Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Nokia-Viholan koulussa kiinnitetään erityistä huomiota oppimisen esteiden ja oppimisen vaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen.

 

Nokia-Viholan koulussa kolmiportaisen tuen järjestämistä koordinoi pedagoginen tiimi molemmissa koulutaloissa erikseen. Pedagogisen tiimin peruskokoonpanoon kuuluvat rehtori, vararehtori/apulaisjohtaja, laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja ja koulupsykologi. Tiimiä voidaan tarvittaessa laajentaa muilla oppilashuollon asiantuntijoilla. Pedagoginen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä kotien kanssa. Huoltajille ilmoitetaan etukäteen, kun heidän lapsensa asioita käsitellään kokouksissa. Huoltajilla on oikeus osallistua kokouksiin oman lapsensa asioita käsiteltäessä. Nokian koulun pedagoginen tiimi kokoontuu viikoittain ja Viholan koulun noin joka toinen viikko. Tarvittaessa pedagogiset tiimit kokoontuvat useamminkin.

Koulun laaja-alainen erityisopettaja antaa osa-aikaista tukea ensisijaisesti yleisopetuksessa opiskeleville oppilaille, joilla on oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistumiseen ei tarvita hallinnollista päätöstä, vaan se kuuluu koulun sisäisiin opetusjärjestelyihin.

Nokia-Viholan koulussa toimii kolme pienluokkaa. Ne sijaitsevat Nokian koululla. Erityisluokanopettajien työpareina toimivat pienluokkakohtaiset koulunkäynninohjaajat. Kullakin pienluokalla opiskelee kerrallaan enintään kymmenen oppilasta.

Vuosiluokilla 1.-2. pienluokassa voi opiskella tehostetun tai erityisen tuen päätöksellä. 3.-6. luokilla viralliseen pienluokkapaikkaan vaaditaan erityisen tuen päätös. Erityisen tuen ja pienluokkajakson jatkamisen tarvetta tarkistetaan tarvittaessa ja viimeistään ennen kolmannelle tai seitsemännelle luokalle siirtymistä.

Tehostettua tukea saaville oppilaille päätöksen pienluokkapaikasta tekee koulun rehtori pedagogisen tiimin esityksestä. Erityistä tukea saaville päätöksen pienluokkapaikasta tekee johtava rehtori erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Molemmissa tapauksissa oppilaan huoltajia kuullaan asiassa.

Nokia-Viholan koulussa pyritään joustaviin ryhmittelyihin opetuksen toteuttamisessa. Joustavien ryhmittelyjen avulla pyritään luomaan edellytykset pienluokkien oppilaiden laajemmalle integroitumiselle omaan ikäryhmään. Integraation toteuttamisessa huomioidaan aina oppilaiden yksilölliset tarpeet. Joustavat ryhmittelyt mahdollistavat myös sen, että suuremmissa opetusryhmissä opiskelevilla oppilailla on tarvittaessa mahdollisuus päästä opiskelemaan osa-aikaisesti pienryhmään.