Arviointi esiopetuksessa

Esiopetuksen arviointi perustuu esiopetuksen yleisiin tavoitteisiin ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Esiopetuksen arvioinnin avulla suunnitellaan  ja kehitetään opetusta sekä tuetaan jokaisen lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista

Esiopetusvuoden alussa opettajat tekevät matemaattisen ja kielellisen alkukartoituksen, jotka toimivat esiopetuksen suunnittelun tukena. Esiopetusryhmän henkilöstö arvioi tuen tarpeita ja tuen toteutumista sekä seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Syksyllä käydään läpi koko ryhmän lasten kasvun ja oppimisen asioita. Esiopettajat suunnittelevat tuen muotoja yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tapauskohtaisesti muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Tammi-helmikuussa jokaiselle lapselle tehdään matemaattinen kartoitus sekä tarkennetaan tarvittaessa syksyllä tehtyä kielellistä kartoitusta.
Tammi-helmikuun vaihteessa arvioidaan tehtyjä tukitoimia ja laaditaan tuen suunnitelma kevääksi sekä suunnitellaan lapsen koulupolkua yhteistyössä huoltajien kanssa. Tarvittaessa lapsen koulupolkua suunnitellaan yhteistyössä koulun ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.