Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, ja konserniyhtiöiden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Toiminnan ja talouden seuranta

Toimielimet raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain talousarvion toteutumisesta osavuosiraporteissa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.