Oppivelvollisuus

Laajennettu oppivelvollisuus

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021, jolloin oppivelvollisuusikää korotettiin 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä opinnot ovat oppivelvolliselle maksuttomia 20 ikävuoteen saakka. Vuonna 2005 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, joita laki koskettaa. Lain tavoite on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Peruskoulun päättävän nuoren on hakeuduttava jatko-opintoihin suorittamaan lukiokoulutuksen oppimäärää taikka ammatillista perustutkintoa tai ammattitutkintoa.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös:

  1. tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA)
  2. työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA)
  3. kansanopistossa järjestettävässä koulutuksessa enintään yhden vuoden ajan (vaikeasti vammaisille järjestettävässä koulutuksessa kuitenkin kyseisen koulutuksen keston ajan)
  4. saamen kielen ja kulttuurin vähintään lukukauden pituisessa koulutuksessa, jos oppivelvollinen on saamelainen
  5. aikuisten perusopetuksessa

Hakeutumisessa jatko-opintoihin peruskoulun päättäviä nuoria auttaa peruskoulun oppilaanohjaaja. Mikäli oppivelvollinen ei saa tai vastaanota opiskelupaikkaa hakeutumisvelvollisuus jatkuu. Oppivelvollisuus ei myöskään pääty, jos opinnot eivät etene ja opinnot keskeytyvät. Tällöin nuoresta tehdään ilmoitus asuinkunnalle, jolloin Nokian kaupungin oppivelvollisuuskoordinaattori yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa etsii ja tarvittaessa osoittaa nuorella opiskelupaikan (ks. kohta opiskelupaikan osoittaminen).

 

Huoltajan valvontavastuu

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden. Mahdollisissa laiminlyöntitapauksissa opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai asuinkunta voi tehdä asiasta lastensuojeluilmoituksen tai tahallisesta/törkeästä huolimattomuudesta ilmoituksen poliisille. (OVL 22§)

 

Opiskelupaikan osoittaminen

Mikäli oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai jää ilman opiskelupaikkaa, hänelle osoitetaan opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).

Osoituksen tekee asuinkunta. Nokialla osoituksen valmistelee oppivelvollisuuskoordinaattori. Osoittamisessa huomioidaan alueen koulutustarjonta, kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja kulkuyhteydet, erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarve, opetuskieli sekä nuoren henkilökohtaiset toiveet.

Opiskelupaikka osoitetaan kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta, ellei nuori ole ennen tätä aloittanut oppivelvollisuuteen kuuluvassa koulutuksessa. Ennen tätä selvitetään oppivelvollisen tilanne, ohjataan vapaaehtoisesti hakeutumaan koulutukseen ja järjestetään kuulemiset.

  • Ennen osoituksen tekemistä oppivelvollisuuskoordinaattori kuulee oppivelvollista, oppivelvollisen huoltajaa sekä koulutuksen/oppilaitoksen järjestäjää, johon oppivelvollisen osoitetaan.

Päätös opiskelupaikan osoituksesta voidaan kuitenkin tehdä jo ennen kahden kuukauden määräaikaa siten, että päätös astuu voimaan määräajan päättyessä. Vaativaan erityiseen tukeen oikeutetulle opiskelupaikka voidaan osoittaa huoltajan suostumuksella jo ennen kahden kuukauden määräajan päättymistä.

 

Oppivelvollisen on aloittava opinnot viipymättä hänelle osoitetussa opiskelupaikassa. Koulutuksen järjestäjän tulee toteuttaa opintojen aloitus mahdollisimman pian ja sopia opintojen aloittamisesta oppivelvollisen kanssa.

 

Oppilaitoksille

Mikäli nuoren opinnot eivät etene ja opinnot ovat vaarassa keskeytyä, olettehan yhteydessä oppivelvollisuuskoordinaattoriin Noora Hoskoseen. Mikäli olette järjestämässä kuulemistilaisuutta, pyydättehän paikalle myös oppivelvollisuuskoordinaattorin.

 

Nuori aikeissa keskeyttää opinnot

Mikäli oppivelvollinen aikoo keskeyttää opintonsa, tulee koulutuksen järjestäjän selvittää nuoren ja huoltajan kanssa mahdollisuuksia suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä (kuten oppisopimus, työpajat jne.) sekä mahdollisuudet hakeutua muuhun koulutukseen (esim. eri tutkintokoulutukset, TUVA, ameot jne). Lisäksi tukitoimien riittävyys on selvitettävä ja tarvittaessa ohjattava hakeutumaan tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin (kuten opiskeluhuolto).

Mikäli oppivelvollinen nuori ilmoittaa keskeyttävänsä opintonsa, eroamispäätöstä ei oppivelvollisten kohdalla voida tehdä, ennen kuin nuorella on uusi opiskelupaikka.

Jos oppivelvollinen ei ole aloittanut uusissa opinnoissa (tai koulutuksen järjestäjällä ei ole tästä tietoa) tulee koulutuksen järjestäjän tehdä ilmoitus asuinkunnalle, sekä ilmoittaa keskeytyksestä huoltajalle.

Kuulemiset

Mikäli kunta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikan, myös koulutuksen järjestäjää kuullaan. Kuulemiset järjestää Nokialla oppivelvollisuuskoordinaattori.