Luonnonsuojelu

Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Suojelua tarvitaan, sillä monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi. Tavoitetta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä ei saavutettu. Nyt kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita on jouduttu jo kiristämään ja tähtäimessä on monimuotoisuuden elpyminen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Luonnon monimuotoisuutta elvytetään suojelemalla arvokkaita luontokohteita, mutta myös parantamalla elinympäristöjen monimuotoisuutta viljelymailla, talousmetsissä sekä muilla viheralueilla puistoissa, pihoilla ja puutarhoissa.

Nokian monimuotoisuusohjelma

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. Kaupungit ja kunnat ovat suuria maanomistajia, joiden toimilla ja valinnoilla on suuri vaikutus monimuotoisuuden tulevaan kehityskulkuun.

Nokian kaupunki edistää luonnon monimuotoisuutta kaupunginvaltuuston 8.6.2020 hyväksymällä Nokian kaupungin monimuotoisuusohjelmalla 2019-2025 (pdf). Ohjelman valmistelusta on vastannut kaupunkikehityspalvelut.

Monimuotoisuusohjelma koostuu kuudesta tavoitteesta sekä näiden alle sijoitetuista toimenpiteistä. Monimuotoisuusohjelman tavoitteet ovat:

  • Kaupungin ekologinen verkosto on kattava ja toimiva
  • Nokian arvokkaat luontokohteet ja eliölajisto säilyvät
  • Vieraslajien leviäminen pysäytetään
  • Vesialueiden tilaa parannetaan
  • Lähiluonto ja talousmetsät ovat monimuotoisia
  • Nokian asukkaat, päättäjät ja kaupungin henkilökunta ovat tietoisia Nokian luonnon erityispiirteistä ja kantavat vastuun luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkiksi voidaan luonnonsuojelulain nojalla rauhoittaa esimerkiksi yksittäinen puu, puuryhmä, erikoinen kivi tai muu vastaava luonnonerikoisuus. Luonnonmuistomerkiksi rauhoittamisesta ja rauhoituksen lopettamisesta päättää rakennus- ja ympäristölautakunta.

Nokialla on kahdeksan luonnonmuistomerkkiä. Lähes kaikki ovat yksittäisiä puita. Linnavuoressa on kolme rauhoitettua pirkkalankoivua. Pirkkalankoivu on rauduskoivun liuskalehtinen muunnos ja se on kotoisin Nokialta. Sarkolassa Kuloveden rannalla on rauhoitettu Pirunpesänkivi, erikoinen siirtolohkare, jossa on onkaloita. Suomesta on löydetty vain kaksi tämänkaltaista muodostumaa.

 

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Lomake, jolla rauhoitusta voi hakea (pdf)

Lomake, jolla voi hakea rauhoituksen lakkauttamista (pdf)

Lisätietoa luonnonmuistomerkeistä

Luonnonmuistomerkit-esite (pdf)

 

Uutisia luonnonsuojelun kehittämisestä

Nokianvirran helmi -hanke parantaa monimuotoisuutta Haavistolla – Nokian kaupunki

Liito-oravakartoitukset ovat alkaneet – ilmoita havaintosi

Sieniseura selvittää Nokian sienilajistoa – Nokian kaupunki

Maatialanharjulla hoidetaan ketoa nuorten talkoolaisten voimin – Nokian kaupunki

Pesimärauhaa rikottu Kaakkurijärvillä – Nokian kaupunki

Nokia osallistuu valtakunnalliseen lepakkotutkimukseen – Nokian kaupunki

Lintujen pesimärauha on alkanut

Keräämme havaintoja liito-oravista Nokialla — kerro tuoreet havaintosi!

Luonnonhoitoa Utolan, Hakavuoren ja Järvivainion suojelualueilla – Nokian kaupunki