Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan tahtiinsa. Joskus lapsi voi tarvita kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen hetkellisesti tai pysyvämmin tukea. Varhain aloitettu lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen ennaltaehkäisee ja estää lapsen vaikeuksien kasaantumista ja pitkittymistä. Oppimisympäristöjä ja toimintaa muokataan tukemaan lapsen vahvuuksia ja yksilöllisiä tarpeita.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) työskentelee varhaiskasvatusyksikössä yhteistyössä muun henkilöstön ja huoltajien kanssa, huolehtien lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin tukemista sekä kehityksen ja oppimisen edistämisestä. Varhaiskasvatuksessa puhutaan yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Tuen tarvetta arvioidaan varhaiskasvatuskeskustelussa yhteistyössä huoltajien kanssa ja tarvittaessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Keskustelussa sovitaan lapselle annettavasta tuesta ja tuen saamisen muodoista. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Kehityksen ja oppimisen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja muita hyvinvointia tukevia järjestelyjä. Varhaiskasvatuksen tuki toteutetaan lapsen omassa ryhmässä.

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa. Myös lapsen varhaiskasvatuskeskustelussa voi olla mukana hyvinvointialueen asiantuntijoita tai esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityissosionomi lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Hallintopäätös

Varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös. Hallintopäätöksessä päätetään lapsen varhaiskasvatuksen järjestämispaikasta, tuen tasosta, tuen muodoista ja lapsen tarvitsemista tukipalveluista. Hallintopäätös tukipalveluista tehdään, jos lapsi tarvitsee yleisessä tuessa tukipalveluita. Huoltajilla on muutoksenhakuoikeus hallintopäätöksen sisällöstä.

Tuki perhepäivähoidossa

Mikäli perhepäivähoidossa olevalla lapsella on tuen tarvetta, perhepäivähoidon varhaiskasvatuksen opettaja antaa konsultaatiota perhepäivähoitajalle lapsen tukemiseksi. Tarvittaessa he tekevät yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Tuki yksityisessä päiväkodissa

Nokialla sijaitsevilla yksityisillä palveluntuottajilla on käytössään kunnallisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio, mikäli huoltajien, lapsiryhmän henkilöstön ja yksikön johtajan kanssa on todettu, että yleinen tuki ei riitä. Yksityisillä palveluntuottajilla saattaa olla myös oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapselle annettavan tuen järjestämisestä vastaa yksityinen palveluntuottaja.