Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Nokian kaupunki on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kokeiluun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun ja se koskee vuosina 2016 tai 2017 syntyneitä lapsia. Kokeilussa on koeryhmiä ja verrokkiryhmiä. Koeryhmät määrittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta. Nokialla muut kuin koeryhmään kuuluvat ovat verrokkiryhmässä. Koeryhmään kuuluvilla lapsilla esiopetus kestää kaksi vuotta ja verrokkiryhmään kuuluvat lapset ovat yksivuotisessa esiopetuksessa. Sekä koe- että verrokkiryhmään kuuluvien lasten kokeiluun liittyviä tietoja tallennetaan kokeilurekisteriin. Rekisteriä ylläpitää Opetushallitus kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tutkimusta ja tilastointia varten.

Mitä kaksivuotinen esiopetus on?

Kokeilulle on laadittu omat opetussuunnitelman perusteet. Kaksivuotisessa esiopetuksessa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita. Kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa ja saa tarvitessaan kasvun ja oppimisen tukea.

Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa on vahvistettu kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista. Myös lasten monilukutaitoon ja matemaattisen osaamiseen liittyviä opetuksen tavoitteita on vahvistettu.

Kokeilun tavoitteet

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen

Mitä kokeiluun osallistuminen edellyttää huoltajilta

Koeryhmään valittujen lasten perheille lähetetään hakutiedot kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Jos huoltajat haluavat  lapsen osallistuvan kokeiluun sitä järjestävässä toimipaikassa, hakevat he lapselle paikkaa.

Kokeilun koeryhmään osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin.

Kokeiluun osallistuvat lapset rinnastuvat Kelan etuuksissa 6-vuotiaana esiopetukseen osallistuviin lapsiin. Jos lapsesta maksetaan kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, tulee perheen ilmoittaa kokeiluun osallistumista Kelalle. Ilmoittaminen käy helpoiten Kelan sähköisessä asiointipalvelussa..

Kokeilun vaikutukset etuuksiin

Esiopetus (4h/pvä) on maksutonta kahtena vuotena kokeilutoimipaikassa koeryhmään osallistuvalta lapselta.

Kokeiluun osallistuvat rinnastuvat Kelan etuuksissa perusopetuslain mukaisiin esiopetukseen osallistuviin. Lisätietoja esiopetuksen kokeilun vaikutuksista Kelan etuuksiin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun koeryhmään osallistuvan lapsen perheellä on oikeus kuljetusetuuteen tietyin ehdoin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuva lapsi on oikeutettu oppilashuollon palveluihin.

 

Toimipaikat

Sekä koeryhmään, että verrokkiryhmään kuuluvat toimipaikat julkaistaan tässä, kun saamme niistä tiedon. Koe- ja verrokkiryhmiin kuuluville lähetetään tietoa asiasta.