Oppilashuolto

Oppilashuoltotyöryhmä 2022-23

Ryhmän puheenjohtajana toimii:

apulaisrehtori Tiina Mäenpää

Ryhmän jäsenet:

2 opettajaa

2 ohjaajaa

3 huoltajaa

3 edustajaa PSHP:sta

Koulupsykologi

koulukuraattori

kouluterveydenhoitaja

 

Kokousajat ovat:

6.9 ja 4.10 Sekä kaksi kertaa kevätlukukauden aikana.

 

Rajasalmen koulun oppilashuoltotyön suunnitelma

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Keskeistä on oppilaiden aktiivisuus, osallisuus ja innostuminen. Oppilashuollon tavoitteena on myös koko kouluyhteisön toimintakulttuurin kehittäminen oppilaiden oppimista ja hyvinvointia tukevaksi.,Oppilashuoltoa toteutetaan sekä koko koulua tukevana monialaisena yhteisöllisenä että yksilökohtaisena oppilashuoltona oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali-, ja terveystoimen sekä muiden tahojen kanssa. Nokian kaupungin oppilashuolto-oppaassa on kuvattu yleiset periaatteet liittyen oppilashuoltoon. Opas on luettavissa Wilmassa.

Rajasalmen koulun oppilashuoltotyön suunnitelma on luettavissa Wilmassa.

Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Rajasalmen kaikki oppilaat ovat vaativan erityisen tuen oppilaita. Oppilaiden oppimiseen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyy paljon haasteita ja heidän ympärillään olevat yhteistyöverkostot ovat laajat. Oppilashuollon tarve oppilailla on suuri ja pitkäkestoinen jatkuen esiopetuksesta siirtymään toiselle asteelle.

Rajasalmen koulun oppilaiden oppilashuollossa korostuu yksilökohtainen oppilashuoltotyö.

 

Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Rajasalmen koulun oppilashuoltotyöryhmään kuuluu oppilaiden vanhempien edustajia, apulaisrehtori, koulun opettajat ja kaksi ohjaajaa. Ryhmään kuuluu myös kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja –psykologi. PSHP:n lasten ja nuorten kuntoutuksesta ryhmään kuuluu kuntoutusohjaaja ja hoitaja sekä toiminnallisen kuntoutuksen ohjaaja. Kutsuttuna työryhmää voidaan laajentaa eri yhteistyötahoihin esimerkiksi Kehitysvammapoliklinikka. Apulaisrehtori toimii ryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana sekä vastaa ryhmän toiminnasta. Työryhmään ei kuulu oppilasjäseniä, vaan Rajasalmen koulun oppilaskunta käsittelee työryhmän asioita omissa kokouksissaan.

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden aikana ja kokouspäivämäärät sovitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kokouksista laaditaan muistio, joka julkaistaan ryhmän jäsenille sekä koulun henkilöstölle.

Koulun järjestyssääntöjä päivitetään tarpeen mukaisesti yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän toimesta. Viimeksi päivitys on tehty lukuvuonna 2017-2018.

 

Poissaolojen seuraamisessa Rajasalmen koulussa noudatetaan Nokian kaupungin poissaolomallia. Yhteisöllisessä oppilastyöryhmässä voidaan käsitellä koulukäyntikuntoisuuteen liittyviä asioita.

Rajasalmen koulussa noudatetaan Nokian kaupungin koulujen yhteisiä tapaturmavakuutuskäytänteitä. Päihteiden käyttöön liittyvät asiat hoidetaan yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä, joka löytyy turvallisuuskansioista. Rajasalmen koulussa on oma toimintamalli kiusaamiseen ja siihen puuttumiseen. Tarvittaessa suunnitelmaa voidaan päivittää yhteisöllisessä oppilashuoltotyöryhmässä.

Koulun turvallisuuskansiossa on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Kyseisessä kansiossa on myös toimintasuunnitelma äkillisissä kriiseissä ja uhka- sekä vaaratilanteissa.

 

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

 

Rajasalmen koulussa luokanopettaja toteuttaa varhaisen puuttumisen periaatetta ja arvioi oppilaan oppimisen tuen tarvetta yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaita ja koteja ohjataan varhaisen huolen puheeksi ottamiseen, johon on laadittu malli ”Kun huoli herää oppilaasta: huolen puheeksiottaminen” (malli löytyy Wilman tiedote-sivulta). Asiantuntijaryhmän koolle kutsumista voi esittää huolen esille tuoja.

