Koulukuljetukset

Oikeassa sivupalkissa on lisätietoja Tampereen joukkoliikenteen matkakortista sekä siihen ladattavasta koululipusta sekä ohjeistus, kuinka koululipun voi ladata Nella Nettilatauspalvelussa. Huomioithan, että huoltajat vastaavat matkakortin hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista sekä koululipun lataamisesta. Koululipun lataaminen on maksutonta.

Esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-3.-luokan oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli kolme kilometriä yhteen suuntaan. Perusopetuksen 4.-9.-luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan. Esi-, perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös silloin jos koulumatka on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Ehdot määritelty koulukuljetusperiaatteissa.

Toimi näin

Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta (pl. esiopetuskuljetukset). Oppilaan oikeuden koulukuljetukseen sekä kuljetustavan voi tarkistaa oppilaan Wilmasta Koulukuljetukset -lomakkeelta. Taksikuljetuksessa oleville oppilaille ilmoitetaan oppilaan noutoaika ja -paikka Wilman Koulukuljetustiedot -lomakkeella muutamaa päivää ennen lukuvuoden alkua. Lomake löytyy Wilmasta oppilaan tiedoista Lomakkeet >> Koulukuljetustiedot valikon takaa. Huom! Lomake toimii vain selaimella. Bussikuljetuksessa olevat oppilaat lataavat koulumatkoihin oikeuttavan koululipun oppilaan henkilökohtaiselle Tampereen seudun joukkoliikenteen matkakortille ennen lukuvuoden alkua.
Muihin syihin perustuvaa koulukuljetusta sekä koulumatkan tarkistusmittausta anotaan erikseen koulukuljetusperiaatteista löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Lataa koululippu Nellasta

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu opettaa lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä sekä tutustua yhdessä lapsen kanssa koulumatkaan hyvissä ajoin ennen koulunkäynnin aloittamista.

Koulukuljetus järjestetään vain kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun. Koulukuljetus järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla tai jos lapsi ei voi sitä käyttää, kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä tilausliikenteellä kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan/lähikouluun.

Kuljetus järjestetään, kun koulumatkan pituus on

  • Esiopetuksen (esiopetus 4 tuntia/päivä) oppilailla yli 3 km
  • Perusopetuksen 1. – 3. luokan oppilailla yli 3 km
  • Perusopetuksen 4. – 9 luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla yli 5 km

Esiopetusta, perusopetusta tai perusopetuksen lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja.

Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä liittymästä, jossa kodin/asunnon tontille tai tilalle johtava tie erkanee nimetystä osoitetiestä, koulun portille. Mikäli kodin/asunnon tontille/tilalle tai koulun pihaan johtaa useita liittymiä, mittaus suoritetaan koulua/kotia lähimpänä olevaan jalankulkukelpoiseen liittymään.

Kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata:

  • Hoitopaikkaan, terapia-, lääkäri-, kerho- yms. käynteihin
  • Tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin
  • Jos oppilaan vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään vain siihen osoitteeseen, jossa oppilas on väestörekisterin mukaan kirjoilla.
  • Toissijaista koulua huoltajan hakemuksesta käyvälle oppilaalle, ellei toissijaisen koulun oppilaaksiottopäätöksessä toisin mainita

Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään lääkärintodistuksen perusteella. Todistuksesta on käytävä ilmi kuljetuksen tarve sekä ajankohta.

Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta (pl. esiopetuskuljetukset, joita haetaan varhaiskasvatuksen sivuilta löytyvällä hakulomakkeella).

Erikseen anotaan:

  • Koulumatkan tarkistusmittaus
  • Koulukuljetusta tien vaarallisuuteen perustuen
  • Koulukuljetusta koulumatkan rasittavuuteen perustuen

Katso tarkemmat koulukuljetusten määräytymisperusteet ja hakuohjeet koulukuljetusperiaatteista

Sivistyslautakunta on 22.4.2020 § 32 hyväksynyt koulukuljetusperiaatteet.

Joukkoliikenne

Huoltajat, joiden oppilaalle on myönnetty oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen riittävänä avustuksena joukkoliikenteen käyttöön oikeuttava koululippu, lataavat koululipun oppilaan henkilökohtaiselle Tampereen joukkoliikenteen matkakortille ennen lukuvuoden alkua. Joukkoliikenteen aikataulut ja reitit voi tarkistaa Tampereen joukkoliikenteen sivuilta.

Huoltajat vastaavat matkakortin hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista sekä koululipun lataamisesta. Koululipun lataaminen on maksutonta.

Sivupalkissa on lisätietoja Tampereen joukkoliikenteen matkakortista sekä siihen ladattavasta koululipusta sekä ohjeistus, kuinka koululipun voi ladata Nella Nettilatauspalvelussa.

Taksi/tilausliikenne

Oppilaille, jotka ovat oikeutettuja taksi/tilausliikenne kuljetukseen, ilmoitetaan oppilaan noutoaika kuljetusyrittäjän toimesta 1-2 päivää ennen koulun alkua (pl. Pinsiön kouluautolla kulkevat, jotka tarkistavat auton reitin ja aikataulun alta löytyvästä aikataulusta).

Taksikuljetukset järjestetään koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti, alle on kuitenkin koottu huoltajille muistilista taksikuljetuksissa muistettavista asioista.

Pinsiön kouluauton aikataulu lötyy myös alta.

Yhteystiedot

Taksikuljetusten käytännön järjestelyt hoitaa Nokian kaupunki

Puh: 044 777 9977

Sähköposti: koulukuljetukset@nokiankaupunki.fi

Bussikuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä joko kouluun, Nokian kaupungin logistiikkasuunnittelijaan, kuljetustenjärjestelijään tai Tampereen joukkoliikenteeseen

Logistiikkasuunnittelija

Ville Lipasti

040 133 4447

etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

 

Kuljetustenjärjestelijä

Tiina Sillanpää
040 7799 155
tiina.sillanpaa@nokiankaupunki.fi

 

Tampereen joukkoliikenne

03 5656 4700
joukkoliikenne@tampere.fi