Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyötä tehdään viikoittain koko kaupungin alueella ylä- ja alakouluissa sekä toisella asteella. Jokaisella koululla on nimetty oma koulunuorisotyöntekijä ja oma koulunuorisotyön suunnitelma (vuosikello), jossa on otettu huomioon koulun tarpeet ja erityispiirteet. Harjuniityn yhtenäiskoulussa sijaitsee kaupungin nuorisotila ja siellä koulunuorisotyö on tiiviimpää. Koulunuorisotyöntekijöiden lisäksi kouluilla työskentelee myös etsivät nuorisotyöntekijät (15-29 -vuotiaat).

Koulunuorisotyö on parhaimmillaan moniammatillista yhteistyötä, jossa kasvatuskumppanuus toteutuu koulun henkilökunnan, vanhempien ja yhteistyöverkostojen kanssa. Koulunuorisotyössä kiinnitetään huomiota erityisesti myös siirtymävaiheisiin.

Koulunuorisotyön toimintamuodot voidaan jakaa yksilöllisiin, yhteisöllisiin ja kohdennettuihin toimintamuotoihin.

Tavoitteet:

 • nuorten kasvun, hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen
 • yksilön vahvistaminen ryhmän ja yhteisön jäsenenä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen
 • elämänhallintataitojen oppiminen
 • kasvatuskumppanuus ja yhteistyö vanhempien kanssa

Toimintamuodot:

Yhteisöllinen yhteistyö

 • elämänhallinnan tukeminen
 • kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen
 • välituntitoiminta (yhdessä koulun henkilökunnan kanssa)
 • koulun juhlat, tapahtumat, toimintapäivät, monialainen viikko jne.
 • luokkien vierailut nuorisotiloilla
 • vanhempainiltoihin osallistuminen

Kohdennettu yhteistyö

 • 6.-luokkalaisten tutustuminen yläkouluun
 • kutostunnit
 • ryhmäyttämiset 7.luokalla
 • teematunnit yläkoulussa
 • pienryhmätoiminta ja yksilöohjaus
 • luokkakohtainen toiminta
 • yhteisöllinen oppilashuoltotyö
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • vanhempainyhdistyksen kanssa tehtävä yhteistyö

Tukioppilastoiminta ja oppilaskuntatoiminta

 • oppilaskuntatoiminta
 • tukioppilastoiminta (tukioppilaiden koulutus)
 • oppilaiden osallistaminen
 • nuorisotilatoimikuntatyö

Alakoulut

Koulunuorisotyöntekijät ohjaavat kaikille Nokian kaupungin alakoulujen 6.-luokkalaisille elämänhallintaa tukevia teematunteja, kutostunteja. Kutostunnit ovat ohjauskokonaisuus, jossa käsitellään nuoruuteen liittyviä ilmiöitä toiminnallisesti ja keskustellen. Tuntien teemoina ovat mm. itsetuntemus, tunne- ja vuorovaikutustaidot, mediakasvatus, seksuaalisuus/murrosikä ja päihteet. Kutostuntien tavoitteena on myös tukea nuorta tulevassa yläkoulun siirtymävaiheessa.

Alakouluilla koulunuorisotyöntekijät osallistuvat tarpeen mukaan ja sovittaessa tapahtumiin, vanhempainiltoihin, vanhempainyhdistyksen kokouksiin ja laajennettuihin oppilashuoltoryhmiin sekä järjestävät infotilaisuuksia nuorisopalveluiden toiminnasta.

Yläkoulut

Yläkouluilla koulunuorisotyötä tehdään säännöllisesti viikoittain. Toimintaa järjestetään koulupäivän aikana sekä oppitunneilla että välitunneilla.

Koulunuorisotyöntekijöiden toimintaympäristönä toimii koulujen lisäksi nuorisotilat ja muu vapaa-ajan toiminta, mikä edesauttaa nuoreen tutustumista ja luottamussuhteen rakentumista. Koulun ja vapaa-ajan yhdistäminen auttaa nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Nuorisotyöntekijä pystyy reagoimaan yhdessä koulun kanssa ajankohtaisiin ilmiöihin tai yksittäisten nuorten haasteisiin oikea-aikaisesti. Vastaavasti myös koulunuorisotyö mahdollistaa sen, että vapaa-ajan toimissa voi ottaa koulun erilaiset haasteet (esim. oppimishaasteet, yksinäisyys, kiusaamistausta) huomioon.

Osallisuus ja vaikuttaminen

Kaikilla Nokian kouluilla alakoulusta toiselle asteelle tehdään osallisuus- ja vaikuttamistyötä, johon on erikseen nimetty nuorisotyöntekijä (osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan koordinaattori). Työtä tehdään Vaikuttajapolku -mallin mukaisesti. Mallin tarkoitus on yhdenvertaistaa vaikuttamismahdollisuudet oppilaskunnan kaikille nuorille. Luoda näkyvyyttä edustuksellisille vaikuttajaryhmille, joiden tarkoituksena on tuottaa yhteistä kehittämistä ja vaikuttamismahdollisuuksia nuorilta nuorille (oppilaskuntien hallitukset, lasten parlamentti, nuorisovaltuusto). Osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan yhteisiä tapahtumia lukuvuoden aikana ovat Huippuhanke, Huippukehittäminen ja Huippukoonti. Lisäksi nuorisovaltuusto järjestää yhdessä lasten parlamentin kanssa keväisin Vaikuttajafoorumin, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ja kaupungin johtaville virkahenkilöiden sekä päätöksentekijöiden vuorovaikutusta. Kevään päätteeksi Lasten parlamentti tuottaa alakoulujen välisen Talentin.

Koulunuorisotyö toisella asteella / hanke

Koulunuorisotyötä on laajennettu Aluehallintoviraston rahoittaman hankkeen voimin myös toiselle asteelle, Silta-kampukselle, jossa opiskelee Nokian lukion ja Nokian Tredun opiskelijoita. Hankkeen myötä myös toiselle asteelle on nimetty oma koulunuorisotyöntekijä.

Hankkeen tärkein tavoite oli saada toiselle asteelle oma koulunuorisotyöntekijä. Muina tavoitteina on mm. kehittää koulunuorisotyötä, jalkauttaa ja yhdenvertaistaa koulunuorisotyö kaikilla Nokian kouluilla, etsiä ratkaisuja nuorten päihde- ja mielenterveyden haasteisiin sekä ilkivaltaan, lisätä nuorten jaksamista ja tuoda kouluille nuorisolähtöistä työotetta. Hankkeen myötä pyritään vahvistamaan keskustan koulunuorisotyötä. Hanke on voimassa elokuusta 2023 kesäkuuhun 2024.

 

Kuvituskuva
Kuva: Kalle Saarinen