Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetusta toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaavat erityisesti perusopetuslaki ja perusopetusasetus sekä esiopetuksen tavoitteita määrittävä valtioneuvoston asetus. Esiopetusta ohjaa myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Nokian kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 sisältää valtakunnalliset perusteet, joiden jälkeen on kuvattu Nokian kaupungin paikalliset osuudet. Opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatus- ja opetustyön, oppilashuollon, huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön sekä esiopetuksen muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Opetussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja viimeisin päivitys on saatu valmiiksi kesällä 2019.

Nokian esiopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävät erillisinä asiakirjoina esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ohjeistus, kulttuurikasvatussuunnitelma (kulttuuripolku) ja henkilökunnan toiminta haastavissa kasvatustilanteissa -ohjeistus.

Jokaisessa esiopetusyksikössä laaditaan kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja yksikön lääkehoidonsuunnitelma, joita päivitetään vuosittain.

Yksikössä toteutettavaa esiopetusta ohjaa Nokian esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma. Lukuvuosisuunnitelma sisältää myös yksikön oppilashuoltosuunnitelman. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään lukuvuoden aikana.

Jos lapsi on esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa, toimitaan silloin varhaiskasvatusta ohjaavan lainsäädännön puitteissa.