Hankinnat

Tarjouspyynnöt

Julkiset hankinnat

Nokian kaupungin julkisia hankintoja hoitaa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven omistama hankintaosakeyhtiö Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy.

Lisäksi palvelukeskukset kilpailuttavat hankintoja. Nämä tarjouspyynnöt julkaistaan tällä sivulla.

Nokian kaupungin ostot

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.6.2015 (230 §) päättänyt avata kaupungin ostolaskut verkossa.

Aineisto sisältää Nokian kaupungin vuoden 2014 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille.

Tiedot on poimittu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty pääkirjatilin nimellä, toimittajan nimellä ja Y-tunnuksella.

Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä eriä. Lisäksi teknisen keskuksen varikon kautta varastoon ostamat ja edelleen muille yksiköille myymät tarvikkeet näkyvät aineistossa vain varastotilillä 1501 Teknisen keskuksen alla Varikon tulosalueella ja kustannuspaikalla.

Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot: palvelukeskus, lautakunta, tulosalue, tulosyksikkö, kustannuspaikka, pääkirjatili, pääkirjatili nimi, kirjauspäivä, tositenumero, euroa, toimittaja nimi, Y-tunnus.

Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.

Aineiston avulla on mahdollista tarkastella Nokian kaupungin hankintoja. Aineistoa ei voi vertailla talousarvioon, koska aineisto sisältää vain ulkoisia ostoja; talousarviossa on mukana myös kaupungin sisäiset erät.

Järjestelmäteknisistä syistä julkaistussa aineistossa on mukana myös investointihankinnat, jotka kirjataan käyttötaloustileille ja jotka kirjanpitojärjestelmä ns. purkaa taseeseen kirjauskauden vaihteessa. Aineistosta ei pysty päättelemään, onko kyse käyttötalous- vai investointimenosta.

Nokian kaupungin organisaatiohierarkia on erillisenä liitteenä.

Uusi aineisto julkaistaan jatkossa vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Aineistoon liittyvät lisätietopyynnöt käsitellään keskitetysti:
Talouspalvelut(at)nokiankaupunki.fi

Lisätietopyyntö tulee esittää kirjallisena. Lisätietopyynnöt vaativat manuaalista käsittelyä, joten pyydämme rajaamaan kyselyt mahdollisimman tarkasti. Lisätietopyynnön tulee sisältää pyynnön kohteena olevan laskun yksilöintitiedot (vähintään toimittajan nimi ja laskunnumero ja/tai tositenumero), selvityksen siitä, mitä kyseisestä laskusta halutaan tietää ja tiedustelijan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Mikäli pyynnön esittäjällä ei ole käytössään sähköpostia, voi lisätietopyynnön jättää kirjallisena kaupungin kirjaamoon em. tavalla yksilöitynä ja tiedustelijan yhteystiedoilla varustettuna.  Kirjaamon osoite: Harjukatu 23, 37100 NOKIA, 2. krs.

Laskuista ei anneta tai lähetetä tulosteita. Laskun kuvan voi poikkeustapauksissa käydä katsomassa ao. toimipisteessä esittämällä siitä kirjallisen pyynnön. Jokaisen laskun kohdalla tehdään erillisarviointi siitä, sisältääkö nähtäväksi haluttu lasku henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää tietoa, jotka estäisivät laskun kuvan näyttämisen.

Lisätietopyyntöihin vastaaminen

Lisätietopyyntöihin vastataan kahden viikon kuluessa tiedustelun vastaanottamisesta lukuun ottamatta keskitettyä loma-aikaa, jolloin vastaus annetaan kahden viikon kuluessa keskitetyn loma-ajan päättymisestä.

Muutokset:

8.7.2015: Aineistoon lisätty varastoonostot ja muokattu tekstin neljättä kappaletta.

Organisaatiohierarkia 01_01_2016

Ostot 2016

Ostot 2015

Ostot 2014

Palvelukeskusten tarjouspyynnöt

Omaishoidon tuen ja vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluntuottajaksi hakeutuminen

Vammaispalveluissa ja ikäihmisten palveluissa otetaan käyttöön palveluseteli 1.4.2017 alkaen sekä omaishoidontuen vapaissa että henkilökohtaisessa avussa. Palvelutuottajaksi voi hakeutua oheisella lomakkeella. Tarkemmat ohjeet palvelusetelin sääntökirjassa.

Palvelusetelihakemus

Palvelusetelin sääntökirja

Hakeutuminen tilapäisen kotipalvelun palvelusetelituottajaksi.

Palvelusetilihakemus