Vesihuolto haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Lisäksi haja-asutusalueella toimii useita vesiosuuskuntia, jotka tarjoavat jäsenilleen vesihuoltopalveluita.

Mikäli kiinteistössä käytetään kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus voidaan varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Pirkkalan kunnan terveydensuojeluviranomainen (PIRTEVA) antaa asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristönsuojelulain määräyksiä. Tietoa jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista antaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Haja-asutusalueen asukkaat

Toimi näin

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja perussaneeraus vaativat toimenpideluvan. Lupaa haetaan rakennusvalvonnasta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Haja-asutusalueen jätevesiasiat

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiä koskevat uudistuneet jätevesisäädökset astuivat voimaan 3.4.2017. Merkittävimmät muutokset liittyvät jätevesijärjestelmän saneerausaikatauluun. Erityisen herkillä alueilla (100 metrin vyöhyke vesistöstä, pohjavesialueet) jätevesijärjestelmä tulee olla kunnossa viimeistään 31.10.2019. Muilla alueilla kiinteistönomistaja voi itse päättää, milloin hän tekee vaadittavan järjestelmän saneerauksen. Kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee kuitenkin kunnostaa määräysten mukaiseksi tehtäessä rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä. Järjestelmä tulee uusia myös kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä. Uudisrakentajia määräykset koskevat heti.

Jätevesien käsittelyn perustason puhdistusvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat 9.3.2011 mennessä täyttäneet 68 vuotta. Poikkeus ei koske loma-asuntoja.

Tarkemmin jätevesien puhdistusvaatimuksista voi lukea valtioneuvoston asetuksesta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Vna 157/2017).

Lisätietoja jätevesiasetuksesta ja sen vaatimista toimenpiteistä saat ympäristönsuojeluyksiköstä. Rakennuslupa-asioihin liittyvää neuvontaa saat rakennusvalvonnasta.

Lietekuljetukset

Omakotiasumisessa syntyvien lietteiden osalta on Nokialla käytössä kiinteistönomistajan järjestämä jätteenkuljetus eli kiinteistönomistaja tilaa palvelun itse valitsemaltaan toimijalta.