Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsella on oikeus saada riittävää tukea ja ohjausta oppimiseensa heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä pedagogisin ja erilaisin joustavin järjestelyin. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.
Mikäli lapsi tarvitsee tukea tehostetusti, laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma.
Jos lapsi tarvitsee erityistä tukea, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja HOJKS ovat pedagogisia asiakirjoja, joissa määritellään tavoitteet, pedagogiset järjestelyt ja tarvittavat tukitoimet.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lapsella on oikeus saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Toimi näin

Jos lapsellasi on tuen tarvetta, kerro siitä esiopetuksen lastentarhanopettajalle. Voit ottaa yhteyttä myös varhaiskasvatusyksikön erityisopettajaan. Tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus, jossa yhteistyössä huoltajan kanssa kootaan lapsen tuen tarpeet sekä suunnitellaan tukimuodot.