Kokonaan yksilöllistetty opetus (KYO)

Alhoniityn koulussa opiskelevat opiskelijat, joiden kaikki oppiaineet ovat yksilöllistettyjä. Opetusta järjestetään Alhoniityn koulun eri yksiköissä Nokitiellä, Kivimiehen koulussa ja Rajasalmen koulussa. Lähes kaikilla oppilailla on 11-vuotinen oppivelvollisuus.

Kokonaan yksilöllistetyn opetuksen luokissa opiskelee kahdeksan oppilasta. Luokassa työskentelee erityisluokanopettajan lisäksi kahdesta kolmeen koulunkäynninohjaajaa. Pieni luokkakoko ja riittävä aikuisten määrä mahdollistavat erityisopetuksen tavoitteiden saavuttamisen.

Oppiainejakoisessa opetuksessa eteneminen tapahtuu jokaisen oppilaan omassa tahdissa. Toiminnallisuus ja monikanavainen oppiminen on mukana kaikissa mahdollisissa oppimistilanteissa. Tavoitteena on ylläpitää oppilaan motivaatiota innostaen, kannustaen ja haastaen oppilasta. Luokilla on käytössä eriyttämistiloja, jotta yksilöllinen opetus on mahdollista. Opetuksessa käytetään tarvittaessa kommunikoinnin tukena kuvia, viittomia sekä muita yksilöllisesti rakennettuja kommunikoinnin apuvälineitä.

Kokonaan yksilöllistetyn opetuksen luokissa opiskelevat oppilaat jatkavat opintojaan yleensä erityisammattioppilaitoksissa.