Koulutapaturmat ja -vakuutukset

Koulutapaturmien korvaaminen koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikouluissa sekä omaisuusvahinkojen korvaaminen

Koulutapaturman sattuessa

Perusopetuslain 34 §:ssä on säädetty, että oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Mainitun säädöksen mukaan maksuttomuus koskee tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuneita kustannuksia, kuten lääkärinpalkkioita sekä hoito- ja sairaalamaksuja.

Jos oppilaalle sattuu kouluaikana tapaturma, hän saa ensiavun koulussa. Sieltä oppilas ohjataan tarvittaessa Nokian kaupungin terveyskeskukseen, josta annetaan tarvittaessa lähete jatkohoitoon. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan Nokian kaupungin hammashoitolaan.

Peruskoulun oppilaan koulutapaturman hoidot ja sairaankuljetuksen kustannukset korvataan huoltajalle Nokian kaupungin tekemän vakuutussopimuksen mukaisesti vakuutusyhtiö Fenniasta.

Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa. Esimerkiksi oppilaskerhot, harrastekerhot sekä aamu-ja iltapäivätoiminta, kun ne ovat kouluun sidonnaista toimintaa, kuuluvat maksuttomasti hoidettavan koulutapaturmakäytännön piiriin. Oppilaskerhojen lisäksi myös luokkaretkillä tai leirikouluissa oppilaille sattuneiden tapaturmien hoitokulut korvataan, mikäli ko. tapahtuma on merkitty koulun työsuunnitelmaan.

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena.

Tapaturmavakuutus ei ole voimassa

Oppilaan sairastumiseen liittyviä kustannuksia ei korvata.

Vuosiluokkien 7 -10 oppilaat, jotka ovat vakuutettu myös If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä työaineisiin liittyvien tuntien osalta (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt sekä TET- harjoittelujakso) ja niiden matkoilla sattuneet tapaturmat korvaa lakisääteinen tapaturmavakuutus. Koulu hoitaa korvauskäsittelyn vakuutusyhtiöön ja on yhteydessä tarvittaessa huoltajiin.

Kun huoltaja tai muu henkilö kuljettaa moottoriajoneuvolla vakuutettua (oppilasta/opiskelijaa), on liikennevahingon sattuessa ensisijainen korvauksen maksaja lakisääteinen liikennevakuutus riippumatta kuljettajan syyllisyydestä. Myös tilanteissa, joissa oppilas/opiskelija on moottoriajoneuvon kuljettaja, on liikennevakuutus ensisijainen vakuutus.

Kasvatus- ja opetuskeskus ei korvaa työharjoittelussa (TET- jakso) tai Taksvärkkipäivänä yrityksessä tapahtunutta esinevahinkoa. Oppilas/opiskelija kuuluu yrityksen työntekijöiden lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Oppilas on henkilökohtaisessa vastuussa aiheuttamastaan vahingosta vain, jos hän aiheuttaa vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Luokkaretket, leirikoulut ja opintoretket

Luokkaretkelle/leirikouluun/opintoretkelle lähtiessä kannattaa huomioida, että kaupunki korvaa vain tapaturmista aiheutuneet vahingot. Kaupunki ei korvaa sairastumisesta aiheutuneita kustannuksia eikä oppilaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja.

Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa oppilaiden kotivakuutukset tai ottaa ylimääräinen vakuutus matkaa varten. Kaupunki ei maksa näitä ns. ylimääräisiä vakuutuksia.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on hyvä olla oppilailla, joiden matka suuntautuu ulkomaille. Suomessa sairasvakuutetuilla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin. Ko. kortilla saa sairaanhoitoa EU- ja Eta- maissa ja hoito maksaa saman verran kuin ko. maassa asuvilla ihmisillä. Kortin saa Kelasta ja se on ilmainen.

Tapaturmailmoitus

Tapaturmailmoitus tehdään koululla, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, jolla on ollut valvontavelvollisuus tilanteessa, Fennian ohjeiden mukaisesti.

Korvauksen haku

Koulun koulusihteeri tekee vahinkoilmoituksen oppilaalle sattuneesta tapaturmasta. Vahinkoilmoituksessa ilmoitetaan vakuutetun tai vakuutetun huoltajan yhteystiedot (puhelinnumero tai sähköpostiosoite). Fennia toimittaa vahinkoilmoituksen tekijälle vahingon käsittelytunnuksen. Vahinkoilmoituksen tekijä antaa vahingon käsittelytunnuksen vakuutetulle tai vakuutetun vanhemmille, jotka voivat sopia jatkokuluista FenniaHoitajan kanssa. FenniaHoitajaan saa yhteyden päivittäin klo 7-23, p. 010 5035 000.

Vakuutettu tai vakuutetun huoltaja pyytää maksusitoumusta lääkärintodistuksen perusteella tarkemmista tutkimuksista ja hoitotoimenpiteistä (mm. leikkaukset ja magneettitutkimukset). Kulut röntgentutkimuksista ja ultraäänitutkimuksista voi sopia FenniaHoitajan kanssa.

Omaisuusvahinkojen korvaaminen

Tapaturman yhteydessä rikkoutuneita vaatteita, kelloja matkapuhelimia ja muuta tavaraa ei korvata. Myöskään esimerkiksi naulakoista kadonneita takkeja tai muuta tavaraa ei korvata.

Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle jonkin esinevahingon tahallisesti, korvausvelvollisuus on vahingon aiheuttaneella oppilaalla tai hänen huoltajalla.

Oppilaan aiheuttamat vahingot koulun omaisuudelle korvaa yleensä kaupunki. Vain, jos voidaan osoittaa oppilaan tahallaan tai säännöistä ja ohjeista poikkeavalla toiminnallaan aiheuttaneen vahingon, voidaan oppilas tai hänen huoltajansa asettaa korvausvelvolliseksi.

 

Lisätietoja antaa oppilaan oman koulun rehtori.