Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin kun hankkeesi poikkeaa kaavamääräyksistä tai olet rakentamassa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa. Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitset aina myös erillisen rakennusluvan, jota voit hakea poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen antamisen jälkeen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Toimi näin

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voit hakea paperiasiakirjoin. Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteella: Nokian kaupunki, rakennusvalvonta, Harjukatu 21, 37100 Nokia.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Suunnittelutarveratkaisusta tai poikkeamisluvasta peritään kaupunginhallituksen päätöksen mukainen maksu.

Hakemus
Uudishanketta varten tulee selvittää rakennusvalvonnasta, tehdäänkö rakentamisesta suunnittelutarveratkaisu, tarvitseeko hanke poikkeamisluvan vai eteneekö asia suoralla rakennusluvalla.

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua haetaan paperiasiakirjoin. Hakemuslomakkeen saa rakennusvalvonnasta tai tulostettua tästä sähköisestä linkistä. Hakemuslomakkeen 4. sivu on hakijan suorittamaa naapurikuulemista varten.

Hakemuksesta tulee ilmetä, mistä on tarkoitus poiketa, paljonko rakennusoikeutta on jo käytetty ja paljonko rakennusoikeutta käytetään nyt. Myös purettavaksi aiotut rakennukset tulee ilmoittaa. Kiinteistön olemassa olevaa rakennuskantaa koskevat tiedot saa rakennusvalvonnasta. Hakijan velvollisuus on kuitenkin tarkistaa tietojen oikeellisuus.

Hakijan tulee täyttää myös hakemuksen 2. sivu eli lisäosa. Poikkeamiselle on esitettävä erityinen syy.

Hakemuksen jättäminen
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteella:
Nokian kaupunki, rakennusvalvonta, Harjukatu 21, 37100 Nokia.

Hakemuksen liitteet
Hakijan tulee liittää poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liitteeksi vähintään seuraavat neljä asiakirjaa:

1. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
(Kiinteistökaupan esisopimusjäljennös/ kiinteistönomistajien valtakirja/ vuokrasopimusjäljennös. Jos hakija ei omista rakennuspaikkaa tai rakennuspaikalla on monta omistajaa, on hakemukseen liitettävä valtakirja muilta omistajilta)
2. Ympäristökartta suunnittelutarvehakemukseen, johon hakija merkitsee kohteen/ alueen sijainnin (kartta n. 1:10 000 mittakaavassa)
3. Asemapiirros mittakaavassa 2 kpl (ohessa ohjeet ja piirrosmalli)
4. Selvitykset naapureille tiedottamisesta ja kuulemisesta (naapurikuulemisohje jäljempänä)

Asemapiirros (2 kpl)
Asemapiirroksessa on esitettävä (vähintään):

 • päiväys, pohjoissuuntanuoli ja asemapiirroksen mittakaava (1:200, 1:500, 1:1000) tai mittajana
 • haetun rakennuspaikan/ määräalan rajat ja rajamitat
 • haetun rakennuksen (rakennusten) vähimmäisetäisyys rajoista, tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan lisäksi etäisyys rantaviivasta
 • hakemuksen mukaisten rakennusten käyttötarkoitus, kerrosala, kerrosluku
 • olemassa olevat ja/ tai purettavat rakennukset ja rakennelmat
 • pihamaan järjestelyt: jätevesien käsittely, tieliittymä, autopaikat
 • kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset (asemakaava-alueilla myös kaavamerkinnät), mahdolliset rasitteet
 • teiden ja katujen nimet
 • maaston huomattavat korkeuserot (korkeuskäyrät) sekä muut maasto-olosuhteet, luonto- ja kulttuurikohteet
 • poikettaessa rakentamisen asemakaavamääräyksistä on asemapiirroksessa esitettävä muutoksenalainen kohta, ja hakemukseen on liitettävä poikkeamista selventäviä detaljipiirustuksia (kopiot rakennuksen pääpiirustuksista, 2 kpl)

Paperiset pohjakartat asemapiirroksen laatimista varten voi tilata Nokian kaupungin karttakäsittelijältä marjo.nurminen@nokiankaupunki.fi tai kiinteistörekisterinhoitajalta tuulikki.hannikainen@nokiankaupunki.fi ja sähköiset kartat (dwg) mikko.koskinen@nokiankaupunki.fi.

