Työkokeilu

Työkokeiluja järjestetään mm. työelämään palaamisen tueksi. Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Nokian kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Nokia ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettyinä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat,
1) jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai
2) jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on säädetty lailla (1269/2020).

Työkokeilun avulla voit tutustua työelämään, eri työtehtäviin ja ammattialoihin sekä selvittää oman soveltuvuutesi eri tehtäviin. Työkokeilun tavoitteena on selkeyttää ammatillisia suunnitelmiasi. Työkokeilun avulla voidaan myös tukea paluutasi työmarkkinoille pitkän poissaolon jälkeen. Työkokeiluun voit lähteä, jos

  * sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
  * alan vaihto on välttämätön joko terveydellisistä syistä tai työmarkkinoiden rakennemuutoksen takia
  * olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilta joko pitkittyneen työttömyyden tai esim. perhevapaiden vuoksi
  * harkitset yrittäjyyttä ja haluat selvittää kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi yrittäjäksi.

Työkokeilu voi liittyä suunnittelemaasi alaan tai silloin, jos tulevasta alasta ei vielä ole tietoa. Tällöin työkokeilu on mahdollista järjestää esimerkiksi työpajoilla. Työkokeilu ei ole työsuhde eikä siitä aiheudu järjestäjälle kustannuksia. Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna.

Palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, Nokian kaupungin työllisyyspalvelut voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Työkokeilun pituus vaihtelee, mutta on enintään kuusi kuukautta. Työpäiviä on viikossa yhdestä viiteen ja päivittäinen työaika on 4  –8 tuntia. Ajoista sovitaan yhdessä Nokian kaupungin työllisyyspalvelujen, työkokeilijan ja kokeilun järjestäjän kanssa.

Työkokeiluun voit päästä, kun olet Nokian kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaana joko työnhakijana tai ammatinvalinnanohjauksen palveluissa.

Työkokeilun järjestäjä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, kunta, kuntayhtymä, muu yhteisö, säätiö, valtion virasto tai laitos. Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Työkokeilu toteutetaan sinulle uusissa tehtävissä. Jos olet ollut pitkään pois työmarkkinoilta, työkokeilu voi olla kuitenkin mahdollista järjestää ammatissa tai tehtävissä, joissa olet aiemmin toiminut. Tällöin on kyse työhön paluun tukemisesta työkokeilun avulla. Työkokeilua ei kuitenkaan voi järjestää vastavalmistuneille heidän omalla alallaan työkokemuksen hankkimiseksi.

Toimi näin

Kun haluat työkokeilun avulla selvittää kiinnostuksesi ja soveltuvuutesi johonkin tehtävään tai ammattiin, ota yhteyttä sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta tai keskustele asiasta OMA- valmentajasi tai sinua ohjaavan kaupungin työllisyyspalveluiden psykologin kanssa. Työkokeilupaikan voit hankkia itse. Vinkkejä paikoista saat myös sähköisessä Oma asiointi -palvelussa.

Työkokeilusta sovitaan kanssasi laadittavassa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Työttömälle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta korotettuna työkokeilun ajalta. Korotettua työttömyysetuutta voidaan maksaa enintään 200 päivältä.

Korvaavia suunnitelmia ovat aktivointisuunnitelma, kotoutumissuunnitelma ja monialainen työllistymissuunnitelma.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi myös, jos olet ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään edellytyksiäsi työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja siihen tarvitset.

Työkokeilumahdollisuuksista lisätiedot ja ohjeet saat työllisyyspalveluiden OMA-valmentajilta.