Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on kaupunkirakenteen kasvun ja kehittämisen edellyttämä asema- ja yleiskaavoitus. Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista sekä liikenteen järjestämistä. Laadimme vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, josta saa tietoa tärkeimmistä vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista.

Tiedotamme kaavoista ja niiden muutoksista kuulutuksilla.

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kaupungin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se kertoo miten suunnittelemme alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavaa suunnitellaan ja muutetaan usein osayleiskaavana, jolloin se kattaa osan kaupungista. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten paljon sekä miten aluetta muutoin käytetään. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. Tonttijako eli kaavan korttelialueiden jakaminen tonteiksi voidaan tehdä asemakaavan yhteydessä tai erillisenä toimituksena.

Kaupunki vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto tai kaupunkikehityslautakunta.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa annetaan ohjeet asemakaavoitukseen vaikuttamisesta. Lisätietoja voit kysyä kaavoitusyksiköstä.

Ranta-asemakaavoitus

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Kaupunki vastaa ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta. Vesistön rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan noudattamista. Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

 

Kaavaprosessi

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava löytyy karttapalvelun valikosta maankäytön alta.
Valitsemalla valikosta Ajantasakaava hakemisto, saat kaavakarttojen pdf:t auki.
Palvelukartan yläreunassa on ohje kartan käyttöön.

Nokian kaupungin karttapalvelu

Kartta-aineistojen tilaaminen

Karttatilaukset (pdf ja paperitulosteet)
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi

Digitaalisen kartta-aineiston tilaus (dwg)
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi (toimitusaika n. 2 viikkoa)

Haja-asutusalueen karttojen tilaus Maanmittauslaitokselta.

Kuntarekisterit, opas- ja osoitekartat, teemakartat ja karttatietokannan ajantasallapito
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi

Tämän sivun liitteet kohdasta löytyy

Kaavoituskatsaus 2024
Maapoliittinen ohjelma 2016
Maaseutumaisen alueen rakennuspaikkojen mitoitusperiaatteet 2017
Nokian kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2016-2025
Pysäköintivyöhykkeet 2018 (kaupunginvaltuusto 18.6.2018 § 53)
Asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut 1.2.2021 alkaen
Asemakaavan ja tonttijaon laatimisesta ja muuttamisesta perittävät maksut