Vesihuolto haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Lisäksi haja-asutusalueella toimii useita vesiosuuskuntia, jotka tarjoavat jäsenilleen vesihuoltopalveluita.

Mikäli kiinteistössä käytetään kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus voidaan varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Pirkkalan kunnan terveydensuojeluviranomainen (PIRTEVA) antaa asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristönsuojelulain määräyksiä. Tietoa jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista antaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Haja-asutusalueen asukkaat

Toimi näin

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja perussaneeraus vaativat toimenpideluvan. Lupaa haetaan rakennusvalvonnasta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Haja-asutusalueen jätevesiasiat

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiä koskevat uudistuneet jätevesisäädökset astuivat voimaan 3.4.2017. Merkittävimmät muutokset liittyvät jätevesijärjestelmän saneerausaikatauluun. Erityisen herkillä alueilla (100 metrin vyöhyke vesistöstä, pohjavesialueet) jätevesijärjestelmien tuli olla kunnossa viimeistään 31.10.2019. Muilla alueilla kiinteistönomistaja voi itse päättää, milloin hän tekee vaadittavan järjestelmän saneerauksen. Kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee kuitenkin kunnostaa määräysten mukaiseksi tehtäessä rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä. Järjestelmä tulee uusia myös kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä. Uudisrakentajia määräykset koskevat heti.

Jätevesien käsittelyn perustason puhdistusvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat 9.3.2011 mennessä täyttäneet 68 vuotta. Poikkeus ei koske loma-asuntoja.

Tarkemmin jätevesien puhdistusvaatimuksista voi lukea valtioneuvoston asetuksesta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Vna 157/2017).

Lisätietoja jätevesiasetuksesta ja sen vaatimista toimenpiteistä saat ympäristönsuojeluyksiköstä. Rakennuslupa-asioihin liittyvää neuvontaa saat rakennusvalvonnasta.

Poikkeamisen hakeminen jätevesien puhdistusvaatimuksista

Haja-asutuksen jätevesien perustason puhdistusvaatimuksista voi tietyissä tapauksissa hakea lupaa poiketa. Poikkeamista voi hakea kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmien tuli olla kunnossa viimeistään 31.10.2019 (alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueella sijaitseva käsittelyjärjestelmä, joka on rakennettu ennen vuotta 2004). Poikkeaminen voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Poikkeaminen voidaan myöntää, jos ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Kuormituksen vähäisyyteen vaikuttavat kiinteistön käyttötapa, asukasmäärä ja jätevesijärjestelmä. Kohtuuttomuutta arvioitaessa taas voidaan huomioida sosiaaliset suoritusesteet (mm. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus), elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät (mm. korkea ikä) tai kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella. Poikkeaminen raukeaa tilanteen (esim. jätevesikuormitus tai kiinteistön hallinta) muuttuessa.

Poikkeamishakemus tehdään kirjallisesti ja sen käsittelee Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu (200 €). Hakemuslomake liitteineen sekä ohjeet hakemuksen täyttämiseen löytyvät sivupalkista.

Lietekuljetukset

Omakoti- ja vapaa-ajan asumisen sekä muiden vastaavanlaatuisten sako- ja umpikaivolietteiden osalta on Nokialla käytössä kiinteistönomistajan järjestämä jätteenkuljetus eli kiinteistönomistaja tilaa palvelun itse valitsemaltaan toimijalta. Jätelietteiden kuljetusyrityksen tulee olla merkittynä jätehuoltorekisteriin, joten alueella toimivat kuljetusyrityksen voit löytää Jätehuoltokompassi– sivulta.

Alueelliset jätehuoltomääräykset koskevat sako- ja umpisäiliölietteitä ja lietteen tyhjennysvälejä. Kiinteistön omistaja tai haltija tulee pitää kirjaa lietteentyhjennyksistä sekä muista jätevesijärjestelmää koskevista huoltotoimenpiteistä.

Kiinteistöillä, joissa kaikki syntyvät jätevedet johdetaan samaan sakokaivoon, tulee sakokaivot tyhjentää vuosittain. Sama koskee myös pienpuhdistamoiden lietetiloja tai muita vastaavia jätelietesäiliöitä. Jos sakokaivoon johdetaan vain pesuvedet, tulee sakokaivot tyhjentää vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Myös umpisäiliöiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. Säiliön seurantaa tulisi tehdä minimissään kerran vuodessa ja umpisäiliö tyhjentää aina tarvittaessa.