Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisenhoidontuki muodostuu  yksityisen hoidon  hoitorahasta ja  tulosidonnaisesta  hoitolisästä. Tukien saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen. Lisäksi Nokian kaupunki maksaa yksityisen hoidon  kuntalisää  alla olevin ehdoin.

 

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. 
Lapsella on 1.8.2020 alkaen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen  riippumatta huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Huoltajat ja palveluntuottaja sopivat lapsen varhaiskasvatusajasta palvelusopimuksella.

Kuntalisän maksamisen edellytyksenä lapsen varhaiskasvatusaika tulee olla yli 25h/ vko

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 178,32 €/kk kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta. Tulosidonnaista hoitolisää maksetaan enintään 149,96 €/kk lasta kohden.
Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalta esiopetusikäiseltä lapselta yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 65,61€/kk ja mahdollinen hoitolisän määrä puolet tavallisesta eli enintään 74,98 e/kk.

Kuntalisä Nokialla
Perhepäivähoidossa kuntalisän suuruus  1.8.2020 alkaen on alle 3-vuotiaalla lapsella 450 €/kk ja yli 3-vuotiaalla lapsella 250 € /kk.

Maksaminen
Kela maksaa  yksityisen hoidon tuen kuntalisineen palvelun tuottajalle.Tuki on enintään lapsen hoitomaksun suuruinen ja se maksetaan niiltä kuukausilta, joilta varhaiskasvatuksen tuottaja veloittaa tuensaajaa. Lisäksi perheet maksavat hoitajan määrittelemän palkan ja tukien välisen erotuksen. Hoitomaksuksi kirjataan tuet+ palkka. Hoitosuhteen päättymisestä tulee ilmoittaa Kelaan mahdollisimman pian.