Ilmoita väärinkäytöksestä

Nokian kaupungin toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin.

Nokian kaupungilla on käytössä ilmoittajansuojelulaissa säädetty ilmoituskanava. Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä kaikki Nokian kaupungin nykyiset ja entiset työntekijät, työnhakijat, harjoittelijat, vapaaehtoistyöntekijät, kaupungin sopimuskumppanit sekä kuntalaiset ja muut sidosryhmät. Väärinkäytösepäilyn voit ilmoittaa oikealta löytyvän linkin kautta.

Epäeettinen toiminta ja väärinkäytökset voivat olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Eettinen kanava edistää kaupungin toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Toiminto myös auttaa kehittämään kaupungin prosesseja ja estää mahdollisia vahinkoja. Kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan Unionin Whistleblow-direktiiviin ja niin sanottuun ilmoittajansuojelulakiin (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta / Finlex).

Ilmoittajaan sovelletaan ilmoittajansuojelulaissa säädettyjä suojelua koskevia säännöksiä, jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että

 • rikkominen voi aiheuttaa yleiseen etuun kohdistuvan välittömän ja ilmeisen vaaran
 • viranomaiselle ilmoittaminen voi aiheuttaa vaaran vastatoimien kohteeksi joutumisesta
 • toimivaltainen viranomainen on osallisena rikkomisessa tai on muutoin todennäköistä, että toimivaltainen viranomainen ei puutu rikkomiseen tehokkaasti asiaan liittyvien erityisten olosuhteiden vuoksi.

Ilmoitusmahdollisuuteen kuuluvat asiat

Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa lainsäädännön rikkomisista muun muassa seuraavilla lainsäädännön aloilla:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • elintarvikkeiden turvallisuus
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

 

Kerro kaupungin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä

Ilmoitus tehdään nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna.

Siirry tekemään ilmoitus: ilmoita väärinkäytöksestä eettisessä kanavassa

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan, vaan ne annetaan normaalisti palautelomakkeen tai karttapohjaisen palautekanavan avulla: Jätä palautetta Nokian kaupungille

Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kaupunki selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioitavaa on, että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että:

 • poikkeama ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
 • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
 • saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
 • ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu
 • mahdollisia tunkeilevia, luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat muun muassa terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia käsityksiä, ei tutkita.

Miten ilmoitukset käsitellään?

Ilmoitukset käsitellään työryhmässä, johon kuuluvat talousjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, laskentapäällikkö ja sihteerinä erityisasiantuntija. Tarvittaessa mukana on myös palvelualuejohtaja, jonka palvelualuetta asia koskee.

Ilmoittajalle toimitetaan vastaanottokuittaus. Kaikki ilmoitukset kirjataan.

Ilmoittajalle annetaan palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Palaute on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta.

Oikeuskanslerinviraston ilmoituskanava

Suomessa keskitettyä ilmoituskanavaa ylläpitää oikeuskanslerinvirasto. Ilmoituksen oikeuskanslerin ilmoituskanavaan voi tehdä, jos:

 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa rikkomiseen puuttumiseksi laissa annetussa määräajassa
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi

Oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan pääset tästä linkistä (Ilmoittajansuojelu | Valtioneuvoston oikeuskansleri), ja josta löydät myös tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseksi. Huomioithan, että oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan ei voi tehdä ilmoitusta nimettömänä.

Tarvittaessa oikeuskanslerinvirasto vastaa myös ilmoitusasian siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi.