Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on kaupunkirakenteen kasvun ja kehittämisen edellyttämä asema- ja yleiskaavoitus. Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista sekä liikenteen järjestämistä. Laadimme vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, josta saa tietoa tärkeimmistä vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista.

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava on kaupungin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se kertoo miten suunnittelemme alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavaa suunnitellaan ja muutetaan usein osayleiskaavana, jolloin se kattaa osan kaupungista. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Tiedotamme yleiskaavasta ja sen muutoksista kuulutuksilla verkkosivuillamme sekä Nokian Uutiset -sanomalehdessä.

Toimi näin

Kaavat ovat nähtävillä virastotalon 3. kerroksen aulan ilmoitustaululla.

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten paljon sekä miten aluetta muutoin käytetään. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. Tonttijako eli kaavan korttelialueiden jakaminen tonteiksi voidaan tehdä asemakaavan yhteydessä tai erillisenä toimituksena.

Kaupunki vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto tai kaupunkikehityslautakunta.

Toimi näin

Asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa annetaan ohjeet asemakaavoitukseen vaikuttamisesta. Lisätietoja voit kysyä kaavoitusyksiköstä.

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Kaupunki vastaa ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta. Vesistön rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan noudattamista. Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Toimi näin

Kaavat ovat nähtävillä virastotalon 3. kerroksen aulan ilmoitustaululla.

Kartta-aineistojen tilaaminen

Karttatilaukset
Ota yhteyttä: kiinteistörekisterinhoitaja Tuulikki Hännikäinen.

Digitaalisen kartta-aineiston tilaus (dwg)
Dwg-karttojen tilaus sähköpostitse: kaavoitusavustaja Anne Junnikkala.