Koulunuorisotyö

KOULUYHTEISTYÖ

Harjuniityn, Nokianvirran ja Emäkosken kouluilla

Yläkoulut:

Nuorten Nokia (tiedotuskanava)

 • välituntitoiminta
 • vanhempainillat
 • diskot
 • yhteisöllinen oppilashuoltotyö
 • pienluokkien vierailut nuorisotiloilla
 • ryhmäytykset ja jatkoryhmäytykset
 • yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa
 • yksilöohjaukset

Alakoulut:

Kutostunnit

Nuoriso-ohjaajien vuorovaikutus- ja tunnetaitotunnit kuudesluokkalaisille

Kohderyhmänä ovat kaikki nokialaiset kuudennen luokan oppilaat. Tunneilla käsitellään itsetuntemukseen, arvoihin, tunteisiin, vuorovaikutukseen, päihteisiin ja valintoihin liittyviä asioita. Opetus räätälöidään jokaiselle luokalle sopivaksi.

Menetelmänä käytetään osallistavaa ja yhteistoiminnallista opetusta. Oppitunti sisältää alkumotivoinnin esim. leikin tai keskustelun, varsinaisen teeman käsittelyn sekä loppuleikin tai- keskustelun. Tuntikokonaisuuden jälkeen oppilailta pyydetään palaute

Tuntien aiheet ovat esim.

Minä olen..

Tunteet

Päihteetön minä

Tulevaisuuden haavekartta

Kutos-tuntien tavoitteet:

 • vahvistaa itseluottamusta
 • oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita
 • omien arvojen ja asenteiden selkiytyminen
 • toisten mielipiteiden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen
 • osoittaa empatiaa toisten tunteita ja kokemuksia kohtaan
 • harjoitella kunnioittavaa kohtaamista
 • hahmottaa valintojen merkitys päihteiden käytön aloittamiselle
 • hahmottaa miten valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen

 Koulunuorisotyö Harjuniityn yhtenäiskoulussa

Koulunuorisotyön kohderyhmänä ovat 5.-9.luokkalaiset oppilaat. Nuoriso-ohjaaja toimii monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja tukee nuorta tämän eri kasvuympäristöissä, kuten koulussa ja vapaa-ajalla.

Koulunuorisotyön tavoitteet:
 • nuorten kasvun, hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen
 • yksilön vahvistaminen ryhmän ja yhteisön jäsenenä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen
 • elämänhallintataitojen oppiminen
 • kasvatuskumppanuus ja yhteistyö vanhempien kanssa
Koulunuorisotyön toimintamuodot:

Yhteisöllinen yhteistyö

 • kerhot ja harrastustoiminta
 • nuorisotilatoiminta
 • elämänhallinnan tukeminen
 • kiusaamisen ehkäiseminen
 • välituntitoiminta yhdessä koulun henkilökunnan kanssa
 • koulun juhlat, tapahtumat, toimintapäivät, monialainen viikko jne.
 • Nuorten Nokia -mobiilisovelluksen hyödyntäminen tiedotuskanavana
 • luokkien vierailut nuorisotiloilla
 • vanhempainiltoihin osallistuminen

Kohdennettu yhteistyö

 • 6.-luokkalaisten tutustuminen yläkouluun, ryhmäyttäminen 7.luokalla
 • pienryhmätoiminta ja yksilöohjaus
 • luokkakohtainen toiminta
 • kasvatuskeskustelut eri aihealueista
 • yhteisöllinen oppilashuoltotyö
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • vanhempainyhdistyksen kanssa tehtävä yhteistyö

Tukioppilastoiminta ja oppilaskuntatoiminta

 • oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta (tukioppilaiden koulutus)
 • oppilaiden osallistaminen mm. kahvilatoiminnan avulla
 • nuorisotilatoimikuntatyö