Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaiden hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Oppimisen tukeen, kurinpitotoimiin tai oppilasarviointiin liittyvät asiat eivät enää kuulu oppilashuoltotyöhön.

Oppilashuoltotyö jakautuu koko koulua koskevaan ennaltaehkäisevään työhön, jota kutsutaan yhteisölliseksi oppilashuolloksi ja yksittäistä oppilasta koskevaan yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön.

YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTOTYÖ

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Oppilaitoksissa ja päiväkodeissa tehdään säännöllistä työtä em. asioiden toteuttamiseksi.

Yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaavat rehtorin johdolla moniammatillinen oppilashuoltoryhmä (mukana oppilashuoltohenkilöstöä) ja oppilashuoltotiimi (henkilökunnan edustajista koottu tiimi), huoltajien edustaja ja oppilaskunnan edustaja. Ryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Se laatii vuosittain tarkistettavan suunnitelman ja vahvistaa koulukohtaiset painopistealueet.

Koulun sisällä opetushenkilöstö käsittelee yhteisissä palavereissa ja suunnitelmia laadittaessa oppilashuoltoon liittyviä asioita. Koulun työsuunnitelmaan laaditaan tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla oppilaiden hyvinvointia edistetään. Opiskelijahuolto on kaikkien opetushenkilöstöön kuuluvien tehtävänä koulutyössä joka päivä.

Oppilaiden osallisuus opiskelijahuollon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa toteutetaan yhteistyössä oppilaskunnan kanssa. Toteutuksesta vastaavat rehtori ja oppilaskunnan ohjaaja. 

YKSILÖLLINEN OPPILASHUOLTOTYÖ

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistyy silloin, kun oppilaan tilanteesta herännyt huoli ei poistu ja tarvitaan useamman toimijan yhteistyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Aloitteen työn käynnistymiseksi voi tehdä oppilas itse, huoltaja, opettaja, erityisopettaja, kuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, lääkäri tai muu toimija. Asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti.

Lapsen/nuoren omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.

Oppimisen tukeen, kurinpitotoimiin tai oppilasarviointiin liittyvät asiat eivät enää kuulu oppilashuoltotyöhön. Tätä varten oppilaitoksissa ja päiväkodeissa toimivat pedagogiset tiimit, joissa käsitellään oppimiseen liittyviä ratkaisuja yhteistyössä huoltajien kanssa. Pedagoginen tiimi tarvitsee kuitenkin opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot lapsen kokonaistilanteesta ja saattaa tarvita tietoonsa oppilashuollollisia tietoja. Tietojen jakamiseen pyydetään lupa.

Yksilökohtaiset oppilashuollon palvelut

Nykyinen oppilas- ja opiskeluhuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Kuraattorin ja psykologin palveluja on saatava määräajassa eli seitsemän työpäivän sisällä pyynnöstä, kiireellisissä tapauksissa samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä. Opiskelijalla on oikeus saada välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon

Koulukuraattoripalvelut 

Koulukuraattori on oppilashuollon työntekijä, joka toimii kouluilla sosiaalityön asiantuntijana ja tarjoaa matalan kynnyksen palveluja oppilaille ja heidän perheilleen. Yhteyttä koulukuraattoriin voi ottaa jos oppilaalla on tuen tarvetta koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, käyttäytymiseen, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Yhteyttä voivat ottaa oppilas itse, hänen vanhempansa, opettaja tai joku muu lapsen kanssa jo työskentelevä henkilö. Oppilaan kanssa käydyt keskustelut, vanhempien ja opettajien kanssa tehtävä yhteistyö ja konsultointi sekä moniammatillinen verkostotyö ovat kuraattorin työmenetelmiä.

Koskenmäen koulun koulukuraattorina toimii 1.-6.-luokilla Mikko Mikkola. Koulukuraattori on tavattavissa koululla pääsääntöisesti torstaisin. Koulukuraattoriin saa yhteyden puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla. Sähköpostin loppuosa @pirha.fi.

 

Koulupsykologin palvelut

Koulupsykologi on oppilashuollon erityistyöntekijä, joka tarjoaa matalan kynnyksen palveluja ja johon voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, kun lapsella on haasteita oppimisessa, kaverisuhteissa tai tunne-elämässä.

