Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Koulun pedagoginen tiimi ja laajennettu pedagoginen tiimi

Oppilaiden oppimista tukee koulun pedagoginen tiimi, joka seuraa mm. vuosittain ekaluokkalaisten koulun aloitukseen liittyviä asioita ja kaikkien luokkien osalta esille tulevia oppimiseen, käyttäytymiseen tai sopeutumiseen liittyviä vaikeuksia, joita luokissa ja oppilailla ilmenee. Ryhmässä mietitään, miten ryhmää tai oppilasta voidaan tukea yhteistyössä huoltajien kanssa. Tiimille kuluvat koulutulokkaiden tietojen hankkiminen, osallistuminen kuudensien siirtymiseen yläkouluun sekä konsultointi esimerkiksi lykkäys- tai siirtoasioissa.

Tiimi seuraa säännöllisesti oppilaiden oppimista ja kasvua. Erityistä- tai tehostettua tukea saavien oppilaiden kehitys on ryhmän seurannassa. Pedagogisen tiimin kokoontumisaika on maanantaina iltapäivällä. Kokoonpanossa on mukana erityisopettaja, luokanopettaja ja rehtori.
Rehtori vastaa ryhmästä, yksittäisen oppilaan asiassa vastuuhenkilö on luokanopettaja. Opettaja laatii merkinnät Wilman tukisivulle pedagogisiin asiakirjoihin. Opettaja tiedottaa huoltajille lapsen asian käsittelystä ja hänelle tarjotaan mahdollisuus osallistua tiimin tapaamiseen.

Koulunkäynnin kolmiportainen tuki 

Kolmiportaisen tuen muotoja ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja vahvimpana muotona erityinen tuki. Tuella pyritään riittävän varhaiseen tukeen, jotta vältytään vaikeuksien syvenemiseltä ja pitkäaikaisvaikutuksilta. Tuen tarpeen selvittelyssä, suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään yhteistyötä huoltajan ja oppilaan kanssa.  Mikäli lapsen tuen tarve vähenee, siirrytään edelliselle tuen tasolle.

Yleinen tuki

Laadukas opetus ja mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen sekä koulunkäyntiin on jokaisen oppilaan oikeus.  Oppimista tulee arvioida jatkuvasti, jotta tuen tarve havaitaan ja tukitoimet voidaan aloittaa riittävän varhain. Yleisen tuen tukikeinoja ovat esimerkiksi tukiopetus, opetuksen eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus, joustavat ryhmittelyt, oppilashuolto ja tehostettu yhteistyö huoltajien kanssa.  Opettaja voi halutessaan laatia yhteistyössä huoltajan ja lapsen kanssa yleisen tuen oppimissuunnitelman.                  

Tehostettu tuki

Jos oppiminen ei yleisestä tuesta huolimatta etene halutulla tavalla, opettaja laatii kirjallisen pedagogisen arvion. Siinä arvioidaan, voidaanko lisäämällä yleistä tukea saavuttaa oppilaalle riittävä tuki vai siirrytään tehostettuun tukeen. Tehostettu tuki poikkeaa yleisestä tuesta esimerkiksi tukitoimien määrän ja keston suhteen.  Tuki on tällöin säännöllisempää ja pitkäkestoisempaa.  Opettajan tekemä pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisesti, jonka jälkeen rehtori tekee päätöksen tuen aloittamisesta. Tehostettu tuki ja sen toteutuminen tulee pedagogiseen arvioon pohjautuen suunnitella ja kirjata oppimissuunnitelmaan yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa. Oppilas voi saada tehostettua tukea tarvittaessa koko perusopetuksen ajan. Tuen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti ja oppimissuunnitelma tarkastetaan vähintään kerran vuodessa.

Erityinen tuki

Jos tehostettu tuki ei riitä, pitää oppilaan kokonaistilanne arvioida ja selvittää tarkemmin ja laaditaan pedagoginen selvitys, johon kootaan oppilaan aikaisemmin saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Selvityksen perusteella moniammatillisesti voidaan todeta, että oppilas tarvitsee kokonaisvaltaisempaa, suunnitelmallisempaa ja vahvempaa tukea eli erityistä tukea. Erityisen tuen päätöksen perusteeksi voidaan myös tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Rehtori tekee erityisen tuen päätöksen.

Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä aiemmissa vaiheissakin käytössä olleista tukimuodoista. Erityinen tuki voi tarkoittaa oppimäärän yksilöllistämistä, jolloin lapsi etenee opiskelussa henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan ja opetus järjestetään erityisopetuksena, esimerkiksi erityisopettajan antamana pienryhmäopetuksena.

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätöksessä päätetään lapsen oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat (kuten lapsen pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut). Myös oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä.

Erityisen tuen päätös tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä sekä aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli erityisen tuen tarve jatkuu, tehdään uusi erityisen tuen päätös. Myös erityisen tuen lopettamisesta ja siirtymisestä tehostettuun tukeen tulee tehdä päätös.

Oppimäärän yksilöllistäminen ja HOJKS

Ensisijaisena tarkoituksena on, että lapsi voi yleisen ja tehostetun tuen avulla saavuttaa yleisen oppimäärän tavoitteet. Jos annetusta tuesta huolimatta ydinsisältöihin liittyvien tavoitteita ei saavuteta edes välttävästi, voidaan oppimäärä yksilöllistää.

