Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opettaja on velvollinen tuntemaan säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua, tavoitteellista ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Tukea voidaan järjestää opetuksen ohessa tai esimerkiksi erityisluokalla. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Yhteyttä otetaan oppilaan opettajaan, koulun terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai psykologiin. Aloitteen oppilashuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä lapsi itse, huoltaja, lapsen opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen.