Kadut ja liikenne

Kaupungin teiden kunnossapitotyöhön kuuluu päällysteiden kunnon ylläpitäminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä. Teiden ylläpidosta huolehtii siis tiestä riippuen joko kaupunki, ELY-keskus tai yksityinen tiekunta. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa liikenneväylien kunnossapidosta, jotka määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista.

Katujen ylläpito ja vikailmoitukset

Kaupungin infrapalvelut huolehtii vastuualueensa kaduista, katuvalaistuksesta ja liikennemerkeistä ympärivuotisesti. Liikennevalojen kunnossapitoon liittyvissä ja liikennemerkkeihin kohdistuvissa asioissa voit olla yhteydessä vastaavaan suunnitteluinsinööriin, joka löytyy sivun yhteystiedoista.

Tarvittaessa voit tehdä vikailmoituksen myös kunnossapidon palvelunumeroon 03 5652 0333, joka on käytettävissä vuorokauden ympäri.

Katuvalojen vikailmoitukset

Katuvalaistusta huolletaan säännöllisesti ja rikkinäiset lamput vaihdetaan uusiin huoltokierrosten aikana, joita tehdään valaistuskauden aikana. Lampunvaihtoja suoritetaan laajempina kokonaisuuksina kiireellisyys huomioiden.

Viallisista katuvaloista sekä muista katuvalaistukseen liittyvistä asioista voit olla yhteydessä kunnossapidon palvelunumeroon tai sähköpostilla osoitteeseen katuvalot@nokiankaupunki.fi

Kunnossapitoluokituskartat ja hoitoluokitukset

Kunnossapitokartat hoitoluokituksineen ja laatuvaatimuksineen löytyvät sivun liitteistä. Kaikille kaduille on määritelty kunnossapitoluokitus, joka määrittelee kunnossapitotoimenpiteiden laatutason. Hoitoluokitus määrittää kunnossapitotoimenpiteille tarkoituksenmukaisen järjestyksen ja väylien kunnolle tavoitteellisen laatutason.

Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä, joiden tienpitäjänä toimii pääsääntöisesti kunta. Nokialla kadut on jaettu kolmeen hoitoluokkaan. Ensimmäinen hoitoluokka on vilkkaat pääkadut, toinen hoitoluokka on pää- ja kokoojakadut ja kolmas hoitoluokka on tonttikadut.

Kevyen liikenteen väylät on kaupungissa jaettu viiteen hoitoluokkaan. A+-luokka sisältää kevyen liikenteen seudulliset laatukäytävät ja A-luokka sisältää keskusta-alueen keskeiset kevyen liikenteen reitit. B-luokka sisältää pääasiassa asuinalueiden kevyen liikenteen väylät ja C-luokka koskee puistoalueiden kävelyreittejä. Lisäksi osa kaupungin kevyen liikenteen väylistä on määritelty ylläpidettäväksi vain lumettomaan aikaan.

Maantiet ovat valtion omistamia teitä. Tienpitäjänä alueen maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Maanteiden vikailmoitukset voi tehdä ELY-keskuksen palauteväylässä.

Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityisteistä vastaa yksityinen tiekunta. Tiekunnalla on vastuu pitää alue tontin kohdalta siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä poistamalla kadulle kerääntynyt lika, lehdet, roskat, irtonaiset esineet sekä rikkaruohot. Kiinteistön haltijalle kuuluu oman tonttiliittymän rakentaminen, kunnossapito ja puhtaanapito ympäri vuoden.

Yksityistieavustuksista löytyy lisätietoa yksityisteistä ja niille myönnettävistä avustuksista.