Työnantajalle

Nokian kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat yritysasiakkaille tukea rekrytointiin. Työllisyyspalvelut ovat mukana luomassa uusia työpaikkoja sekä tekemässä yritykset tietoisiksi tekijöistä.

Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin

Nokian kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Nokia ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat,
1) jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai
2) jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on säädetty lailla (Laki 1269/2020).

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota Nokian kaupungin työllisyyspalvelut voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Palkkatuetun tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai työskentelyyn vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatukea voivat saada
  * yritykset
  * muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat
  * kunnat ja kuntayhtymät
  * kotitaloudet.

Palkkatukea voidaan myöntää
  * toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen
  * myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä.

Nokian kaupungin työllisyyspalvelut päättää tuen keston ja määrän tapaus kerrallaan.

  * Tukijakson pituus riippuu palkattavasta henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.
  * Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.

Palkkatuen enimmäismäärä säädetään valtion talousarviossa. Vuonna 2021 enimmäismäärä on 1400 e/kk, jonka lisäksi maksetaan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.

Palkkatukea voidaan myöntää, jos tuetun työn mahdollisuus on kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan.

Ennen palkkatuen hakemista tutustu huolellisesti hakemuksesta löytyviin täyttö- ja muihin ohjeisiin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota Nokian kaupungin työllisyyspalvelut voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa ja jos Nokian kaupungin työllisyyspalvelut arvioi sen tarkoituksenmukaiseksi keinoksi edistää työttömän työnhakijan työllistymistä.

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Palkkatukea ei voida myöntää työnantajalle, jos
* tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa
* tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja
* työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja
* työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä
* elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajaa koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi

Palkkatuki ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa. Palkkatukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, jos työnantaja on ottanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotun työntekijän takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä.

* palkkatukea ei voi maksaa, jos työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja
* tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty
* palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti

Toimi näin

1. Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Jos et voi hakea sähköisesti, toimita hakemuslomake Nokian kaupungin työllisyyspalveluihin. Valitse palkkatukihakemus KK320 - Tulostettava lomake kuntakokeilun asiakkaalle.

2. Nokian kaupungin työllisyyspalvelut tarkistavat palkkatuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä.

3. Työsuhde voi alkaa vasta, kun Nokian kaupungin työllisyyspalvelut on myöntänyt palkkatuen.

Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen pitää jatkua välittömästi edellisen tukijakson päätyttyä.

Hae palkkatuen maksatusta jälkikäteen KEHA-keskukselta sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa.

Sähköiseen hakemukseen liittyvät lisätiedot tai täydennyspyyntö näkyvät Oma asiointi -palvelussa, joten seuraa hakemuksen tilannetta säännöllisesti.

Jos et voi hakea sähköisesti, toimita maksatushakemus liitteineen KEHA-keskukseen postitse.

Tutustu KEHA-keskuksen ohjeisiin maksatuksen hakemisesta.

KEHA-keskus vastaa tiedusteluihin sähköpostitse.

Yleisneuvontaa palkkatuesta ja sen maksatuksesta sekä sähköisen asioinnin tukea tarjoaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Palkkatuen hakeminen

Palkkatukea voi hakea Oma asiointi -palvelussa. Palkkatukea voi hakea Oma asiointi-palvelussa. Palvelussa on mahdollista seurata hakemuksen käsittelyvaihetta. Verkkopalvelun käyttöönotto edellyttää kirjautumista Suomi.fi-tunnisteella. Palkkatukihakemusta täyttäessä työnantajan pitää tietää, hakeeko hän palkkatukea TE-toimistosta vai kuntakokeilusta. Tarkemmin asiasta saat tietoa TE-toimiston sivulta.

Jos et voi asioida yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa, palkkatukea voi hakea lomakkeella. Nokian asiakaskohderyhmän asiakkaiden palkkatukihakemukset toimitetaan joko Pirkanmaan TE-toimistoon tai Nokian kaupungille (kuntakokeilun asiakas).

Palkkatuki uudistuu heinäkuussa 2023

Palkkatukea haetaan tällä hetkellä Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Kesällä 2023 otetaan käyttöön uusi sähköinen asiointijärjestelmä, johon ohjaudutaan Työmarkkinatorin verkkosivujen kautta.  

Lisätietoja palkkatuesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla 

Työ ja elinkeinoministeriön tiedote palkkatuesta
Palkkatuen uudistus voimaan heinäkuun alusta lähtien – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)