Tuki varhaiskasvatuksessa

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan tahtiinsa. Joskus lapsi voi tarvita kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen hetkellisesti tai pysyvämmin tukea. Varhain aloitettu lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen ennaltaehkäisee ja estää lapsen vaikeuksien kasaantumista ja pitkittymistä. Oppimisympäristöjä ja toimintaa muokataan tukemaan lapsen yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia.

Varhaiskasvatuksessa puhutaan yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Tuen tarvetta arvioidaan varhaiskasvatuskeskustelussa yhteistyössä huoltajien kanssa ja tarvittaessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Keskustelussa sovitaan lapselle annettavasta tuesta ja tuen saamisen muodoista. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Kehityksen ja oppimisen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja muita hyvinvointia tukevia järjestelyjä. Varhaiskasvatuksen tuki toteutetaan lapsen omassa ryhmässä.

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa. Myös lapsen varhaiskasvatuskeskustelussa voi olla mukana hyvinvointialueen asiantuntijoita tai esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityissosionomi lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana. Hän huolehtii lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisesta sekä kehityksen ja oppimisen edistämisestä yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja perheiden kanssa.

Hallintopäätös

Varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös. Hallintopäätöksessä päätetään lapsen varhaiskasvatuksen järjestämispaikasta, tuen tasosta, tuen muodoista ja lapsen tarvitsemista tukipalveluista. Hallintopäätös tukipalveluista tehdään, jos lapsi tarvitsee yleisessä tuessa tukipalveluita. Huoltajilla on muutoksenhakuoikeus hallintopäätöksen sisällöstä.