Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Nokian kaupunki on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kokeiluun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun ja se koskee vuosina 2016 tai 2017 syntyneitä lapsia. Kokeilussa on koeryhmiä ja verrokkiryhmiä. Koeryhmät määrittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta. Nokialla muut kuin koeryhmään kuuluvat ovat verrokkiryhmässä. Koeryhmään kuuluvilla lapsilla esiopetus kestää kaksi vuotta ja verrokkiryhmään kuuluvat lapset ovat yksivuotisessa esiopetuksessa. Sekä koe- että verrokkiryhmään kuuluvien lasten kokeiluun liittyviä tietoja tallennetaan kokeilurekisteriin. Rekisteriä ylläpitää Opetushallitus kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tutkimusta ja tilastointia varten.

Mitä kaksivuotinen esiopetus on?

Kokeilulle on laadittu omat opetussuunnitelman perusteet. Kaksivuotisessa esiopetuksessa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita. Kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa ja saa tarvitessaan kasvun ja oppimisen tukea.

Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa on vahvistettu kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista. Myös lasten monilukutaitoon ja matemaattisen osaamiseen liittyviä opetuksen tavoitteita on vahvistettu.

Kokeilun tavoitteet

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen

Mitä kokeiluun osallistuminen edellyttää huoltajilta

Koeryhmään valittujen lasten perheille lähetetään hakutiedot kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Jos huoltajat haluavat  lapsen osallistuvan kokeiluun sitä järjestävässä toimipaikassa, hakevat he lapselle paikkaa.

Kokeilun koeryhmään osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin.

Kokeiluun osallistuvat lapset rinnastuvat Kelan etuuksissa 6-vuotiaana esiopetukseen osallistuviin lapsiin. Jos lapsesta maksetaan kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, tulee perheen ilmoittaa kokeiluun osallistumista Kelalle. Ilmoittaminen käy helpoiten Kelan sähköisessä asiointipalvelussa..

Kokeilun vaikutukset etuuksiin

Esiopetus (4h/pvä) on maksutonta kahtena vuotena kokeilutoimipaikassa koeryhmään osallistuvalta lapselta.

Kokeiluun osallistuvat rinnastuvat Kelan etuuksissa perusopetuslain mukaisiin esiopetukseen osallistuviin. Lisätietoja esiopetuksen kokeilun vaikutuksista Kelan etuuksiin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun koeryhmään osallistuvan lapsen perheellä on oikeus kuljetusetuuteen tietyin ehdoin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuva lapsi on oikeutettu opiskeluhuollon palveluihin.

Kokeilutoimipaikat ja verrokkiryhmät

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kokeilutoimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 alkaen. Kaksivuotinen esiopetus toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman mukaisesti.

Nokialla kaksivuotista esiopetusta järjestetään Alhoniityn, Lauttalan, Orvokin, Tyttölän, Tottijärven ja Viholan päiväkodeissa.
Kokeilu päättyy toukokuussa 2024 ja siihen ei enää järjestetä hakua. Kokeilun piirissä ovat edellä mainittujen päiväkotien lähellä asuvat 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Vaikka perhe ei hakisi heille osoitetun kokeilutoimipaikan kaksivuotiseen esiopetukseen, lapsi kuuluu siitä huolimatta kokeilun koeryhmään ja hänestä tallennetaan kokeilun osallistumistietoja Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin.

Nokialla muut esiopetusta tarjoavat päiväkodit ja niissä olevat vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset kuuluvat kokeilun verrokkiryhmään. Lisäksi verrokkiryhmään kuuluvat näitä yksikköjä lähellä asuvat vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset, jotka eivät käytä kyseisen toimipaikan palveluja. Verrokkiryhmään ei haeta, vaan lapsi kuuluu siihen automaattisesti. Verrokkiryhmään kuuluvat voivat hakea yksivuotiseen esiopetukseen sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta.

Vuoden 2023 syksystä ensimmäiset kokeiluun osallistuneet lapset siirtyvät kouluun. Koulussa tehdään edelleen arviointeja ja tutkimus jatkuu edelleen, vaikka kaksivuotinen esiopetus päättyikin. Koulu tiedottaa huoltajia tutkimukseen liittyvistä asioista tarpeen mukaan.

Lasten ja huoltajien odotuksia ja toiveita kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle

Koostimme elokuussa 2021 kaksivuotisessa esiopetuksessa aloittaneiden lasten ja heidän huoltajiensa ajatuksista kaksivuotisesta esiopetuksesta.