Arviointi esiopetuksessa

Esiopetuksen arviointi perustuu esiopetuksen yleisiin tavoitteisiin ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Esiopetuksen arvioinnin avulla suunnitellaan  ja kehitetään opetusta sekä tuetaan jokaisen lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista

Esiopetusvuoden alussa opettajat tekevät matemaattisen ja kielellisen alkukartoituksen, jotka toimivat esiopetuksen suunnittelun tukena. Pedagoginen tiimi arvioi tuen tarpeita ja tuen toteutumista sekä seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Syksyllä pedagogisessa tiimissä käydään läpi koko ryhmän lasten kasvun ja oppimisen asioita. Pedagogiseen tiimiin kuuluvat tällöin esiopettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatusyksikön johtaja. Esiopettajat suunnittelevat tuen muotoja yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tapauskohtaisesti muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Tammi-helmikuussa jokaiselle lapselle tehdään matemaattinen kartoitus sekä tarkennetaan tarvittaessa syksyllä tehtyä kielellistä kartoitusta.
Pedagoginen tiimi kokoontuu tammi-helmikuun vaihteessa arvioimaan tehtyjä tukitoimia ja laatii tuen suunnitelman kevääksi sekä suunnittelee lapsen koulupolkua. Mikäli lapsen asioita käsitellään pedagogisessa tiimissä, kerrotaan siitä etukäteen huoltajalle. Halutessaan huoltaja voi osallistua palaveriin oman lapsensa asioiden käsittelyn ajaksi. Pedagogiseen tiimiin kuuluvat esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja, varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulun laaja-alainen erityisopettaja, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä muita tapauskohtaisesti tarvittavia tahoja.