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet, keskeiset sisällöt, edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa eli HOJKS:ssa.  Laatimisessa hyödynnetään pedagogista selvitystä ja oppimissuunnitelmaa. Tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla. Opiskelua tuetaan lisäksi sopiviksi katsotuilla opiskelumateriaaleilla, -välineillä ja -menetelmillä sekä pedagogisilla järjestelyillä. Yksilöllistetyn oppimäärän opetus tapahtuu usein joko lapsen omassa opetusryhmässä, samanaikaisopetuksena, yksilö- tai pienryhmäopetuksessa erityisopettajan kanssa tai kokonaan pienluokassa.

Yksilöllistetyn oppimäärän arviointi perustuu HOJKS:ssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tällöin arviointi ei siis ole verrattavissa yleisen oppimäärän mukaan opiskelevan arviointiin. Todistukseen oppiaineen kohdalle merkitään tähti (*), joka kertoo yksilöllistetystä oppimäärästä. Todistuksen Lisätietoja -kohdassa mainitaan, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa.

Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus                                                                    

Jokaisen lapsen oppimispolku etenee yksilöllisesti. Aina oppiminen ei suju niin kuin on odotettu. Koulunkäynnin alettua tämä voi näkyä esimerkiksi tavallista työläämpänä luku- ja kirjoitustaidon kehittymisenä ja myöhemmin hitaana, takkuavana ja virheellisenä lukemisena. Kaikki oppimiseen liittyvät pulmat eivät näy heti koulunkäynnin alkuvaiheessa, koska ne muuttavat muotoaan vaatimusten myötä. Tärkeintä on tukea ja kannustaa oppilasta ajoissa, jotta käsitys itsestä oppijana ja oppimisesta sekä koulumotivaatio säilyy myönteisenä.

Kun lapsella on vaikeuksia oppimisessaan tai hän tarvitsee tilapäistä tai lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus saada tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.

Tuki voidaan järjestää samanaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa ja tukiopetuksessa oppilas voi saada yksilöllisiä tehtäviä, yksilöllistä aikaa sekä ohjausta opettajalta. Tarkoituksena on käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Oppilasta pyritään tukemaan ajoissa yhdessä luokkaopetuksen kanssa ennen ongelmien kasautumista. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa käydään läpi samaa opetettavaa asiaa kuin luokassa tai tuetaan esimerkiksi oppimisvalmiuksia erilaisin harjoituksin. Yhteistyö luokanopettajien, huoltajien, avustajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla.

 Koskenmäen koulun erityisopettajana toimii Sirpa Pitkänen, p. 050 3956324  (sirpa.pitkanen@nokiankaupunki.fi). Tervasuon erityisopettaja on Julia Paavola.

 

Pienluokat              

Koulussamme on myös mahdollisuus erityisluokanopettajan antamaan pienryhmäopetukseen. Lisäksi pienryhmissä voidaan tukea yleisopetuksen luokkien oppilaiden oppimista osa-aikaisesti.

Erityisen tuen oppilaat opiskelevat joustavasti ja yksilöllisesti isossa tai jaetussa ryhmässä oman tilanteensa ja oppimisensa mukaan.

Luokassa harjoitellaan koulunkäyntitaitoja ja ryhmässä toimimista. Oppilaat siirtyvät joustavasti opiskelemaan isompiin ryhmiin eri aineissa. Usein heillä on enemmän oppitunteja integraatioluokan kanssa kuin pienemmässä ryhmässä. Liikenne pien- ja ison ryhmän välillä voi olla kaksisuuntaista. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki oppilaat. Joskus tavallisilla tunneilla on mukana oman opettajan lisäksi erityisluokanopettaja ja/tai koulunkäynninohjaaja.

Erityisluokanopettajat 1.8.2024 lähtien

Susanna Wiskari, p. 050 5131836, susanna.wiskari@nokiankaupunki.fi

Marja Leppänen (Iida Kiljusen sijainen)

Teemu Mäkelä, p. 040 1334118

 

TERVASUO:

OPPILAAN TUKI

Lapsen oppimispolku etenee yksilöllisesti ja mahdollisissa pulmatilanteissa oppimista ja koulunkäyntiä pyritään tukemaan erilaisin tukitoimin. Luokanopettajan tai erityisopettajan antama tukiopetus on ensisijainen yleinen oppilaan oppimisen tukitoimi. Oppilaan tuki etenee tarpeen mukaisesti yhteistyössä vanhempien kanssa ja on kolmiportainen: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Laaja-alainen erityisopettaja auttaa oppilaita, jotka tarvitsevat lisätukea oppimisessa tai koulunkäynnissä. Erityisopettaja voi opettaa oppilaita pienryhmässä ja käydä läpi samoja opetettavia asioita kuin luokassa tai tukea oppilaan oppimisvalmiuksia erilaisin harjoituksin. Erityisopetusta voidaan antaa myös samanaikaisopetuksena omassa luokassa. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimista yhdessä ja yhteistyö luokanopettajan, vanhempien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa on tärkeää.

Tärkeintä on tukea ja kannustaa oppilasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta käsitys itsestä oppijana ja oppimisesta ja suhtautumisesta kouluun säilyy myönteisenä.

Osa-aikaisena erityisopettajana Tervasuon koulussa toimii Julia Paavola keskiviikkoisin klo 8.15–13.15

Erityisopettajan työhön kuuluu mm.:

– ekaluokkalaisten taitojen kartoittaminen, tarvittaessa luku- ja kirjoitustaitojen ja matematiikan taitojen vahvistaminen

– lukiopetus (lukemisen ja kirjoittamisen lisäohjaus)

– matematiikan opiskelun tukeminen

– vuosittainen oppimisen seuranta

– työskentelytaidot

– opiskeluhuoltotyö