Yksityistieavustukset

Nokian kaupunki myöntää vuosittain yksityisteille avustuksia hakemusten perusteella. Avustukset tulee kohdentaa yksityisteiden kunnostus- ja ylläpitotehtäviin. Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistielain (560/2018) mukaisena tienpitäjänä toimii tiekunta, joka vastaa teiden hoidosta.

Avustuksen määrään vaikuttavat: vakituinen asutus, tien pituus ja leveys, koululais- ja läpiajoliikenteen määrä sekä kesäasutuksen määrä.

Yksityistieavustusten hakuaika ilmoitetaan kuulutuksella lehdessä sekä kaupungin verkkosivujen etusivulla ajankohtaiset osiossa.

Hakuaika

Yksityistieavustusten hakuaika on 1.8.-31.8.2024.

Avustuksen hakuohje

Hakemuslinkki aukeaa 1.8.2024. Teethän hakemuksen hakuaikana, sillä hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti. Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa yksityistien ajantasainen rekisteriote sekä korkeintaan vuoden vanha Digiroad-tosite.

Avustusten saaminen edellyttää, että yksityistielaissa (560/2018) kunnan avustuksille asetetut avustuskriteerit täyttyvät.

Avustuskriteerit

  1. Tielle on perustettu tiekunta.
  2. Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla sekä Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä että Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.
  3. Lain (560/2018) mukaisten kriteerien lisäksi ehtona avustuksen saamiselle on yksityistien varrella oleva vakituinen asutus sekä yksityistien pituus, jonka tulee olla vakituiselle asunnolle yli 100 metriä.

Tilaa päivitetty Digiroad-tosite, VYYTI-lomakkeella

Yksityistierekisteri, Maanmittauslaitos

Yksityistielaki

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Lailla (560/2018) kumottiin vuonna 1963 voimaan tullut laki yksityisistä teistä (358/1962). Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa asetettu vanhasta laista poiketen kaksi avustuskriteeriä, jotka kuntien tulee huomioida yksityistieavustuksissa.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin lain (560/2018) 50 §:ssä edellytetään.

Kuntien tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävä lakkasivat uuden lain myötä 31.12.2019. Kuntien tielautakuntien tehtävät on siirretty yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi 1.1.2019 lähtien.

Lisätietoa yksityisteistä löytyy maanmittauslaitoksen sivuilta.

Talviauraus

Kaupunki hoitaa niiden yksityisteiden talviaurauksen, jotka täyttävät aurausavustukselle määritetyt kriteerit:

  1. Tien pituus tulee olla vähintään 100 metriä.
  2. Tien varrella tulee olla vakituista asutusta.
  3. Aurattavan tien pohjan on oltava tasainen.
  4. Tie tulee olla aurattavassa kunnossa. Jotta tie on aurattavassa kunnossa, tulee sille olla asennettu aurausviitat. Aurausviittojen asentamisesta vastaavat tieosakkaat tai tieosakkaista muodostettu tiekunta.
  • Mikäli yksityistie ei ole aurattavassa kunnossa, ei kaupunki myöskään auraa kyseistä tietä, koska aurausavustukselle määritetyt kriteerit eivät tällöin täyty. Kaupunki kehottaa tieosakkaita tai tiekuntia asentamaan aurausviitat pikaisesti, jotta tiet pystytään auraamaan, kun sen aika koittaa.