Yhteyttä voivat ottaa lapsi itse, vanhemmat, opettaja tai joku muu lapsen kanssa jo työskentelevä henkilö.  Työmuotoina ovat esimerkiksi lapsen omat käynnit, vanhempien ja / tai opettajien kanssa työskentely sekä moniammatillinen verkosto- ja yhteistyö. Koulupsykologi  työskentelee kaikilla eteläisillä alakouluilla sekä esiopetuksessa. Koskenmäki-Tervasuon kouluilla koulupsykologi on maanantaisin ja torstaisin.

Koskenmäen koulun oppilaille on avoin vastaanotto ilman ajanvarausta  maanantaisin klo 12-12.30.

Koulupsykologiin saa yhteyden puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla. Koskenmäki-Tervasuon koulun koulupsykologi valitaan syksyn aikana.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa. Toimimme yhteistyössä vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Terveydenhoitaja tekee ennaltaehkäisevää työtä terveystarkastuksien ja muiden oppilastapaamisien muodossa. Laaja terveystarkastus, johon kutsutaan vanhemmat mukaan, tehdään 1. ja 5. luokan oppilaille.

Koulumatkan ja koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien ensiapu kuuluu myös kouluterveydenhoitajan työhön, muu sairaanhoito hoituu terveyskeskuksessa.

Terveydenhoitaja Hanna Hokkanen on paikalla lähes joka päivä ( kuukauden 1. ja 3. tiistaiaamupäivät Tervasuon koululla).  p. 0407799266, sähköposti hanna-maaria.hokkanen(at)pirha.fi tai Wilma-viesti.

 

LASTENSUOJELU JA SOSIAALITYÖ ALUEELLA 

Lastensuojelulaki velvoittaa koulutoimen palveluksessa olevaa henkilöä ottamaan yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos hän on saanut tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Asiassa voidaan ensin konsultoida sosiaalityöntekijää, ennen virallisen ilmoituksen tekemistä. Kouluväki on velvoitettu antamaan lain mukaan sosiaaliviranomaiselle pyydetyt tiedot.

Nokialla on mahdollista saada nopeaa, matalan kynnyksen apua kahdella eri tavalla. Nopea perheohjaus (p. 0503951393) tarjoaa maksutonta apua, kun lapsen arjessa on huolenaiheita, joihin perheen omat keinot eivät tunnu riittävän. Yhteyttä palveluun voivat ottaa perheet, mutta myös opettaja tai oppilashuollon työntekijät (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) perheen luvalla.

Wilman etusivulla oikealla on kohta Linkit, listasta löytyy kohta Pyydä apua!-lomakkeeseen. Linkkiä klikkaamalla pääset helposti täytettävään sähköiseen lomakkeeseen, jolla pääset nopeasti avun piiriin. Lomakkeen johdantoteksti on seuraava:

Tarvitsetko apua tai tukea nykyisessä elämäntilanteessasi? Kysymyksesi voi liittyä omaan elämäntilanteeseesi, perheenjäseneesi, ystävääsi tai muun läheisesi tilanteeseen. Yhteydenottolomakkeella voit jättää yhteystietosi ja Nokian kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijä ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse 1-3 arkipäivän kuluessa.
Halutessasi voit täyttää vain nimesi ja puhelinnumerosi yhteydenottoa varten. Lomakkeella jättämiäsi tietoja käsittelevät Nokian kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön ammattilaiset. Tallentamasi tiedot poistetaan lomakkeelta, kun työntekijä on ottanut sinuun yhteyttä. Sosiaalihuollon asiakkuuteen liittyvät tarpeelliset tiedot kirjataan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin.”

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen ja hyvän psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen.
Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluu koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja, rehtori ja opettaja, jonka oppilaaseen liittyvää asiaa käsitellään.  Oppilashuoltoryhmään asiat tulevat koulun opettajien, ryhmän jäsenten tai oppilaiden vanhempien aloitteesta. Yksittäisen oppilaan asioiden käsittelyn osalta vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.
Ryhmä seuraa myös ekaluokkalaisten koulun aloitukseen liittyviä asioita ja mahdollisesti esille tulevia oppimiseen, käyttäytymiseen tai sopeutumiseen liittyviä asioita. Ryhmä miettii, miten tukea oppilasta yhteistyössä vanhempien kanssa.
Oppilashuoltoryhmälle kuuluu myös tietojen hankkiminen koulutulokkaista, kakkosten siirtyminen Koskenmäen kouluun sekä mahdolliset lykkäykset ja siirrot.
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa lukukaudessa ja aina tarvittaessa. Ryhmän kokoontumisesta tiedotetaan etukäteen, ja vanhempien on mahdollista olla mukana, kun heidän lapsensa asioita käsitellään.