Suostumuksen hankkimisen huoltajalta yksilökohtaiseen monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon pyytää koulun henkilökunta. Wilmasta saatavan lomakkeen allekirjoittavat huoltajat ja siinä tulee yksilöidä yksilökohtaisen oppilashuoltotyöhön osallistujat. Lupalomake säilytetään koulun arkistossa.

Opiskeluhuollon palveluista kieltäytymistilanteissa arvioidaan, onko huoli sen kaltainen, että on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Kieltäytyminen kirjataan Wilman muistio-välilehdelle.

Tarvittaessa koulun henkilöstö voi konsultoida opiskeluhuollon ammattihenkilöitä.

Yksilökohtaisen oppilashuollon kertomus tallennetaan Wilmaan muistio-välilehdelle ja muistion lukuoikeus on huoltajalla, oppilaalla ja työryhmään osallistuneella koulun ja oppilashuollon henkilöstöllä. Muistioon tulee kirjata selkeästi sovitut vastuunjaot eri toimijoilla sekä seuranta. Ilman lupaa ryhmässä käsiteltyjä asioita ei kerrota ryhmän ulkopuolelle.

 

Yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä toimijoina voivat olla:

  • oppilas ja hänen huoltajansa
  • erityisluokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat
  • apulaisrehtori
  • koulukuraattori
  • koulupsykologi
  • kouluterveydenhoitaja
  • koululääkäri
  • erikseen kutsuttavat yhteistyötahot

 

Koollekutsuja voi kutsua yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmään ne henkilöt, jotka hän katsoo asian hoitamisen kannalta tarpeelliseksi.

 

Laajat kouluterveydenhuollon terveystarkastukset koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja tekevät yhteistyössä huoltajien ja opetushenkilökunnan kanssa. Kouluterveydenhoitaja on Rajasalmessa tavattavissa x1/kuukaudessa. Koululääkärille ajan voi varata kouluterveydenhoitajan kautta. Koulukuraattori ja –psykologi ovat Rajasalmessa tavattavissa x1/kuukaudessa. Tällöin he ovat oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan käytettävissä. Muuna aikana yhteydenotot Wilman kautta tai puhelimitse.

Koulussa tehdään koulupäivän aikana välttämättömät oppilaan terveyteen, ravitsemukseen ja lääkitykseen liittyvät toimenpiteet. Koulun painopiste on kuitenkin pedagogisessa toiminnassa.

Yhteistyö oppilaiden kotikuntiin ja lähikouluihin on keskeistä yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä.

Oppilaiden koulunkäyntikyky ja koulun kykyä vastata oppilaiden tarpeisiin arvioidaan yksilökohtaisen oppilashuoltotyön yhteydessä arvioitaessa oppilaan opetukseen osallistumiseen epäämistä sekä koulun viikkotuntimäärän vähentämistä.

 

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

 

Oppilashuoltosuunnitelman toteutusta seurannasta vastaa apulaisrehtori. Seurannassa käytetään THL:n oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksen – lomaketta. Lomake työstetään joka 3. vuosi yhteistyössä Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon ja koulun henkilöstön sekä oppilashuoltotyöryhmän kanssa.

Lomakkeen antamista tuloksista apulaisrehtori tiedottaa oppilashuoltotyöryhmää sekä koulun henkilöstöä. Huoltajille tuloksista voidaan tiedottaa Wilman välityksellä ja vanhempain illoissa. Oppilaskunnan toiminnasta vastaava opettaja vie tuloksia oppilaskuntaan.

 

 

 

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori Sanna Jutila tavattavissa koululla

kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 13.30-14.30

sanna.jutila@pirha.fi

puh:0503956287

 

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja Sanna-Maija Vuorela tavattavissa koululla

kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Muuna aikana Puh:0407799264

sanna-maija.vuorela@pirha.fi

 

 

Koulupsykologi

Koulupsykologi Ronja Raitanen tavattavissa tavattavissa koululla

kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 13.30-14.30

ronja.raitanen@pirha.fi

puh:0444860914

 

Hammashuolto

Rajasalmen oppilaiden hammashoito järjestetään oppilaiden kotikuntien toimesta.
Nokialaisten oppilaiden ajanvaraus arkisin klo 8-15 p.03 5652 1187.