Koulukuljetukset

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Ehdot määritelty koulukuljetusperiaatteissa.

Toimi näin

Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta (pl. esiopetuskuljetukset). Oppilaan oikeuden koulukuljetukseen sekä kuljetustavan voi tarkistaa oppilaan Wilmasta koulukuljetukset välilehdeltä. Taksikuljetuksessa oleville oppilaille ilmoitetaan oppilaan noutoaika vuosittain muutamaa päivää ennen koulun alkua. Bussikuljetuksessa olevat oppilaat lataavat koulumatkoihin oikeuttavan koululipun henkilökohtaiselle Tampereen joukkoliikenteen matkakortille ennen lukuvuoden alkua.
Muihin syihin perustuvaa koulukuljetusta sekä koulumatkan tarkistusmittausta anotaan erikseen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Lataa koululippu Nellasta

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu opettaa lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä sekä tutustua yhdessä lapsen kanssa koulumatkaan hyvissä ajoin ennen koulunkäynnin aloittamista.

Koulukuljetus järjestetään vain kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun. Koulukuljetus järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla tai jos lapsi ei voi sitä käyttää, kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä tilausliikenteellä kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan/lähikouluun.

Kuljetus järjestetään, kun koulumatkan pituus on

  • Esiopetuksen (esiopetus 4 tuntia/päivä) oppilailla yli 3 km
  • Perusopetuksen 1. – 3. luokan oppilailla yli 3 km
  • Perusopetuksen 4. – 9 luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla yli 5 km

Esiopetusta, perusopetusta tai perusopetuksen lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja.

Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä liittymästä, jossa kodin/asunnon tontille tai tilalle johtava tie erkanee nimetystä osoitetiestä, koulun portille. Mikäli kodin/asunnon tontille/tilalle tai koulun pihaan johtaa useita liittymiä, mittaus suoritetaan koulua/kotia lähimpänä olevaan jalankulkukelpoiseen liittymään.

Kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata:

  • Hoitopaikkaan, terapia-, lääkäri-, kerho- yms. käynteihin
  • Tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin
  • Jos oppilaan vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään vain siihen osoitteeseen, jossa oppilas on väestörekisterin mukaan kirjoilla.
  • Toissijaista koulua huoltajan hakemuksesta käyvälle oppilaalle, ellei toissijaisen koulun oppilaaksiottopäätöksessä toisin mainita

Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään lääkärintodistuksen perusteella. Todistuksesta on käytävä ilmi kuljetuksen tarve sekä ajankohta.

Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta (pl. esiopetuskuljetukset, joita haetaan varhaiskasvatuksen sivuilta löytyvällä hakulomakkeella).

Erikseen anotaan:

  • Koulumatkan tarkistusmittaus
  • Koulukuljetusta tien vaarallisuuteen perustuen
  • Koulukuljetusta koulumatkan rasittavuuteen perustuen

Katso tarkemmat koulukuljetusten määräytymisperusteet ja hakuohjeet koulukuljetusperiaatteista

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 15.3.2017 § 20 hyväksynyt 1.4.2017 voimaan astuvat koulukuljetusperiaatteet.

Joukkoliikenne

Huoltajat, joiden oppilaalle on myönnetty oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen riittävänä avustuksena joukkoliikenteen käyttöön oikeuttava koululippu, lataavat koululipun oppilaan henkilökohtaiselle Tampereen joukkoliikenteen matkakortille ennen lukuvuoden alkua. Joukkoliikenteen aikataulut ja reitit voi tarkistaa Tampereen joukkoliikenteen sivuilta.

Huoltajat vastaavat matkakortin hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista sekä koululipun lataamisesta. Koululipun lataaminen on maksutonta.

Sivupalkissa on lisätietoja Tampereen joukkoliikenteen matkakortista sekä siihen ladattavasta koululipusta sekä ohjeistus, kuinka koululipun voi ladata Nella Nettilatauspalvelussa.

Taksi/tilausliikenne

Oppilaille, jotka ovat oikeutettuja taksi/tilausliikenne kuljetukseen, ilmoitetaan oppilaan noutoaika kuljetusyrittäjän toimesta 1-2 päivää ennen koulun alkua (pl. Pinsiön kouluautolla kulkevat, jotka tarkistavat auton reitin ja aikataulun alta löytyvästä aikataulusta).

Taksikuljetukset järjestetään koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti, alle on kuitenkin koottu huoltajille muistilista taksikuljetuksissa muistettavista asioista.

Pinsiön kouluauton aikataulu lötyy myös alta.

Yhteystiedot

Taksikuljetusten käytännönjärjestelyt hoitaa Tuomi Logistiikka Oy

Puh: 03 5678 107 (numero on avoinna arkisin klo 7-19)
Sähköposti: koulukuljetukset@nokiankaupunki.fi

Bussikuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä joko kouluun, Nokian kaupungin logistiikkainsinööriin tai Tampereen joukkoliikenteeseen

Logistiikkainsinööri
Milla Valkonen
040 133 4447
milla.valkonen@nokiankaupunki.fi

Tampereen joukkoliikenne
03 5656 4700
joukkoliikenne@tampere.fi