Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyötä tehdään kaikilla Nokian kouluilla. Yläkouluilla toiminta on viikottaista ja alakouluilla tavataan vuoden aikana muun muassa kaikki kuudesluokkalaiset. Harjuniityn koulussa sijaitsee kaupungin nuorisotila ja siellä koulunuorisotyö on tiiviimpää. Lisäksi kouluilla näkyy myös erityisnuorisotyöntekijä (ala- ja yläkoulut) ja etsivät nuorisotyöntekijät (9- luokkalaiset ja toinen aste).

Tavoitteet:

 • nuorten kasvun, hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen
 • yksilön vahvistaminen ryhmän ja yhteisön jäsenenä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen
 • elämänhallintataitojen oppiminen
 • kasvatuskumppanuus ja yhteistyö vanhempien kanssa

Toimintamuodot:

Yhteisöllinen yhteistyö

 • kerhot ja harrastustoiminta
 • elämänhallinnan tukeminen
 • kiusaamisen ehkäiseminen
 • välituntitoiminta yhdessä koulun henkilökunnan kanssa
 • koulun juhlat, tapahtumat, toimintapäivät, monialainen viikko jne.
 • luokkien vierailut nuorisotiloilla
 • vanhempainiltoihin osallistuminen

Kohdennettu yhteistyö

 • 6.-luokkalaisten tutustuminen yläkouluun, ryhmäyttäminen 7.luokalla
 • pienryhmätoiminta ja yksilöohjaus
 • luokkakohtainen toiminta
 • kasvatuskeskustelut eri aihealueista
 • yhteisöllinen oppilashuoltotyö
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • vanhempainyhdistyksen kanssa tehtävä yhteistyö

Tukioppilastoiminta ja oppilaskuntatoiminta

 • oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta (tukioppilaiden koulutus)
 • oppilaiden osallistaminen mm. kahvilatoiminnan avulla
 • nuorisotilatoimikuntatyö

Kutostunnit

Nuoriso-ohjaajien vuorovaikutus- ja tunnetaitotunnit kuudesluokkalaisille

Kohderyhmänä ovat kaikki nokialaiset kuudennen luokan oppilaat. Tunneilla käsitellään itsetuntemukseen, arvoihin, tunteisiin, vuorovaikutukseen, päihteisiin ja valintoihin liittyviä asioita. Opetus räätälöidään jokaiselle luokalle sopivaksi.

Menetelmänä käytetään osallistavaa ja yhteistoiminnallista opetusta. Oppitunti sisältää alkumotivoinnin esim. leikin tai keskustelun, varsinaisen teeman käsittelyn sekä loppuleikin tai- keskustelun. Tuntikokonaisuuden jälkeen oppilailta pyydetään palaute

Tuntien aiheet ovat esimerkiksi

Minä olen..

Tunteet

Päihteetön minä

Tulevaisuuden haavekartta

Tuntien tavoitteina on muun muassa

 • vahvistaa itseluottamusta
 • oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita
 • omien arvojen ja asenteiden selkiytyminen
 • toisten mielipiteiden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen
 • osoittaa empatiaa toisten tunteita ja kokemuksia kohtaan
 • harjoitella kunnioittavaa kohtaamista
 • hahmottaa valintojen merkitys päihteiden käytön aloittamiselle
 • hahmottaa miten valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen

 

Kuvituskuva
Kuva: Kalle Saarinen