Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia. Tuen muotoja ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja vahvimpana muotona erityinen tuki. Kaikissa tuen vaiheissa yhteistyö huoltajan ja oppilaan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeen selvittämisen että tuen suunnittelun ja toteuttamisen kannalta. Yhdessä voidaan miettiä sopivia tapoja tukea oppilasta koulussa ja kotona. Mikäli lapsen tuen tarve vähenee, siirrytään edelliselle tuen tasolle saman arviointiprosessin kautta.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opettaja on velvollinen tuntemaan säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua, tavoitteellista ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Tukea voidaan järjestää opetuksen ohessa tai esimerkiksi erityisluokalla.

Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Perusopetukseen osallistuvat.

Toimi näin

Yhteyttä otetaan oppilaan opettajaan, koulun terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai psykologiin. Aloitteen oppilashuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä lapsi itse, huoltaja, lapsen opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen.

Erityisopetukseen liittyviä asioita voi tiedustella oppilaan lähikoulusta tai Nokian oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinaattorilta Marja Tuomaalalta (marja.tuomaala at nokiankaupunki.fi, puh. 044 906 1287).

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta löytyy tarkemmin tietoa myös Nokian kaupungin opetussuunnitelmasta ja Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirjasta, joka löytyy Nokian perusopetuksen oppimisen tuen sivuilta sekä Wilmasta. Linkki opetussuunnitelmaan >> Nokian perusopetuksen opetussuunnitelma

Lähikouluperiaatteen toteuttaminen Nokialla

Lähikoulu tukee lapsen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutusta. Lähikoulussa oppilas tutustuu naapurustonsa lapsiin ja saa mahdollisuuden kuulua luonnollisen ympäristönsä kaveripiiriin. Näin lapsi on luontevammin osa ympäristöään. Laajemmin ajateltuna ympäristön sosiaalinen kiinteys kasvaa, kun ikäluokka toisensa perään käy koulunsa asuinalueellaan. Lähikouluperiaatteen mukaan:

  • Lapset menevät omaan lähikouluunsa ja saavat siellä tarvitsemansa tuen oppimiseen
  • Myös erityisen tuen piirissä olevan oppilaan opetus pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan hänen lähikoulussaan tarkoituksenmukaisin tukitoimin.
  • Mikäli oppilas tarvitsee enemmän tukea kuin omassa koulussa on mahdollista antaa, voidaan opetus järjestää joko alueellisessa pienryhmässä tai kaupunkitason erityisluokassa.
  • Osa lapsista ja nuorista tarvitsee joka tapauksessa niin paljon erilaista ja erikoistunutta tukea, että sitä on järkevämpi tarjota erikoistuneissa yksiköissä

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on riittävän varhainen tuki, jotta voidaan vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Puheopetusta äännevirheiden korjaamiseen annetaan mahdollisuuksien mukaan painottuen ensimmäiselle vuosiluokalle. Osa-aikaista erityisopetusta tarjotaan kaikissa kouluissa.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Pienluokat

Nokian kaupungissa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea annetaan kaikissa kouluissa. Mikäli oppilaan oppiminen, kasvu ja kehitys tarvitsevat tuekseen pienluokkaopetusta, annetaan sitä luokilla 1–6 ja luokilla 7–9. Pienluokissa oppilas saa tukea erilaisiin oppimisvaikeuksiin, toiminnanohjauksen vaikeuksiin, kielellisen kehityksen vaikeuksiin, tunne-elämän ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen vaikeuksiin tai oppimisstrategioiden vahvistamiseen erityisluokanopettajan tuella. Pienluokalla oppilasta tuetaan laajemmin ja monipuolisemmin kuin yleisopetuksessa. Pienluokan oppilas opiskelee kaikki tai suurimman osan oppiaineistaan kiinteässä ja pienessä 8-10 oppilaan ryhmässä ja integroituu yleisopetukseen oppilaan omien mahdollisuuksien mukaan.

Koulut, joissa pienluokkaopetusta: AlhoniittyMyllyhakaKankaantakaNokiaViholaKoskenmäkiHarjuniittyNokianvirtaEmäkoski

Kokoaikainen erityisopetus (KEO)

Nokian kaupungissa toimivat kokoaikaisen erityisopetuksen (KEO) luokat 1.–9. Erityisluokka on tarkoitettu kokoaikaista erityisopetusta tarvitseville perusopetuksen oppilaille, joille pienluokkien tarjoama tuki ei ole riittävää. Oppilas voi opiskella luokassa kaikki oppiaineensa. Kokoaikaisen erityisopetuksen luokat sijaitsevat Alhoniityn koulussa.

Kokonaan yksilöllistetty opetus

Nokialla annetaan kokonaan yksilöllistettyä opetusta, mikäli tavallisen pienluokan tuki ei riitä. Oppilas voi opiskella luokassa kaikki oppiaineensa. Kehitysvammaisten lasten oppivelvollisuuden piiriin kuuluva esiopetus järjestetään koulun puolella mikäli mahdollista. Nokialaisten kehitysvammaisten oppilaiden peruskouluopetuksen järjestävä koulu on Alhoniityn koulu.

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Nokian kaupungissa annetaan toiminta-alueittain järjestettävää opetusta. Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetusta annetaan TAO-luokissa Rajasalmen koulussa, joka kuuluu hallinnollisesti Alhoniityn kouluun.

Noste-luokka

Noste-luokka on tarkoitettu vaativaa monialaista tukea tarvitseville, psyykkisesti oirehtiville nokialaisille 1.–6. luokan oppilaille. Pedagogisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan sosiaalisia taitoja sekä tunteiden säätelyn ja tunteiden hallinnan taitoja koulukuntoisuutta tukeviksi taidoiksi. Noste-luokka kuuluu hallinnollisesti Harjuniityn kouluun.

Intensiivisen tuen ITU1-luokka

Yläkoulun oppilaan vaativan monialaisen tuen tarpeet huomioon ottavaa yksilöllistä tukea annetaan Emäkosken, Nokianvirran ja Harjuniityn yläkoulujen oppilaille Nokianvirran koulun ITU1-luokalla (Silta-kampus Kankaantaankatu 4, Nokia). Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOPS tai HOJKS ja opiskeluun voi sisältyä yhtenä päivänä viikossa myös työharjoittelua. ITU1-luokalla opiskellaan noin 6 hengen ryhmässä erityisopettajan ja ohjaajan tuella.

Intensiivisen tuen ITU2-luokka

Emäkosken koululla toimii kaupungin yhteinen intensiivisen tuen luokka, joka on suunnattu yläkoulun oppilaille, joilla on vaikeuksia käydä koulua säännöllisesti. ITU2-luokalla työskentelee työparina erityisopettaja ja erityisohjaaja. Oppilaille suunnitellaan vahvassa yhteistyössä oppilaan ja tämän perheen kanssa yksilöllinen koulunkäyntitapa, jolla turvataan opintojen eteneminen. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOPS tai HOJKS tai oppilas voi opiskella myös vuosiluokkiin sitomattomasti.

Muut opetuksen tukimuodot

JOPO-luokka

Joustavaan perusopetukseen (JOPO-luokka) hakeudutaan yhdeksännelle luokalle hakemuksen ja haastattelun kautta. Opetuksessa käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja monipuolista pedagogiikkaa tehostamaan oppilaan motivaatiota ja oppimista. Työpaikkaopiskelu on osa toiminnallista oppimista ja työharjoittelujaksot suunnitellaan oppilaan lähtökohdista, kyvyistä ja tavoitteista käsin. JOPO-luokka toimii Emäkosken ja Nokianvirran yläkouluissa.