Arviointi esiopetuksessa

Esiopetuksen arviointi perustuu esiopetuksen yleisiin tavoitteisiin ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Esiopetuksen arvioinnin avulla suunnitellaan  ja kehitetään opetusta sekä tuetaan jokaisen lapsen oppimista, kasvua ja hyvinvointia.

Esiopetusvuoden alussa opettajat tekevät matemaattisen ja kielellisen alkukartoituksen. Syksyn aikana tehdään myös hahmottamisen tehtävä ja tarvittaessa motorinen kartoitus. Kartoitukset ja tehtävät toimivat esiopetuksen toiminnan ja oppimisympäristön suunnittelun tukena.

Tammi-helmikuussa jokaiselle lapselle tehdään matemaattinen kartoitus sekä tarkennetaan tarvittaessa syksyllä tehtyä kielellistä kartoitusta.

Esiopetusryhmän henkilöstö arvioi oppimista, tuen tarpeita ja tuen toteutumista sekä seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Esiopetusvuoden aikana lapsi harjoittelee itsearviointia ja arvioi taitojaan opettajan tuella myös itse. Tuen muotoja suunnitellaan yhdessä huoltajien, lapsen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tapauskohtaisesti muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tammi-helmikuun vaihteessa laaditaan tarvittaessa tuen suunnitelma kevääksi sekä suunnitellaan lapsen koulupolkua yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen koulupolun suunnittelua voidaan tehdä yhteistyössä koulun ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.