Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:

  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi;
  2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi;
  3. vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana;
  4. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta.

 

Muutto ulkomaille

Perusopetuksen oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta opetuksesta.

Ratkaisevaa miten pitkästä ajanjaksosta on kyse.

  1. Pysyvästi (vakituinen asuinpaikka muuttuu ulkomaille) -> kokonaan koulusta eroaminen ja oppivelvollisuuden päättyminen.
  2. Vähintään kuukausi -> Koulusta eroaminen määräajaksi ja oppivelvollisuuden keskeytys (oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen voidaan muutoin katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana)

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Jos alle 18-vuotiaan oppilaan vakinainen asuinpaikka jää ulkomaille muuttamisen yhteydessä Suomeen, oppivelvollisuus ei automaattisesti keskeydy. Oppivelvollisella on kuitenkin oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen voidaan muutoin katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana. Päätös oppivelvollisuuden keskeyttämisestä tehdään huoltajan hakemuksesta. Hakemus tehdään sille suomalaiselle perusopetuksen järjestäjälle, jonka oppilaana oppivelvollinen on. Jos oppivelvollinen ei ole minkään opetuksen järjestäjän oppilaana, oppivelvollisuuden keskeyttämisestä päättää huoltajan hakemuksesta oppivelvollisen asuinkunta.

Koulusta eroaminen määräajaksi tai kokonaan

Huoltaja voi pidempiaikaisen poissaolon ajaksi tehdä myös ilmoituksen oppilaan eroamisesta koulusta määräajaksi tai toistaiseksi. Oppilaan eroaminen ei keskeytä oppivelvollisuutta, vaan oppivelvollisuuden keskeyttämisestä päätetään edellä kuvatulla tavalla erikseen.
Kun oppivelvollisuuden keskeyttämistä koskeva määräaika päättyy tai edellytykset keskeyttämiselle poistuvat, oppivelvollisuus palautuu takaisin. Jos oppilas on eronnut koulusta kokonaan, tulee hänen Suomeen palattuaan hakea uudestaan perusopetuksen oppilaaksi.