Strategia ja hankkeet

Kunnallistalous on verorahoitteista toimintaa, jonka suuret linjat päätetään eduskunnassa ja työmarkkinaneuvotteluissa.

Paikallisesti kaupungin varojen vuositason käytöstä päättää valtuusto hyväksyessään syksyllä seuraavan vuoden talousarvion. Sen sisältö on suurelta osin lainsäädännön sitomaa. Kunta voi kuitenkin itsenäisesti päättää kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit ja joukon maksuja sekä asettaa palvelujen painopisteet. Myös palvelujen tuotantotavat ovat kasvavassa määrin paikallisesti päätettävissä.

Strategialla tarkoitetaan koko kaupungin tai jonkin toimialan pitemmän tähtäimen kehittämissuunnitelmia, joissa toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta keskeiset asiat nostetaan esiin. Strategiaa toteutetaan nimenomaan vuotuisten talousarvioiden ja taloussuunnitelmien avulla.

Kuntalain (410/2015) 37 §:ssä määritellään kuntastrategiasta johtamisen välineenä seuraavaa:

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
  3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
  4. omistajapolitiikka;
  5. henkilöstöpolitiikka;
  6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
  7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.