Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Oppilaalle annettava oppimiseen liittyvä tuki on jaettu kolmeen vaiheeseen:

  1. yleinen tuki
  2. tehostettu tuki
  3. erityinen tuki

Seuraavaan tuen vaiheeseen siirrytään vasta, kun edellistä on annettu riittävästi. Tuki rakennetaan pedagogisen tiimin eli opettajan, koulupsykologin, rehtorin sekä huoltajan ja oppilaan yhteistyönä.

Lukuvuoden aikana käydään jokaisen oppilasryhmän oppilaiden opiskeluun liittyvä tuen tarve läpi. Huoltajille tiedotetaan oman luokan käsittelyajasta ja huoltaja voi olla läsnä oman lapsen tukiasioiden käsittelyn yhteydessä.

Tuki sisältää mm. erityisopetuksen, tukiopetuksen, eriyttämisen ja monipuoliset opetusmenetelmät. Tukimuodot kirjataan Wilmaan.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on riittävän varhainen tuki, jotta voidaan vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Puheopetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan painottuen ensimmäiselle vuosiluokalle.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Pienluokat

Mikäli oppilaan oppiminen, kasvu ja kehitys tarvitsevat tuekseen pienryhmäopetusta, annetaan sitä luokilla 1–6 ja luokilla 7–9. Pienluokissa oppilas saa tukea erilaisiin oppimisvaikeuksiin, toiminnanohjauksen vaikeuksiin, kielellisen kehityksen vaikeuksiin, tunne-elämän ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen vaikeuksiin tai oppimisstrategioiden vahvistamiseen. Erityisopetuksen pienluokalla oppilasta tuetaan huomattavasti laajemmin ja monipuolisemmin kuin yleisopetuksessa. Pienluokan oppilas opiskelee kaikki tai suurimman osan oppiaineistaan kiinteässä ja pienessä 8-10 oppilaan ryhmässä.

Harjuniityn koulussa toimivat seuraavat pienluokat:

  • 1-2P
  • 3-4P
  • 5-6P
  • 7-9P

Nivelluokka

Koulukuntoutujien nivelluokka on kuuden oppilaan erityisopetuksen pienryhmä. Siellä työskentelee erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Koulukuntoutujien nivelluokka toimii Harjuniityn koulun tiloissa ja kuuluu hallinnollisesti osaksi koulua.

Nivelluokka on tarkoitettu paljon tukea tarvitsevalle, psyykkisesti oirehtivalle nokialaisille 1.-6. luokan oppilaille. Oppilaspaikkoja luokalla on enintään kuusi, joista yksi on kriisipaikka. Niveljakso suunnitellaan oppilaan tarpeiden mukaan. Nivelluokan opettaja tai ohjaaja tutustuu oppilaaseen hänen omassa ryhmässään ennen siirtymistä niveljaksolle.

Vahvan henkilöstöresurssin avulla oppilaalle pyritään luomaan yksilöllinen, strukturoitu ja turvallinen oppimisympäristö, jossa oppilaan kehittymishaasteisiin voidaan perehtyä perusteellisesti. Pedagogisen kuntoutuksen tavoitteena on rakentaa oppilaan sosiaalisia sekä tunteiden säätelyn ja hallinnan taitoja koulukuntoisuutta tukeviksi taidoiksi.

Koulukuntoutujien nivelluokalle haetaan pedagogisella selvityksellä, joka käsitellään oman koulun oppilashuoltoryhmässä. Nivelluokan oppilasvalintaa organisoi koordinoiva työryhmä, johon kuuluu alakoulujen koululääkärit, koulukuraattorit sekä erityisopetuksen koordinaattori. Hakemus nivelluokalle toimitetaan koulukuraattorille.