1. ja 5. luokkien oppilaille.

Koululääkäri on koululla tiistaisin. Ajanvaraus tehdään terveydenhoitajalta.
Koulussa ja koulumatkoilla tapahtuvat tapaturmat kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Ensiapu tapaturman sattuessa annetaan Nokian terveyskeskuksessa.