Naapurikuuleminen

 • naapurikuulemislomake (hakemuksen 4. sivu)
 • naapureille esitetty asemapiirros, johon kuultavien allekirjoitukset

Lupahakija voi kuulla naapurit itse, jolloin hakijan tulee huolehtia siitä, että kuuleminen on suoritettu täydellisesti. Kiinteistöllä/ tontilla saattaa olla enemmän kuin yksi omistaja. Lupahaun yhteydessä naapurikiinteistöjen ja -tonttien omistajatietokyselyt tulee osoittaa Nokian kaupungin kiinteistörekisterinhoitajalle tuulikki.hannikainen@nokiankaupunki.fi

Naapureita ovat haetun rakennuspaikan viereisten sekä vastapäätä olevien alueiden omistajat tai haltijat (myös asemakaavatontin varanneet) ja ELY-keskus, mikäli kiinteistölle tulee liittymä maantieltä (tienpitäjänä ELY-keskus). ELY-keskuksen naapurikuulemiset ja tiedustelut osoitettava Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamolle kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. ELY-keskuksen lausunto on ilmainen.

Naapureiden kuulemiseksi hakijan tulee esitellä hakemus liitteineen ja saada naapureiden allekirjoitukset naapurikuulemislomakkeen lisäksi myös päivättyyn asemapiirrokseen. Naapureille on varattava tarvittaessa 7 pv aikaa tutustua asiakirjoihin.

Hakijan pyynnöstä tai mikäli naapurikuuleminen on puutteellinen, kaupunki voi kuulla naapurit. Kaupungin toimesta tapahtuvaan naapurien kuulemiseen varataan 14 pv ja siitä peritään 60 €/kuultava. Joissakin tapauksissa kaupungin on suoritettava kuuleminen sanomalehtikuulutuksena, josta peritään lisäksi 230 €/kuulutuskerta. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta on kuulutettava kaupungin toimesta kaupungin ilmoitustaululla ja ilmoitettava hakemuksesta Nokian Uutisissa. Kulut peritään hakijalta lupapäätöslaskutuksen yhteydessä.

ELY-keskusta koskevaa lisätietoa osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lausunto-naapurin-kuulemisesta.

Hakemuksen jättäminen
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteella:
Nokian kaupunki, rakennusvalvonta, Harjukatu 21, 37100 Nokia.

Päätös
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset käsitellään kaavoitusyksikössä n. 1-2 kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä ja päätöksen tekee Kaupunkikehityslautakunta.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten päätös toimitetaan postitse luvan hakijalle ja se laskutetaan erillisellä laskulla. (Myönteinen suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 520 €/ hylätty päätös 250 €, lisäksi kaupungin suorittaman naapurikuulemisen kulut.

Jatkotoimenpiteet
Myönteinen päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen tai muihin toimenpiteisiin, vaan hankkeelle on haettava myös rakennuslupa lainvoimaisen poikkeamis- ja suunnittelutarveharkintapäätöksen voimassaolon aikana.

Päätös on lainvoimainen kun se on ollut julkisesti nähtävillä (30 vrk) eikä siitä ole tehty valitusviranomaiselle valitusta. Hakija saa lainvoimaisuustodistuksen lähettämällä Nokian kaupungin hakijalle postittaman päätöksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon ja pyytämällä lainvoimaisuusmerkinnän tekemistä:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puh: 029 56 42200
fax: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Lisätietoja suunnittelutarveharkinnasta ja poikkeamisluvista antaa kaavasuunnittelija anna-kaisa.anttila@nokiankaupunki.fi p: 044 486 0991 ja yleistä tietoutta löytyy Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta.