Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilöllisenä oppilashuoltona oppilaiden ja huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tahojen kanssa.

Oppilashuollon tavoitteena on:

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, yhdenvertaisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä
  • tukea opettajan työtä

Nokia-Viholan koulun oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä (KOR) vastaa koulun yhteisöllisestä oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisjohtaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koululääkäri, psykologi, kuraattori sekä opettajien, huoltajien ja oppilaiden edustaja kummastakin koulutalosta. Oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen. Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljä kertaa lukuvuodessa.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta tai tiettyä oppilasryhmää koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilaille järjestetään mahdollisuus päästä tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle tai keskustelemaan henkilökohtaisesti kuraattorin tai psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulutyöpäivänä sen jälkeen, kun hän on tätä pyytänyt, kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana työpäivänä.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä koulun arjessa että oppilashuollon tuen rakentamisessa.

Koulun monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan tai tietyn oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä varten. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.

Oppilashuoltotyö voi käynnistyä oppilaan, huoltajan tai koulun työntekijän ilmaiseman huolen perusteella. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluva asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Ellei opiskelijalla ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, suostumuksen antaa huoltaja.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosiluokittain tehtävät terveystarkastukset, joista 1. ja 5. luokilla tehtävät terveystarkastukset ovat laajoja tarkastuksia. Laajoissa tarkastuksissa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi koko perheen hyvinvointia. Lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita ja heidän vanhempiaan/huoltajiaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lisätietoja oppilashuollosta saa Nokia-Viholan koulun Oppilashuoltosuunnitelmasta. Oppilashuoltosuunnitelmasta löytyvät myös koulun järjestyssäännöt sekä koulun suunnitelma väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteita varten.