Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Oppilaalle annettava oppimiseen liittyvä tuki on jaettu kolmeen vaiheeseen:

  1. yleinen tuki
  2. tehostettu tuki
  3. erityinen tuki

Seuraavaan tuen vaiheeseen siirrytään vasta, kun edellistä on annettu riittävästi. Tuki rakennetaan pedagogisen tiimin eli opettajan, koulupsykologin, rehtorin sekä huoltajan ja oppilaan yhteistyönä.

Lukuvuoden aikana käydään jokaisen oppilasryhmän oppilaiden opiskeluun liittyvä tuen tarve läpi. Huoltajille tiedotetaan oman luokan käsittelyajasta ja huoltaja voi olla läsnä oman lapsen tukiasioiden käsittelyn yhteydessä.

Tuki sisältää muun muassa erityisopetuksen, tukiopetuksen, eriyttämisen ja monipuoliset opetusmenetelmät. Tukimuodot kirjataan Wilmaan.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on riittävän varhainen tuki, jotta voidaan vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Puheopetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan painottuen ensimmäiselle vuosiluokalle.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa oppilas opiskelee joko kaikki aineet tai osan aineista pienemmässä luokassa. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan Harjuniityn koulussa pienluokissa sekä Nokian kaupungin yhteisessä Noste-luokassa.

Pienluokat

Mikäli oppilaan oppiminen, kasvu ja kehitys tarvitsevat tuekseen pienryhmäopetusta, annetaan sitä kaikilla luokka-asteilla. Pienluokissa oppilas saa tukea erilaisiin oppimisvaikeuksiin, toiminnanohjauksen vaikeuksiin, kielellisen kehityksen vaikeuksiin, tunne-elämän ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen vaikeuksiin tai oppimisstrategioiden vahvistamiseen. Erityisopetuksen pienluokalla oppilasta tuetaan huomattavasti laajemmin ja monipuolisemmin kuin yleisopetuksessa. Pienluokan oppilas opiskelee kaikki tai suurimman osan oppiaineistaan kiinteässä ja pienessä 8-10 oppilaan ryhmässä.

Harjuniityn koulussa toimivat seuraavat pienluokat:

  • 1-2P
  • 3-4P
  • 5-6P
  • 7-9P

Noste-luokka

Nokian kaupungin koulukuntoutujien Noste-luokka on kuuden oppilaan erityisopetuksen pienryhmä. Siellä työskentelee erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Koulukuntoutujien Noste-luokka toimii Harjuniityn koulun tiloissa ja kuuluu hallinnollisesti osaksi koulua.

Noste on tarkoitettu paljon tukea tarvitsevalle, psyykkisesti oirehtivalle nokialaisille 1.-6. luokan oppilaille. Oppilaspaikkoja luokalla on enintään kuusi, joista yksi on kriisipaikka. Nostejakso suunnitellaan oppilaan tarpeiden mukaan. Noste-luokan opettaja tai ohjaaja tutustuu oppilaaseen hänen omassa ryhmässään ennen siirtymistä nostejaksolle.

Vahvan henkilöstöresurssin avulla oppilaalle pyritään luomaan yksilöllinen, strukturoitu ja turvallinen oppimisympäristö, jossa oppilaan kehittymishaasteisiin voidaan perehtyä perusteellisesti. Pedagogisen kuntoutuksen tavoitteena on rakentaa oppilaan sosiaalisia sekä tunteiden säätelyn ja hallinnan taitoja koulukuntoisuutta tukeviksi taidoiksi.

Koulukuntoutujien Noste-luokalle haetaan pedagogisella selvityksellä, joka käsitellään oman koulun oppilashuoltoryhmässä. Nosteen oppilasvalintaa organisoi koordinoiva työryhmä, johon kuuluu alakoulujen koululääkärit, koulukuraattorit sekä erityisopetuksen koordinaattori.