Kiusaamisen vastainen toiminta

Emäkosken koulun kiusaamisen vastaisessa toiminnassa on tärkeää koulun yhteisöllisyyden kehittäminen sekä varhainen puuttuminen ilmenneisiin ongelmiin.

Jokaisella koulun oppilaalla ja aikuisella on oikeus tehdä työtänsä ilman kiusaamista ja häirintää. Teemme kiusaamisen vastaista työtä ja puutumme kiusaamiseen aktiivisesti. Jokaisen oppilaan ja huoltajan tulee viestiä koulun aikuisille tietoonsa tulleista kiusaamistilanteista. Lievempiä kahnauksia selvittelemme koulutettujen verso-oppilassovittelijoiden avulla. Aikuiset selvittävät aina varsinaiset kiusaamistilanteet. Kiusaamisen selvittelystä tehdään aina kirjallinen dokumentointi. Kiusaamisen vastaista toimintaa hoitaa koulussamme oppilashuoltoryhmä. Ryhmä teettää kaksi kertaa vuodessa hyvinvointikyselyn, josta saadaan tietoa oppilaiden kokemasta viihtymisestä luokassa ja mahdollisista olemassa olevista kiusaamistapauksista. Luokanvalvojat selvittävät kiusaamistapaukset ensi vaiheessa keskustellen oppilaidensa kanssa. Tilanteen pidentyessä oppilashuoltoryhmän jäsenet tulevat mukaan kiusaamisselvittelyyn. Tavoitteena on päästä ratkaisuun, jossa ymmärryksen kautta kiusaaminen saadaan loppumaan.

Koulumme ryhmäytyssuunnitelmassa on myös luokanvalvojajohtoisia tunteja, joilla käsittelemme kiusaamista ehkäiseviä teemoja. Näitä tunteja pidetään pitkin lukuvuotta eri luokka-asteille.

Verso – vertaissovittelu

Sovittelu on vapaaehtoisuuteen perustuva menetelmä, jossa puolueettomat sovittelijat auttavat konfliktin osapuolia pääsemään sovintoon.

Vertaissovittelumenetelmä sopii riita- ja nahistelutilanteiden ratkaisemisen ensimmäiseksi askelmaksi. Sovittelun voi tilata kuka tahansa tilanteen havainnut oppilas, koulun aikuinen tai huoltaja.

Emäkosken koulussa osa tukioppilaista toimii vertaissovittelijoina. Sovittelijoilla on vastuuviikot, jolloin he hoitavat saamiaan sovittelutilauksia. Vastuuopettajat käyvät läpi sovittelutilaukset ja antavat ne sovittelijoille. Sovittelussa osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä taphtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelusta ei seuraa rangaistusta ja kaikkia osapuolia sitoo vaitiololupaus. Tavoitteena on edetä sopimukseen, jonka toteutumista seurataan.

Lisätietoa valtakunnallisesta Verso-sovittelusta voit lukea tästä linkistä..