Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista ja kouluyhteisön turvallisuutta sekä viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt tukevat opetussuunnitelmassa hyväksyttyjen opetus- ja kasvatustoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Kouluyhteisön jäsenten tulee asiallisella ja rehellisellä käytöksellään pyrkiä ylläpitämään ja edistämään koulun työrauhaa.

Säännöt ovat välttämättömiä kouluyhteisön toiminnalle päivittäisen työn mahdollisimman rauhallisen sujumisen sekä yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. Säännöt totuttavat yhteisön jäsenet vastuuseen ja takaavat myös oikeuksia kouluyhteisön jäsenille. Tämä asiakirja ei sisällä yksinomaan kieltoja ja rajoituksia, vaan myös tietoja jokaiselle kuuluvista oikeuksista. Noudattamalla sääntöjä ja osallistumalla niiden kehittämiseen kouluyhteisöön kuuluvat kasvavat yhteistyökykyisiksi ja toisia ihmisiä arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi.

 

Järjestyssääntöjen noudattaminen

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa koulun ulkopuolella. Työjärjestyksessä mainittu koulutyö on järjestyssääntöjen alaista toimintaa.

 

Koulualue

Koulualue on Nokian lukion Kankaantaankatu 4:ssa sijaitseva määräala.

 

Kouluaika

Kouluajaksi luetaan työjärjestyksen mukainen päivä koulumatkoineen. Myös varsinaisen työjärjestyksen ulkopuolella koulun järjestämien tilaisuuksien, vierailuiden ja opintomatkojen koko kesto, niin kotimaassa kuin ulkomailla, katsotaan kouluajaksi.

 

Päiväjärjestys

Päiväjärjestys, jossa ilmoitetaan oppituntien, ruokailujen ja ryhmänohjauksen ajankohdat, vahvistetaan lukuvuosittain vuosisuunnitelmassa. Päiväjärjestykseen voidaan tehdä poikkeuksia lukuvuoden aikana esim. koulun tai ryhmän toimintaan liittyvän opintomatkan tai teemapäivien osalta, jos näitä ei ole voitu ottaa lukuvuoden alussa vuosisuunnitelmassa huomioon.

 

Vapaatunti

Järjestyssäännöt koskevat myös vapaatuntia koulualueella viettäviä.

 

Turvallisuus

Lukiolain (629/1998) 21 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on ehdoton oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, työskentelyyn ja opiskeluun ilman henkisen väkivaltaa, sortamista tai syrjintää. Turvallisen ja motivoivan opiskeluympäristön edellytyksenä on suvaitsevainen, ymmärtävä ja kannustava ilmapiiri. Opiskelijan tulee omalla käyttäytymisellään edistää näitä tavoitteita.

 

Viihtyvyys

Puhtaus ja siisteys ovat tärkeitä viihtyvyys- ja turvallisuustekijöitä. Opiskelija edistää omalla toiminnallaan näitä tavoitteita.

 

Opiskelijan osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen, käyttäytyminen ja myöhästyminen oppitunneilta

Lukiolain 25 §:n mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijan tulee saapua täsmällisesti oppitunneille.

 

Mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla

Mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla on kielletty, ellei opettaja toisin määrää.

 

Tietokoneiden käyttö oppitunneilla

Opiskelija käyttää tietokonetta oppitunneilla opettajan antamien ohjeiden mukaan tarkoituksenmukaisesti oppiaineen opiskeluun.
Päihteet

 

Päihteet

Tupakkalain mukaan tupakointi sekä nuuskan käyttö kouluaikana koulualueella on kielletty. Päihdyttävien aineiden ja huumeiden tuonti, käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen koulualueella ja työjärjestyksen mukaisilla opintomatkoilla on kielletty. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.

 

Koulun omaisuus

Opiskelijan tulee käyttää koulun omaisuutta siten, ettei sille aiheudu vahinkoa. Vahingon tapahtuessa tutkitaan opiskelijan korvausvastuu tapauskohtaisesti.

 

Tapaturma, onnettomuus tai uhkaava tilanne

Tapaturman, onnettomuuden tai uhkaavan tilanteen sattuessa noudatetaan turvallisuuskansiossa annettuja ohjeita. Jokainen on velvollinen ilmoittamaan tapaturmasta, onnettomuudesta tai uhkaavasta tilanteesta viipymättä opettajalle, kansliaan tai rehtorille.

 

Kulkuvälineet

Polkupyörät säilytetään niille osoitetuilla paikoilla koulun paikoitusalueella. Moottoriajoneuvoilla vain huoltoajo on sallittu opiskelijoille varatulla piha-alueella. Opiskelijan tulee pysäköidä moottoriajoneuvonsa virallisesti merkitylle pysäköintialueelle. Sähkötolppapaikat ovat varattuja paikkoja, eikä niille saa pysäköidä koulupäivän aikana.

 

Kurinpito

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta.

 

Muut määräykset

Rehtori voi antaa järjestyssääntöjä täydentäviä toimintaohjeita ja tulkintoja.