Oppilaanohjaus

1-2 luokat

1-2-luokkien oppilaanohjauksen tärkeä kulmakivi on siirtymävaihe esiopetuksesta koulumaailmaan. Nivelvaihetta tuetaan tutustumiskäynneillä, tiedonsiirtopalavereilla sekä vanhempainilloilla. Alkuopetuksessa korostuu opiskeluvalmiuksien kehittämisen kokonaisvaltaisuus, sosiaalisen kasvun tukeminen sekä oppimisvaikeuksien ehkäiseminen. Keskeisiä opiskeluvalmiuksia alkuopetuksessa ovat luku- ja kirjoitustaidon oppiminen, peruslaskutaito sekä vastuullisuus omasta toiminnasta.  Sosiaalisen kasvun tukemisessa korostuvat vuorovaikutustaidot. Oppimisvaikeuksia ennaltaehkäistään oppimisen aktiivisella seurannalla sekä mahdollisimman varhaisilla tukitoimilla.  Oppilaanohjauksessa painottuvat tästä näkökulmasta moniammatillinen yhteistyö sekä kodin ja koulun tiivis yhteistyö.

Oppilaan osallistaminen ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen toteutetaan koulun arkeen sisällytetyillä keskusteluilla sekä yhteisillä aktiviteeteilla, joissa keskitytään kunkin oppilaan vahvuuksien tunnistamiseen sekä opiskelua koskevaan tavoitteenasetteluun. Oppilaanohjausta tukevat monipuolisten oppimismenetelmien käyttäminen, oppimisympäristön muokkaaminen tarpeita vastaavaksi sekä huomion kiinnittäminen oppimiseen vaikuttaviin tekijöihin.

 

3-4 luokat

3.-4- luokkien oppilaanohjauksessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Vuorovaikutustaitoja ohjataan ja harjoitellaan arjessa eteen tulevien asioiden avulla. Oppilasta ohjataan ottamaan enemmän vastuuta omasta koulunkäynnistään, mm. kotitehtävät, tiedotettavat asiat ja liikuntavarusteet. Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien kanssa.

 

5-6 luokat

5-6-luokan oppilaanohjauksessa painottuu vastuu omasta oppimisesta. Opetuksessa korostetaan oppilaan omien vahvuuksien, opiskelutekniikoiden ja –taitojen tunnistamista ja kehittämistä. Tavoitteena on tukea niitä oppimisvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja, joita oppilas tarvitsee yläkouluun siirryttäessä. Monipuolisten opiskelumenetelmien tavoitteena on tukea oppilaan opiskelumotivaatiota ja säännöllisellä itsearvioinnilla pyritään ohjaamaan oppilasta havainnoimaan omaa osaamistaan.

Vanhempainilloissa ja –tapaamisissa suunnataan katseet yläkouluun. Keskusteluissa pyritään luomaan vanhemmille ja oppilaille realistinen kuva opiskelun tavoitteista ja vaatimuksista yläkoulussa. Keskustelun pohjalta oppilas luo yhteistyössä aikuisten kanssa itselleen henkilökohtaisten oppimistaitojen kehittämisen tavoitteet.

5-6-luokan oppilaanohjauksella pyritään lisäämään hyvinvointia ja ennalta ehkäisemään oppimisvaikeuksia ja syrjäytymistä yläkoulussa. Ohjauksen avulla tuetaan oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheessa sekä edistetään oppilaiden välistä tasa-arvoa.